Hexatronic beslutar om apportemission för förvärvet av TK-KONTOR-FREITAG GmbH

Hexatronic Group AB (publ)
556168-6360

Pressmeddelande 3 mars 2021

Hexatronic beslutar om apportemission för förvärvet av TK-KONTOR-FREITAG GmbH

Styrelsen i Hexatronic Group AB (publ) (”Hexatronic” eller ”Bolaget”) har, med stöd av årsstämmans bemyndigande den 7 maj 2020, beslutat om apportemission av 90 357 stamaktier i Hexatronic. Beslutet har fattats i enlighet med det aktieöverlåtelseavtal som Bolaget ingått om förvärv av 75 procent av aktierna i TK-KONTOR-FREITAG GmbH (”TK”), vilket tidigare informerats om den 1 mars 2021. Rätt att teckna stamaktierna tillkommer enligt aktieöverlåtelseavtalet och emissionsbeslutet endast säljaren av TK och betalning ska ske genom att säljaren tillskjuter 75 procent av aktierna i TK som apportegendom.

Teckningskursen, som uppgår till 100,52 kronor per aktie, motsvarar den genomsnittliga stängningskursen för Hexatronics stamaktie på Nasdaq Stockholm 30 handelsdagar före den 1 mars 2021.

Genom nyemissionen ökar Hexatronics aktiekapital med 4 517,85 kronor till 1 905 589,05 kronor. Antalet aktier kommer efter nyemissionen att uppgå till 38 111 787, varav 37 751 787 är stamaktier och 360 000 är aktier av serie C. Antalet röster kommer efter nyemissionen att uppgå till 37 787 787.

Göteborg 3 mars 2021

Henrik Larsson Lyon

VD Hexatronic Group

Vid eventuella frågor kontakta:

Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 mars 2021 kl. 10.00 CET.

Hexatronic Group AB (publ) är en koncern som utvecklar, marknadsför och levererar produkter, komponenter och systemlösningar med huvudsaklig fokus på den fiberoptiska marknaden. Hexatronic erbjuder ett brett sortiment av innovativa system- och produktlösningar för infrastruktur inom främst passiv fiberoptik med globala varumärken som Matrix, Viper, Stingray, Raptor, InOne, Drytech™, Lightmate®, Skyline och Wistom®. Hexatronic har sitt säte i Göteborg, Sverige och har bolag i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Storbritannien, Tyskland, Italien, Estland, Lettland, Litauen, Kina, Nya Zeeland, Australien, USA och Kanada. Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm under tickern HTRO. För mer information, se www.hexatronicgroup.com.

Bilaga