Saniona meddelar att nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO3 inleds den 6 april 2021

PRESSMEDDELANDE

31 mars 2021

Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, meddelade idag att nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO3, vilka emitterades i samband med Sanionas företrädesemission och riktade emission under det första kvartalet 2020, inleds den 6 april. Nyttjandeperioden löper från och med den 6 april till och med den 20 april 2021.

Innehavare av teckningsoptioner av serie TO3 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i Saniona till en kurs om 25,00 SEK per aktie. Teckningskursen har fastställts inom intervallet 25,00-30,00 SEK per aktie i enlighet med optionsvillkoren baserat på det volymviktade snittpriset per aktie under perioden från och med den 17 mars 2021 till och med den 30 mars 2021. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO3 tillförs Saniona cirka 37 MSEK före emissionskostnader. Teckningsoptionerna kommer att sluta handlas den 16 april 2021. Innehavare av teckningsoptioner måste teckna nya aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner senast klockan 17:00 CET den 20 april 2021.

“Saniona avslutade nyligen sitt mest framgångsrika år hittills. Det var ett år då vi påbörjade omvandlingen av vår affärsmodell för att maximera värdet av våra innovativa läkemedel samtidigt som vi tog in 567 miljoner kronor för att finansiera verksamheten till det andra halvåret 2022. Därutöver stärkte vi vår amerikanska verksamhet för få tillgång till patienter, läkare och finansmarknader i USA, vilket kommer att vara avgörande för framtida framgång,” säger Rami Levin, VD och koncernchef. ”Vi inledde 2021 med att uppnå två viktiga milstolpar: särläkemedelsklassning från amerikanska läkemedelsverket FDA för Tesomet som behandling av Prader-Willis syndrom (PWS) samt återkoppling från FDA gällande den regulatoriska vägen framåt för Tesomet för hypotalamisk fetma (HO). Nu fortsätter vi hålla tempot uppe och förbereder oss för att vid halvårsskiftet inleda tre kliniska prövningar: två Fas 2b-studier med Tesomet vid hypotalamisk fetma och Prader-Willis syndrom samt en Fas 1-studie med SAN711 för sällsynta neuropatiska sjukdomar. Vi bibehåller vår starka position för att utveckla innovativa behandlingar för sällsynta sjukdomar. Vi välkomnar härmed de aktieägare som väljer att nyttja sina teckningsoptioner av serie TO3, vilket kommer generera finansiering för att stärka vår position ytterligare.”

Teckningsoptioner av serie TO3 i sammandrag:
• Teckningskurs: Varje teckningsoption av serie TO3 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Saniona till en kurs om 25,00 SEK.
• Emissionsvolym: Det finns 1 479 742 utestående teckningsoptioner av serie TO3. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO3 tillförs Saniona cirka 37 MSEK före emissionskostnader.
• Antal nu utestående aktier i Saniona: 62 372 831.

Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO3 kommer antalet aktier i Saniona öka med 1 479 742 till
63 852 573 och aktiekapitalet öka med 73 987,10 SEK till 3 192 628,65 SEK. Detta medför en utspädning om cirka 2,3% baserat på antalet aktier i Saniona efter fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO3. Teckningsoptionerna av serie TO3 är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm under kortnamnet "SANION TO3" och med ISIN SE0013775319.

Viktiga datum för teckningsoptioner av serie TO3:
• 6 april 2021 – Nyttjandeperioden inleds
• 16 april 2021 – Sista dag för handel av teckningsoptioner
• 20 april 2021 – Nyttjandeperioden slutar
• 23 april 2021 – Planerat datum för offentliggörande av utfall av nyttjandegrad
• 18 maj 2021 – Planerat datum för omväxling av interimsaktier till aktier

Anmälningssedel kommer göras tillgänglig från och med den 6 april på Sanionas, Sedermera Fondkommissions och Nordic Issuings respektive hemsidor. Fullständiga villkor och anvisningar för teckningsoptioner av serie TO3 hålls tillgängliga via Sanionas hemsida.

Erbjudande till dig som optionsinnehavare – så här nyttjar du dina teckningsoptioner av serie TO3
Sista dag för handel av teckningsoptioner i serie TO3 är den 16 april 2021. För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla krävs att du tecknar nya aktier, genom utnyttjande av teckningsoptioner, senast klockan 17:00 CET den 20 april 2021.

Du kan ha dina teckningsoptioner registrerade på två sätt:
1. På en värdepappersdepå i en bank eller hos annan förvaltare (till exempel Avanza eller Nordnet), på ett investeringssparkonto (ISK) eller i en kapitalförsäkring (KF). Dina teckningsoptioner är då förvaltarregistrerade.
2. På ett VP-konto (ett VP-konto börjar med tre nollor). Dina teckningsoptioner är då direktregistrerade.

Om dina teckningsoptioner är förvaltarregistrerade
Teckning och betalning av nya aktier, genom utnyttjande av teckningsoptioner, ska ske till respektive bank eller annan förvaltare där teckningsoptionerna är registrerade. Teckning och betalning ska ske enligt de instruktioner som tillhandahålls av varje sådan bank eller förvaltare. Vanligtvis skickar banken/förvaltaren ut en digital notis till kontoinnehavaren, i annat fall är det vanligtvis tillräckligt att logga in på värdepappersdepån från och med den första dagen i nyttjandeperioden för att på så sätt få instruktioner om hur man skall nyttja teckningsoptioner för att teckna nya aktier. Vänligen kontakta din bank eller förvaltare om du inte finner dessa instruktioner. Notera att banker och andra förvaltare kan sätta olika tidsgränser för teckning, därför rekommenderas att man kontaktar sin bank/förvaltare tidigt under nyttjandeperioden för att erhålla information om teckning och betalning. Tecknade och betalda aktier kan komma att registreras på er värdepappersdepå så som ”interimsaktier” eller ”IA” fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i Saniona.

Om dina teckningsoptioner är direktregistrerade
Teckning av nya aktier, genom utnyttjande av teckningsoptioner, ska ske genom att skicka in fullständigt ifylld anmälningssedel till Nordic Issuing. I samband med att anmälningssedel skickas in till Nordic Issuing ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Ifylld anmälningssedel samt betalning måste vara Nordic Issuing tillhanda senast klockan 17:00 CET den 20 april 2021. Tecknade och betalda aktier kommer registreras på ert VP-konto så som ”interimsaktier” eller ”IA” fram till dess att registrering av emissionen är genomförd hos Bolagsverket, varpå interimsaktier automatiskt omväxlas till ordinarie aktier i Saniona.

Finansiell rådgivare, legal rådgivare och emissionsinstitut
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare, Setterwalls Advokatbyrå är legal rådgivare och Nordic Issuing är emissionsinstitut åt Saniona i samband med utgivandet och nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO3.

För mer information om teckningsoptioner av serie TO3, vänligen kontakta
Nordic Issuing, Tel: +46 40-632 00 20, epost: info@nordic-issuing.se

För mer information, vänligen kontakta:
Trista Morrison, Chief Communications Officer, Saniona. Kontor: + 1 (781) 810-9227. E-post: trista.morrison@saniona.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 31 mars 2021 kl. 8:00 CET.

Om Saniona
Saniona är ett biofarmaceutiskt företag som fokuserar på att upptäcka, utveckla och leverera innovativa behandlingar för patienter med sällsynta sjukdomar världen över. Bolagets huvudkandidat, Tesomet, undergår just nu kliniska studier i mellanfas på hypotalamisk fetma och Prader-Willis syndrom – allvarliga, sällsynta sjukdomar som kännetecknas av okontrollerbar hunger och svårhanterlig viktuppgång. Sanionas robusta plattform för läkemedelsupptäckt har genererat ett bibliotek som nu omfattar mer än 20 000 proprietära jonkanalsmodulatorer – en i huvudsak outnyttjad läkemedelsklass som är vetenskapligt validerad. Huvudkandidaten SAN711 ska inleda fas 1-studier på sällsynta neuropatiska sjukdomar, och SAN 903, mot sällsynta inflammatoriska och fibrotiska sjukdomar, avanceras i prekliniska studier. Under ledning av ett erfaret vetenskapligt och operativt team har Saniona en etablerad forskningsorganisation i Köpenhamn och håller på att bygga upp företagets huvudkontor nära Boston, Massachusetts, USA. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm Small Cap (OMX: SANION). Läs mer på www.saniona.com.

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Saniona. Inbjudan till berörda personer att teckna units bestående av teckningsoptioner i Saniona har endast skett genom det prospekt som Saniona offentliggjorde den 14 februari 2020.

Bilaga