OP Företagsbanken Abp:s delårsrapport 1.1–31.3.2021

OP Företagsbanken Abp
Börsmeddelande 28.4.2021 kl. 9.00
Delårsrapport 1.1–31.3.2021

OP Företagsbanken Abp:s delårsrapport 1.1–31.3.2021

  • Koncernens resultat före skatt förbättrades till 152 miljoner euro (27). De totala intäkterna ökade till 367 miljoner euro (166), och med beaktande av det tillfälliga undantaget ökade intäkterna med 38 procent till 342 miljoner euro (248). Intäkterna från placeringsverksamheten ökade till 87 miljoner euro (25). Försäkringsnettot ökade med 20 procent till 157 miljoner euro (131). Räntenettot minskade med 5 procent till 77 miljoner euro (81). Nedskrivningar av fordringar återfördes för 2 miljoner euro, medan de under jämförelseperioden försvagade resultatet med 49 miljoner euro. De totala kostnaderna ökade med 12 procent till 192 miljoner euro (171).
  • Segmentet Företagsbanks resultat före skatt ökade till 101 miljoner euro (9). Resultatet stärktes av att nettointäkterna från placeringsverksamheten ökade till 48 miljoner euro (9) samt av att nedskrivningarna av fordringar minskade. Räntenettot var 100 miljoner euro (101). Utlåningen minskade på ett år med 1 procent till 24,1 miljarder euro (24,3).
  • Segmentet Försäkrings resultat före skatt ökade till 84 miljoner euro (39). Försäkringsnettot ökade med 20 procent till 158 miljoner euro (131) och intäkterna från placeringsverksamheten ökade till 37 miljoner euro (14). Den operativa totalkostnadsprocenten förbättrades till 86,0 (92,7).
  • Övrig rörelse redovisade ett resultat före skatt på -34 miljoner euro (-20). Likviditeten förblev stark trots coronakrisen.
  • Koncernens CET1-kapitaltäckning var 14,7 procent (15,1).

Resultat före skatt, mn € 1–3/2021 1–3/2020 Förändring, %
Företagsbank 101 9 -
Försäkring 84 39 115,5
Övrig rörelse -34 -20 -
Koncernen totalt 152 27 459,7
       
Räntabilitet på eget kapital (ROE), % 10,2 2,1 8,0*
Räntabilitet på totalt kapital (ROA), % 0,56 0,13 0,43*
  31.3.2021 31.12.2020 Förändring, %
CET1-kapitaltäckning, % 14,7 15,1 -0,3*
Utlåning, mn € 24 477 24 485 0,0
Garantier, mn € 2 439 2 214 10,2
Övriga exponeringar, mn € 5 645 5 423 4,1
Inlåning, mn € 12 632 13 300 -5,0
Nödlidande fordringar av exponeringarna, %** 2,1 2,2 -0,1*
Nedskrivningar av fordringar i kredit- och garantistocken, % -0,03 0,20 -

Som jämförelsetal för resultatet har använts talen för motsvarande perioder 2020. För balansräkningstal och andra tal av tvärsnittstyp har som jämförelsetal använts talet vid slutet av 2020 om inte annat nämns.
*Förändring i relationstalet
** Nyckeltalets innehåll och namn har ändrats Q1/2021. Jämförelseuppgifterna har justerats. Närmare information om ändringen ges i delårsrapporten under tabellen Exponeringar med anstånd och nödlidande fordringar i avsnittet Riskposition.                        

Utsikter för 2021

Coronapandemin belastade fortfarande ekonomin vid början av 2021. Pandemin försämrade dock inte den ekonomiska utvecklingen lika mycket som tidigare. I synnerhet i världshandeln och industrin hölls trenden god. Under kvartalet började förtroendet för ekonomin förstärkas även i servicebranschen, och de positiva förväntningarna återspeglades på finansmarknaden. Aktiekurserna och priserna på råvaror steg. De positiva utsikterna ledde till att inflationsförväntningarna och de långa räntorna steg. Centralbankerna fortsatte ändå med sin lätta politik och framhöll att den stimulerande linjen skulle fortsätta ännu en lång tid.

Finlands ekonomi har på basis av de uppgifter som finns tillgängliga klarat det ökade antalet coronavirusfall och restriktionerna de lett till relativt bra. Förtroendet för ekonomin har förstärkts och ekonomin väntas återhämta sig allt mer i takt med att vaccinationerna framskrider och pandemin avtar.

Coronapandemin leder fortfarande till osäkerhet i de ekonomiska utsikterna. En plötslig försämring i pandemiutvecklingen skulle påverka OP Företagsbanken på tre sätt: osäkerheten skulle öka på finans- och placeringsmarknaden samt i ekonomin, kundernas ökade ekonomiska svårigheter skulle öka kreditrisken samt minska efterfrågan på tjänster, och dessutom skulle en försämring i virusläget kunna försvåra ett effektivt genomförande av OP Företagsbankens egen verksamhet.

I och med coronapandemin är de största osäkerhetsmomenten för resultatutvecklingen förknippade med förändringar i ränte- och placeringsmiljön samt utvecklingen av nedskrivningar. Dessutom påverkas den framtida resultatutvecklingen av marknadens tillväxttakt, förändringar i konkurrensläget och storskadornas effekt på skadekostnaderna.

En uppskattning av resultatutvecklingen för 2021 ges endast på grupplanet i OP Gruppens bokslutskommuniké och delårsrapporter.

Alla bedömningar som presenteras i den här delårsrapporten grundar sig på de rådande åsikterna om utvecklingen av omvärlden, OP Företagsbankskoncernen och dess funktioner, och de faktiska resultaten kan avvika betydligt.

Utgivningsdagar för delårsrapporterna och halvårsrapporten 2021:

Halvårsrapport 1.1–30.6.2021 28.7.2021
Delårsrapport 1.1−30.9.2021 27.10.2021

Helsingfors 28.4.2021

OP Företagsbanken Abp
Styrelsen

Närmare upplysningar:
Verkställande direktör Katja Keitaanniemi, tlf 010 252 1387
Direktör för kommunikation och företagsansvar Tuuli Kousa, tlf 010 252 2957

DISTRIBUTION   
Nasdaq Helsingfors
Euronext Dublin (Irish Stock Exchange)
LSE London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Centrala medier
op.fi

OP Företagsbanken Abp är en del av Finlands ledande finansgrupp OP Gruppen. OP Företagsbanken och OP-Bostadslånebanken ansvarar för OP:s upplåning på penning- och kapitalmarknaden. OP Företagsbanken, OP-Bostadslånebanken och deras moderbolag OP Andelslag samt övriga medlemskreditinstitut inom OP har ett lagstadgat solidariskt ansvar för varandras skulder och åtaganden. OP Företagsbanken är också centralbank för OP Gruppen.