Underskott för staten i april 2021

Underskott för staten i april 2021

Statens betalningar resulterade i ett underskott16,9 miljarder kronor i april. Riksgäldens prognos var ett underskott 24,9 miljarder kronor. Statens skatteinkomster var något högre än förväntat samtidigt som Riksgäldens nettoutlåning var lägre.

Det primära saldot var 5,4 miljarder kronor högre än prognos. Det beror främst på att skatteinkomsterna var cirka 4 miljarder kronor högre än beräknat.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 3,5 miljarder kronor lägre än prognos. Det beror på högre inlåning från ett antal myndigheter.

Räntebetalningarna på statsskulden var 0,8 miljarder kronor högre än prognos.

För tolvmånadersperioden till och med april 2021 visade statens betalningar ett underskott på 148,1 miljarder kronor.

Statsskulden uppgick till 1 226 miljarder kronor i slutet av april.

Utfallet för maj 2021 publiceras den 7 juni kl. 09.30.

Nya prognoser för 2021 och 2022 publiceras den 27 maj, kl. 09.30.

Kontakt

Pressfunktionen, 08 613 47 01

Statens budgetsaldo och nettolånebehov1 (miljoner kronor)

 
 
  Utfall apr. Prognos apr. Differens apr. Ack. diff.2 Utfall 12-mån
Budgetsaldo -16 902 -24 874 7 972 33 472 -148 106
Nettolånebehov1 16 902 24 874 -7 972 -33 472 148 106
Primärt saldo3 22 891 28 247 -5 355 -26 517 157 316
Nettoutlåning till myndigheter m.fl.4 -5 480 -2 019 -3 461 -9 569 -19 225
Räntor på statsskulden -510 -1 354 844 2 614 10 014
- Ränta på lån i svenska kronor -525 -1 430 905 1 446 13 435
- Ränta på lån i utländsk valuta -49 -50 2 -44 -701
- Realiserade valutakursdifferenser 64 127 -63 1 212 -2 719
1 Nettolånebehovet motsvarar budgetsaldot med omvänt tecken.    
2 Summan av månatliga prognosdifferenser sedan senaste prognos.
3 Nettot av statens primära utgifter och inkomster.      
4 Nettot av myndigheter med fleras in- och utlåning i Statens internbank. Nettoutlåningen innehåller såväl löpande statlig verksamhet som tillfälliga poster, vilka kan beslutas med kort varsel. In- och utlåningen påverkar nettolånebehovet och statsskulden, men omfattas inte av det statliga utgiftstaket.


Statistik om nettolånebehovet, statens upplåning och statsskulden

Det månatliga utfallet av statens nettolånebehov ingår i Sveriges officiella statistik.

Riksgälden publicerade sin senaste prognos över Sveriges ekonomi och statens upplåning den 24 februari:
Statsupplåning prognos och analys 2021:1

Bilaga