OP Företagsbanken Abp:s bokslutskommuniké 1.1-31.12.2017


OP Företagsbanken Abp
Börsmeddelande 8.2.2018 kl. 09.00
Bokslutskommuniké

OP Företagsbanken Abp:s bokslutskommuniké 1.1-31.12.2017

  • Koncernens resultat före skatt var 535 miljoner euro (504). Räntabiliteten på eget kapital var 10,6 procent (10,4).
  • Bankrörelsens resultat före skatt ökade till 344 miljoner euro (260) då nettointäkterna från placeringsverksamheten och räntenettot ökat. Utlåningen ökade med 9,5 procent till 20,1 miljarder euro. Kostnads-intäktsrelationen var 31,4 procent (32,8).
  • Skadeförsäkringens resultat före skatt minskade till 193 miljoner euro (231). Sänkningen av diskonteringsräntan försvagade försäkringsnettot och den operativa totalkostnadsprocenten, som var 96,1 (87,6). Nettointäkterna från placeringar till verkligt värde var 135 miljoner euro (85).
  • Resultatet före skatt för Övrig rörelse var -2 miljoner euro (13). Likviditeten och tillgången på finansiering förblev goda.
  • CET1-kapitaltäckningen var 16,0 procent (14,9). Målet är 15 procent.
  • Jouko Pölönen avgår som verkställande direktör för OP Företagsbanken Abp 30.4.2018.
  • Utsikter för 2018: OP Företagsbankskoncernens resultat före skatt väntas bli ungefär lika stort som 2017.
  1-12/2017 1-12/2016 Förändring, %
Resultat före skatt, milj. e      
  Bankrörelse 344 260 32,2
  Skadeförsäkring 193 231 -16,7
  Övrig rörelse -2 13  
Koncernen totalt 535 504 6,0

Som jämförelsetal för resultatet har använts talen för motsvarande perioder 2016. För balansräkningstal och andra tal av tvärsnittstyp har som jämförelsetal använts talet vid slutet av 2016 om inte annat nämns.

Ekonomiska mål 31.12.2017 31.12.2016 Mål
Kundupplevelse, NPS (-100-+100) 69 58 70, på sikt 90
CET1-kapitaltäckning, % 16,0 14,9 15
Avkastning på ekonomiskt kapitalkrav, % 17,8 17,0 22
Kostnader för nuvarande affärsrörelse*, milj. e 534 471 Kostnaderna 2020 under kostnaderna 2015
(475)
Utdelningsförhållande av räkenskapsperiodens resultat, %** 49,7 50,4 50

*Kostnaderna för hälso- och välbefinnanderörelsen har dragits av från kostnaderna. Glidande 12 månader.
**Styrelsens förslag

Utsikter för 2018

Den ekonomiska tillväxten inom euroområdet nådde 2017 den bästa takten under det innevarande decenniet. Inflationen var ändå måttfull och Europeiska centralbankens politik stimulerande. I Finland var den ekonomiska tillväxten fortsatt snabb och vidsträckt. Investeringarna ökade kraftigt, och företagens lönsamhet förbättrades. Konsumenternas förtroende var fortsatt gott, och sysselsättningen ökade snabbare. Den positiva ekonomiska utvecklingen fortsätter under den närmaste tiden såväl i Finland som inom euroområdet. Penningpolitiken stramas småningom åt under året, men de korta räntorna väntas stiga måttfullt. De största riskerna inom den närmaste framtiden har att göra med den allt större osäkerheten på finansmarknaden samt med den politiska miljön. På längre sikt finns en risk för att den ekonomiska tillväxten blir anspråkslös, om inte ekonomin kan förnyas tillräckligt då befolkningen åldras och digitaliseringen framskrider.

Finansbranschen har anpassat sig bra till den nya omvärlden med låga räntor. De låga marknadsräntorna har bromsat upp tillväxten i bankernas räntenetto och försämrat intäkterna från försäkringsbolagens ränteplaceringar, men också förbättrat kundernas kreditbetalningsförmåga. Nedskrivningarna har förblivit små trots att perioden med långsam tillväxt redan har varat i flera år. De viktigaste strategiska riskerna inom finansbranschen förknippas för närvarande med förändringen i kundbeteendet, digitaliseringen i omvärlden och den allt mer invecklade regleringen. Brytningsskedet i branschen hotar att under de närmaste åren bromsa upp tillväxten och bryta ner intäkterna. Finansbranschen står under de närmaste åren inför ett kraftigt behov av att förnyas. Förändringarna i omvärlden ökar vikten av en långsiktig förnyelse samt betydelsen av att styra lönsamheten och kapitaltäckningen.

OP Företagsbankskoncernens resultat före skatt väntas bli ungefär lika stort som 2017. De viktigaste osäkerhetsfaktorerna i resultatutvecklingen ansluter sig till förändringar i ränte- och placeringsmiljön, utvecklingen för nedskrivningarna, tillväxttakten i affärsverksamheten och storskadornas inverkan på försäkringsersättningarna.

Alla bedömningar som presenteras i den här bokslutskommunikén grundar sig på de rådande åsikterna om utvecklingen av omvärlden, OP Företagsbankskoncernen och dess funktioner och de faktiska resultaten kan avvika betydligt.

Helsingfors 8.2.2018

OP Företagsbanken Abp
Styrelsen

Finansiell information 2018

OP Företagsbanken Abp offentliggör följande finansiella information på basis av sin regelbundna informationsskyldighet i egenskap av emittent av värdepapper:

Publiceringstidpunkter för rapporterna 2017:

OP Företagsbankens verksamhetsberättelse och bokslut 2017 vecka 9 
OP Företagsbankens bolagsstyrningsrapport 2017 vecka 9 
OP Gruppens verksamhetsberättelse och bokslut 2017 vecka 9 
OP Gruppens bolagsstyrningsrapport 2017 vecka 9 
OP Gruppens årsrapport 2017 (inkl. samhällsansvarsrapporten) vecka 9 

Delårsrapporterna 2018 offentliggörs följande dagar:

Delårsrapport 1.1-31.3.2018 3.5.2018
Delårsrapport 1.1-30.6.2018 1.8.2018
Delårsrapport 1.1-30.9.2018 31.10.2018

DISTRIBUTION   
Nasdaq Helsingfors
London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
Centrala medier
www.op.fi

Närmare upplysningar:
Verkställande direktör Jouko Pölönen, tfn 010 253 2691
Kommunikationsdirektör Carina Geber-Teir, tfn 010 252 8394

OP Företagsbanken Abp är en del av Finlands ledande kundägda finansgrupp OP Gruppen. OP Företagsbanken och OP-Bostadslånebanken ansvarar för OPs upplåning på penning- och kapitalmarknaden. OP Företagsbanken, OP-Bostadslånebanken och deras moderbolag OP Andelslag samt OPs övriga medlemskreditinstitut har ett lagstadgat solidariskt ansvar för varandras skulder och åtaganden. OP Företagsbanken är också centralbank för OP.

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b50ea2e8-770b-459b-a10b-363a4c5a9c73