Hövding ansöker om avnotering från Nasdaq First North Growth Market

Styrelsen för Hövding Sverige AB (publ) (”Hövding”) har beslutat att ansöka om avnotering av Hövdings aktie från Nasdaq First North Growth Market (”First North”). Sista dag för handel på First North kommer att meddelas efter att Hövding erhållit bekräftelse om detta från Nasdaq.

Fosielund Holding AB (”Fosielund”) offentliggjorde genom pressmeddelande den 13 januari 2022 ett offentligt budpliktserbjudande till aktieägarna i Hövding (”Erbjudandet”). Fosielund meddelande genom pressmeddelande den 16 februari 2022 att Fosielund (med närstående), efter redovisning av likvid i Erbjudandet, innehade 18 021 741 aktier motsvarande ca 65 procent av aktierna och rösterna. Den 8 april 2022 meddelade Fosielund genom pressmeddelande att de förvärvat en större post aktier i Hövding, varefter Fosielund innehade ca 88,7 procent av aktierna och rösterna samt en avsikt att förvärva ytterligare aktier. Den 4 maj 2022 meddelade Fosielund genom pressmeddelande att de förvärvat ytterligare aktier och att dess ägande nu översteg 90 procent av det totala antalet aktier i Hövding. Fosielund meddelade samtidigt att de har för avsikt att påkalla tvångsinlösen av resterande aktier i Hövding och i samband därmed verka för att styrelsen i Hövding beslutar att avnotera Hövdings aktier från handel på First North.

Sedan pressmeddelandet den 4 maj 2022 har Fosielund hemställt att styrelsen i Hövding ska ansöka om avnotering av Bolagets aktie från First North. Fosielund har också påkallat tvångsinlösen av resterande aktier i enlighet med 22 kap. aktiebolagslagen (2005:551).

Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen i Hövding beslutat att ansöka om avnotering av Bolagets aktie från First North. Sista dag för handel kommer att meddelas efter att Hövding erhållit bekräftelse om detta från Nasdaq.

För ytterligare information var vänlig och kontakta:
Sofia Svensson, VD
Telefon: +46 727 32 32 39

Per Holmqvist, CFO
Telefon: +46 733 00 29 23

Hövding Sverige AB (publ)
Bergsgatan 33
214 22 Malmö
040-236868

Hövding Sverige AB (publ) är sedan 2015 noterat på Nasdaq First North Growth Market.
Västra Hamnen Corporate Finance AB är Hövdings Certified Adviser.
Epost: ca@vhcorp.se Tel: 040-200 250

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 maj 2022, kl 17:45 CET.