Beslut vid extra bolagsstämma i LIDDS

Den 6 oktober 2017 hölls extra bolagsstämma i LIDDS AB (publ). Nedan följer sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades med erforderlig majoritet .

Vid stämman var 5 388 090 (25,7 procent) av totalt 20 980 769 aktier representerade.

Vid extra bolagsstämma den 6 oktober 2017 beslutades att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för stämmovalda styrelseledamöter i LIDDS  genom emission av högst 750 000 teckningsoptioner på följande villkor;

Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får teckningsoptionerna endast tecknas av nuvarande stämmovalda styrelseledamöter i LIDDS där styrelsens ordförande ska ha rätt att teckna 250 000 teckningsoptioner och övriga stämmovalda styrelseledamöter (fyra stycken) ska ha rätt att teckna 125 000 teckningsoptioner var.

För teckningsoptionerna och utnyttjandet av dessa gäller i övrigt de Villkor för "teckningsoptioner 2017/2020 - styrelse" i LIDDS AB (publ) som finns tillgängligt på bolagets hemsida.

Vid extra bolagsstämma beslutades också att inrätta ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för den verkställande direktören och övriga nyckelpersoner i LIDDS genom emission av högst 250 000 teckningsoptioner på följande villkor;

Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får teckningsoptionerna endast tecknas av den verkställande direktören och övriga nyckelpersoner i LIDDS där den verkställande direktören skall ha rätt att teckna 125 000 teckningsoptioner och övriga nyckelpersoner (fem stycken) ska ha rätt att teckna 25 000 teckningsoptioner var.

För teckningsoptionerna och utnyttjandet av dessa gäller i övrigt de Villkor för "teckningsoptioner 2017/2020 - nyckelpersoner" i LIDDS AB (publ) som finns tillgängligt på bolagets hemsida.

Teckning i de båda programmen ska ske senast den 11 oktober 2017. Teckning ska ske på teckningslista.

1 krona ska betalas för varje teckningsoption. Teckningskursen svarar mot bedömt marknadsvärde fastställt av KPMG AB per den 12 september 2017 med tillämpning av värderingsmodellen Black & Scholes.

Tecknade och tilldelade teckningsoptioner ska betalas kontant senast den 13 oktober 2017 genom insättning på av LIDDS anvisat bankkonto.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i LIDDS mot kontant betalning till en teckningskurs om 15 kronor per aktie under perioden fr.o.m. den 15 april 2020 t.o.m. den 15 oktober 2020.

Motivet till de båda förslagen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för de stämmovalda styrelseledamöterna samt den verkställande direktören och övriga nyckelpersoner i LIDDS.

Genom ett sådant program erbjuds möjlighet att ta del av en värdetillväxt i LIDDS aktie, vilket kan förväntas leda till ett ökat intresse för LIDDS verksamhet och resultatutveckling, till förmån för LIDDS och dess aktieägare.

Vid full nyteckning av aktier med stöd av samtliga teckningsoptioner ökar aktiekapitalet med 53 000 kronor, vilket motsvarar en utspädning om ca 4,8 procent av aktiekapital och röster.

För mer information, vänligen kontakta:
Monica Wallter, CEO, +46 (0)737 07 09 22, e-post: monica.wallter@liddspharma.com    
        
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som LIDDS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 oktober 2017 kl. 12:00 CET.

Kort om Lidds
LIDDS AB (publ) utvecklar effektiva läkemedel för cancer och andra sjukdomar med den patenterade NanoZolid®-teknologin. NanoZolid® frisätter läkemedlet lokalt och effektivt vilket innebär betydligt färre biverkningar och behandlingar jämfört med systemisk behandling. NanoZolid®-teknologin möjliggör en kontrollerad, långvarig och anpassad frisättning av läkemedel i upp till sex månader. NanoZolid® kan kombineras med både små och stora farmaceutiska molekyler, som exempelvis antikroppar. Företagets mest avancerade projekt är prostatacancerprodukten Liproca® Depot som innehåller 2-hydroxyflutamid, vilket bekräftar att teknologin har en dokumenterad klinisk effekt. Prostatacancerprojektet är för närvarande i Fas IIb. Produktion i industriell skala sker i samarbete med Recipharm. LIDDS har aktiva utvecklingsprojekt där NanoZolid® kombineras med antiandrogener, cytostatika och immunaktiva läkemedel. LIDDS aktie är noterad på Nasdaq, First North. Redeye AB är LIDDS certified adviser. För mer information, besök www.lidds.se .
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: LIDDS AB via GlobeNewswire

HUG#2140110