Koncernnyheter

Ledande befattningshavare avyttrar aktier kopplade till aktiesparprogram
Pressmeddelande 19 juli, 2024 Göteborg, Sverige Ledande befattningshavare avyttrar aktier kopplade till aktiesparprogram I samband med att det nyligen avslutade aktiesparprogrammet LTIP2021 löpte ut har ledande befattningshavare i Hexatronic Group AB tilldelats...
Aktias halvårsrapport för januari–juni publiceras fredagen 2.8.2024 kl. 8.00
Aktia Bank Abp Pressmeddelande 19.7.2024 kl. 13.00 Aktias halvårsrapport för januari–juni publiceras fredagen 2.8.2024 kl. 8.00 Aktias halvårsrapport för januari–juni 2024 publiceras fredagen 2.8.2024 kl. 8.00. Halvårsrapporten finns tillgänglig på Aktias...
Ålandsbanken Abp: Halvårsrapport för perioden januari – juni 2024
  Ålandsbanken Abp Halvårsrapport 19.7.2024 kl. 9.00 EET Halvårsrapport för perioden januari – juni 2024 ”Vi gör ett resultatmässigt starkt första halvår med ett rörelseresultat på 32,5 miljoner euro (22,5) och med en avkastning på eget kapital efterskatt...
Hoylu AB (publ) avnoteras och sista dag för handel är den 1 augusti 2024
Hoylu AB (publ) (”Hoylu” eller ”Bolaget”) har genom pressmeddelande den 17 juli 2024 kommunicerat att Bolaget ansökt om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq First North Growth Market. Nasdaq har nu godkänt Hoylus ansökan om avnotering och beslutat attsista...
Majoritetsaktieägare påkallar tvångsinlösen och Hoylu ansöker om avnotering
Som offentliggjordes den 26 juni 2024 har NFH 240438 AS, under namnändring till Hoylu Group AS (”Hoylu Group”) förvärvat aktier i Hoylu AB (publ) (”Hoylu”) så att det totala innehavet överstiger mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier i Hoylu....
Karolinska Developments portföljbolag PharmNovo erhåller EUR 17,5 miljoner i finansiering från innovationsprogrammet EIC Accelerator
STOCKHOLM, SVERIGE 16 juli 2024. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar att portföljbolaget PharmNovo beviljats finansiering om EUR 17,5 miljoner från European Innovation Council (EIC) Accelerator program, en del av innovationsstödsprogrammet...
Sommarhälsning från Ulf Rask och Göran Folkesson, för Clean Motion AB
Jonsered, Sverige – 2024-07-16 Kära aktieägare, partners och intressenter, Jag vill ta tillfället i akt att uppdatera er om den senaste utvecklingen inom Clean Motion AB och vår resa framåt. Sedan jag tillträdde som tillförordnad VD för några veckor sedan...
Nilörn Delårsrapport Q2, 2024
Perioden april-juni Orderingången ökade med 24 procent till 208 (167) MSEK Nettoomsättningen i SEK ökade med 14 procent till 262 (230) MSEK Nettoomsättningen justerat för valutaeffekter uppgick till 261 MSEK, dvs en underliggande organisk ökning om 14 procent...
Hexatronic Group AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2024
Hexatronic Group AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2024 Fortsatt starkt kassaflöde och viss återhämtning inom Fiber Solutions  Andra kvartalet (1 april – 30 juni 2024)  Nettoomsättningen minskade med 10 procent till 2 024 MSEK (2 258)....
Stämmokommuniké från årsstämma den 15 juli 2024 i Anoto Group AB (publ)
Anoto Group AB (publ) (”Bolaget”) har den 15 juli 2024 hållit årsstämma där i huvudsak följande beslut fattades. Fastställande av balans- och resultaträkningarna samt utdelning Årsstämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkningarna för moderbolaget...
AB Traction: Delårsrapport januari - juni 2024
Perioden april-juni Resultatet efter skatt uppgick till 216 (-26) Mkr, vilket fördelar sig på: Aktiva noterade innehav 72 (-73) Mkr Onoterade innehav 51 (-4) Mkr Finansiella placeringar 95 (52) Mkr Resultat per aktie uppgick till 14,57 (-1,78) kr Substansvärdet...
Presentation Delårsrapport Q2, 2024
En presentation kommer hållas via Teams 16/7 kl. 08.30, där VD presenterar rapporten. Du kan delta genom att registrera dig på nedanstående länk: Registration Form För ytterligare information om Nilörn, kontakta: Krister Magnusson, CEO                 Tel:...
CoinShares meddelar om extra utdelning efter återbetalning av FTX-fordran
12 juli 2024 | SAINT HELIER, Jersey | CoinShares International Limited (”CoinShares” eller ”Bolaget”) (Nasdaq Stockholm: CS; US OTCQX: CNSRF), det ledande europeiska digitala investeringsbolaget specialiserat på digitala tillgångar, tillkännagav idag beslut omatt...
Elanders ändrar datum för offentliggörandet av bokslutskommunikén för 2024
Elanders styrelse har beslutat att senarelägga offentliggörandet av bokslutskommunikén för 2024 till den 28 januari 2025, i stället för den 25 januari 2025 som tidigare aviserats. För mer information, kontakta Magnus Nilsson, VD och koncernchef, telefon: 031-750...
Elanders AB: Delårsrapport januari – juni 2024
Första halvåret 2024 Omsättningen uppgick till 6 771 (7 040) Mkr. Det motsvarade en organisk omsättningsminskning om fem procent, om förvärv samt nedlagd verksamhet exkluderas och oförändrade valutakurser används. Justerad EBITA uppgick till 395 (427) Mkr,...