Kvalitena AB (publ) offentliggör prospekt och avser ansöka om upptagande till handel av obligationslån på Nasdaq Stockholm

Kvalitena AB (publ) offentliggör prospekt och avser ansöka om upptagande till handel av obligationslån på Nasdaq Stockholm

12 februari 2020

Kvalitena AB (publ) (”Bolaget”) emitterade den 18 december 2019 icke säkerställda obligationer om sammanlagt SEK 100 000 000 inom ett totalt rambelopp om SEK 800 000 000 (varunder obligationer om sammanlagt SEK 700 000 000 sedan tidigare emitterats) på den svenska obligationsmarknaden. Obligationerna löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 6,00 procent per år och har slutförfall den 4 december 2022.

Bolaget avser ansöka om upptagande till handel av obligationslånet på Företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm och med anledning av detta har Bolaget upprättat ett prospekt. Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG ("Förordningen"). Prospektet (inklusive införlivade dokument) och en separat kopia av sammanfattningen kommer att hållas tillgängliga via Bolagets hemsida (www.kvalitena.se). Prospektet kommer också att hållas tillgängligt via Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

För ytterligare information vänligen kontakta:
VD Knut Pousette, +46 (0)8 121 317 00

Denna information är sådan information som Kvalitena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Förordningen. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 februari 2020 kl. 14.00.

Bilaga