VOSTOK NEW VENTURES LTD PUBLICERAR PROSPEKT OCH ANSÖKER OM UPPTAGANDE TILL HANDEL AV OBLIGATIONER VID NASDAQ STOCKHOLM

Vostok New Ventures Ltd (”Bolaget”) offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av obligationer under dess obligationslån med ISIN SE0013233541 vid Nasdaq Stockholm.

Stockholm, March 11, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bolaget har den 24 februari 2020 emitterat seniora säkerställda företagsobligationer till ett värde om 150 miljoner kronor under dess befintliga obligationslån med ISIN SE0013233541. Obligationerna löper till och med den 4 oktober 2022 med en fast årlig ränta om 5,75 procent med kvartalsvisa räntebetalningar.

Bolaget kommer inom kort att ansöka om upptagande till handel av obligationerna vid Nasdaq Stockholm och första dag för handel beräknas vara kring den 13 mars 2020. Med anledning av noteringen har Bolaget upprättat ett prospekt som har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet, tillsammans med en svensk översättning av prospektsammanfattningen, finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.vostoknewventures.com och Finansinspektionens webbplats www.fi.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Björn von Sivers, Investor Relations: +46 (0)8-545 015 50

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 mars 2020 kl. 15:00 CET.

Vostok New Ventures Ltd är ett investmentbolag vars affärsidé är att genom erfarenhet, kunskap och ett omfattande nätverk identifiera och investera i tillgångar med stor värdeökningspotential. Bolaget har ett särskilt fokus på digitala marknadsplatser och företag med starka nätverkseffekter. Vostok New Ventures depåbevis (SDB) är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap-segmentet, under kortnamnet VNV SDB. För mer information om Vostok New Ventures, besök www.vostoknewventures.com.

Bilaga