Vitec Software Group AB: Valberedning inför årsstämma i Vitec 2018 utsedd

Valberedning inför årsstämma i Vitec 2018 utsedd

I enlighet med beslut vid årsstämman för Vitec Software AG Group AB (publ) den 25 april 2017 har bolagets tre största aktieägare per den 31 augusti 2017 erbjudits att utse varsin ledamot i valberedningen inför årsstämman 2018. Därutöver ska styrelsens ordförande ingå i valberedningen. Valberedningens uppgifter är att, i förekommande fall, lämna förslag till årsstämman om val av stämmoordförande, ordförande i styrelsen och övriga ledamöter i styrelsen samt revisor. Valberedningen lämnar också förslag till styrelse- och revisionsarvoden.

Följande valberedning har bildats:
Olov Sandberg (valberedningens ordförande)
Lars Stenlund
Jerker Vallbo
Crister Stjernfelt (styrelseordförande)

Den 31 augusti 2017 representerade ovanstående valberedning tillsammans mer än 58 % av rösterna i Vitec Software AG Group AB (publ).

Aktieägare som önskar lämna förslag till Valberedningen ombeds att göra detta senast den 12 mars 2018 via E-post till valberedningen@vitec.se eller per post till adress: Valberedningen, Vitec Software AG Group, Tvistevägen 47A, 907 29 Umeå.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på www.vitecsoftware.com. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning har konstituerats, vilket normalt sker i september eller oktober varje år.

För mer information, kontakta
Patrik Fransson, Investor Relations
patrik.fransson@vitec.se
+46-76-9428597

Disclaimer
Informationen är sådan som Vitec Software AG Group AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 1 november 2017 kl 13:00.

Om Vitec
Vitec är ledande inom Vertical Market Software AG i Norden. Vi utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer. Vitec växer genom förvärv av välskötta och etablerade programvarubolag i Norden. Koncernens övergripande processer tillsammans med medarbetarnas djupa kunskap om kundens lokala marknad skapar goda förutsättningar för förädling och fortsatt innovation. Våra 600 medarbetare finns i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Vitec är noterat på Nasdaq Stockholm och omsatte 675 Mkr år 2016. Läs mer om oss på www.vitecsoftware.com.

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/941ebcdd-7225-4ebb-90c9-60a8b4c77b29