CLX Communications AB (publ): Delårsrapport, januari - september 2017

 

Januari - september 2017

·     Nettoomsättningen ökade med 87 procent till 2 148,8 MSEK (1 147,7). Organisk tillväxt var 8 procent.
·     Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 187,2 MSEK (52,5).
·     Rörelseresultat före av- och nedskrivningar exklusive jämförelsestörande poster1 (justerad EBITDA) uppgick till 226,5 MSEK (96,5).
·     Operationella valutakursdifferenser belastade periodens rörelseresultat med -5,0 MSEK (8,2).
·     Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 93,8 MSEK (48,8).
·     Periodens resultat efter skatt uppgick till 44,1 MSEK (50,0).
·     Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,85 SEK (0,77).

                                                            

Tredje kvartalet juli - september 2017

·     Nettoomsättningen ökade med 32 procent till 781,4 MSEK (590,2). Organisk tillväxt var -2 procent.
·     Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 67,0 MSEK (28,1).
·     Rörelseresultat före av- och nedskrivningar exklusive jämförelsestörande poster1 (justerad EBITDA) uppgick till 71,7 MSEK (72,1).
·     Operationella valutakursdifferenser belastade kvartalets rörelseresultat med -8,0 MSEK (4,9).
·     Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 34,5 MSEK (7,3).
·     Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 11,9 MSEK (16,5).
·     Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,22 SEK (0,34).

 

Viktiga händelser under kvartalet

  • Den 4 juli förvärvades återstående 33 procent av aktiekapitalet i Caleo Technologies AB från minoritetsaktieägarna. Caleo utvecklar programvara som CLX säljer som en del av sitt erbjudande till operatörer under varumärket Symsoft. Syftet med att göra Caleo till ett helägt dotterbolag är att öka produktintegrationen och tydliggöra Symsofts erbjudande ytterligare. Se not 5 för ytterligare information.
  • Verksamheten inom mobila betalningar i Australien och Nya Zeeland har avyttrats. CLX ersättning är del av bruttovinsten under 36 månader och realisationsresultatet uppgick till 0,1 MSEK.   

 

Viktiga händelser efter periodens slut

  • Resterande verksamhet inom mobila betalningar, i Storbritannien och Irland, har avyttrats. CLX ersättning är del av bruttovinsten under 36 månader och realisationsresultatet uppgick till 0,3 MGBP (cirka 3,2 MSEK).   
  1.  Specifikation av jämförelsestörande poster, se tabell på sidan 4.

Inbjudan till rapportpresentation via telefon eller webb

Rapporten presenteras vid en telefonkonferens kl. 9.00 den 7 november.


För att delta i presentationen via telefon vänligen ring 5 - 10 minuter innan mötet börjar på något av följande nummer och ange kod 7185357:

SE: +46 (0) 8 506 539 37
UK: +44 (0) 20 3427 1905
US: +1 646 254 3360

För att följa presentationen via Webcast, registrera dig här: https://edge.media-server.com/m6/p/gdcbhdh7

Observera: Informationen i denna delårsrapport är sådan som CLX Communications AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 november 2017 kl. 07.30.
Denna rapport är publicerad på svenska och engelska. Vid eventuella skillnader mellan den engelska versionen och den svenska originaltexten ska den svenska versionen gälla.

För ytterligare information kontakta:

Thomas Ahlerup, Chef Investarrelationer                       Tel +46 76 896 63 00
thomas.ahlerup@clxcommunications.com

Odd Bolin, Finansdirektör                                               Tel +46 70 428 31 73

Om CLX Communications
CLX Communications (CLX) är en ledande global leverantör av molnbaserade kommunikationstjänster och lösningar till företag och mobiloperatörer. CLX mobila kommunikationstjänster gör det möjligt för företag att snabbt, säkert och kostnadseffektivt kommunicera globalt med sina kunder och anslutna enheter - IoT (Internet of Things). CLX lösningar möjliggör affärskritisk kommunikation över hela världen via mobila meddelandetjänster (SMS), rösttjänster och mobila konnektivitetstjänster för IoT. CLX har s edan företaget grundades vuxit med lönsamhet. Koncernen har huvudkontor i Stockholm, Sverige, samt närvaro i ytterligare drygt 20 länder. CLX Communications aktie är noterad på Nasdaq Stockholm: CLX.

CLX Communications AB (publ) 
Org. nr. 556882-8908                                                                                                                                                                                                   
Box 1206 
164 28 Kista                                                                                                                                                                                                         

www.clxcommunications.com                                                                                                                   

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2a627244-4a0f-4d2f-89e1-fd794d100826