Delårsrapport för Cortus Energy AB (publ) januari - mars 2020

Första kvartalet 2020

  • Rörelseresultatet uppgick till -21,4 (-24,1) MSEK.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -22,2 (-24,3) MSEK. Resultatet har belastats med nedskrivning av anläggningstillgångar med 3,4 (14,4) MSEK.
  • Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,02 (-0,02) SEK.
  • Nytt patent beviljas för ren fossilfri råolja
  • Lån har upptagits från styrelseledamöter om 30 MSEK och samtidigt återbetalades ett tidigare upptaget lån om 12 MSEK.
  • Styrelseledamot Maria Wetterstrand har meddelat att hon p g a tidsbrist ej står till förfogande för omval vid årsstämman i maj 2020.
  • Höganäsanläggningen har producerat den första ultrarena syngasen från biomassa i industriell skala.
  • Mariposa-projektet blev godkänt för BioMat-programmet vilket möjliggör deltagande i auktioner om kontrakt för 20 åriga elleveranser i Kalifornien. 

             

Upplysningar om väsentliga händelser efter periodens utgång

      - Ett Irlandsbaserat konsortium specialiserat på projektutveckling och investeringar i bioenergi, har inkommit med en förfrågan avseende 2 anläggningar på sammanlagt 46 MW med placering i Frankrike och på Irland.

Denna information är sådan information som Cortus Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 april 2020 kl. 06.00 CET

För mer information, kontakta:

Håkan Sigfridsson, VD Cortus Energy (publ), telefon 08-588 866 30, www.cortusenergy.com

Om Cortus Energy

Cortus Energy (Publ) utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energy har idag två WoodRoll® anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs under konstruktion med planerad uppstart 2020.

Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission AB, e-post: ca@mangold.se, tel: 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser.

 

Bilaga