Auriant Mining AB (publ.) publicerar en uppdatering av skattelagstiftning – uppskattar framtida skattebesparingar på 84 MUSD

•         Ny skattelagstiftning kommer att minska mineralutvinningsskatten med 60% och inkomstskatten med 75% under en tioårsperiod för företag som antas under det nya programmet.

•         Auriant Mining uppskattar de totala besparingarna enligt programmet till 84 MUSD.

•         Auriant Mining kommer att ansöka om reducerade skattesatser enligt programmet efter initiering av guldproduktion från CIL -anläggningen för LLC Tardan Gold, vilket förväntas i början av 2019. Auriant Mining kommer också att ansöka om reducerade skattesatser för LLC Kara-Beldyr efter initialisering av guldproduktionen i gruvan, som förväntas vara 2021

Som ett resultat av de senaste ändringarna i den ryska skattelagstiftningen kommer LLC Tardan Gold och LLC Kara-Beldyr, dotterbolag till Auriant Mining AB, att kvalificera sig för mineralutvinningsskatt- och företagsinkomstskattebefrielse i regionala investeringsprojekt. Ryska lagstiftningen om regionala investeringsprojekt har utvecklats för att främja affärsverksamhet i specifika regioner i Ryska federationen, däribland republiken Tyva, där dotterbolagens alv licensområden är belägna. För att kunna kvalificera sig för befrielsen ska ett företag investera i ett projekt mer än 500 miljoner RUR (ca 8,6 MUSD) under 5 år och investeringsprojektet ska utgöra mer än 90% av bolagets intäkter. Befrielsen kommer att beviljas efter genomförandet av respektive investeringsprojekt och påbörjandet av guldproduktion från dessa projekt. När det gäller LLC Tardan Gold uppfylls dessa villkor vid slutförandet av CIL -anläggningen, och i fallet med LLC Kara-Beldyr vid byggandet och idrifttagandet av gruvan.

Mineralutvinningsskattebefrielse

Ryska Mineralutvinningsskatt ("MET") beräknas genom att tillämpa nominell skattesats (6%) på intäkter från guldförsäljning. MET befrielse kommer att beviljas i 10 år (från och med början av produktionen vid nybyggda anläggningar) och gällande skattesatser kommer att vara enligt följande: 0% för åren 1 och 2, 1,2% åren 3 och 4, 2,4% åren 5 och 6, 3,6% i åren 7 och 8, 4,8% för åren 9 och 10. Den nominella skattesatsen kommer att tillämpas under de följande åren.

Sammantaget sparar företaget under ett regionalt investeringsprojekt 60% av den nominella MET över 10 år.

Företagsinkomstskattebefrielse

Ryska företagsinkomstskatt ("Inkomstskatt") är 20% av beskattningsbar vinst som definieras på grundval av rysk lagstadgad redovisning. Inkomstskattebefrielse kommer att beviljas i 10 år (efter påbörjad produktion vid nybyggda anläggningar) och gällande skattesatser kommer att vara enligt följande: 0% för åren 1 till 5 och 10% för åren 6 till 10. Den nominella skattesatsen kommer att tillämpas under de följande åren.

Sammantaget sparar ett företag under ett regionalt investeringsprojekt 75% av den nominella inkomstskatten över 10 år.

Effekt på Auriant Mining

Kvalificering dotterbolagen för skattebefrielse kommer att ge väsentligt extra kassaflöde till Bolaget. Auriant Mining uppskattar att total sparande för LLC Tardan Gold kommer att uppgå till 20 MUSD (över fyndighetens livstid) och för LLC Kara-Beldyr, 64 MUSD (också över fyndighetens livstid). Uppskattningen baseras på guldpriset på 1 250 USD/oz, minplaner som förekommer vid uppskattningstidpunkten och under antagandet att respektive bestämmelser i skattelagstiftningen kommer att gälla vid tidpunkt av bolagets ansökan om skattebefrielse (2019 för Tardan CIL -anläggningsprojekt och 2021 för satte igång av Kara-Beldyr-fyndigheten).

 

För mer information, vänligen kontakta:

Sergey Ustimenko, VD

Tel: +7 495 109 02 82

e-post: sergey.ustimenko@auriant.com

 

Företagsnamn: Auriant Mining AB

Kortnamn: AUR

ISIN-kod: SE0001337213

 

Website: www.auriant.com
Twitter @auriantmining

Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på prospektering och guldproduktion i Ryssland, främst i Zabaikalskiy regionen och republikerna Khakassia och Tyva. Bolaget har för närvarande fyra licenser, inklusive två gruvor i drift (Tardan och Solcocon), en prospekteringstillgång i ett tidigt skede och en prospekteringstillgång under utveckling.

Sedan den 19 juli 2010 handlas Auriants aktier på First North Premier vid NASDAQ OMX Nordic Exchange under beteckningen AUR. Läs mer på www.auriant.com. Mangold Fondkommission är Certified Adviser till Auriant, för mer information 08-503 015 50 eller www.mangold.se.

Denna information är information som Auriant Mining AB är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande, genom förmedling av kontaktpersonerna, som anges ovan, klockan 10:40 den 09 november 2017.

 

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Auriant Mining ABs (”AUR”) nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s k ”forward looking statements” om AURs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som ”kan komma”, ”avser”, ”planerar”, ”förväntar”, ”uppskattar”, ”tror”, ”bedömer”, ”prognostiserar” och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för AUR förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari AUR har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) AURs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en ”going concern”, iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) valutakursförändringar, i synnerhet vad avser relationen RUR/USD. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje guldprospekterings- och guldproduktionsbolag på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för AUR komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. AUR påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.

 

Detta pressmeddelande får inte, vare sig direkt eller indirekt, offentliggöras, publiceras eller distribueras, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Ingenting i detta pressmeddelande ska anses utgöra ett erbjudande om att investera eller i övrigt handla i värdepapper i Auriant Mining AB (publ). De tilltänkta emissionerna kommer inte att rikta sig till personer med hemvist eller som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringsåtgärd eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag. Inga värdepapper kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933, någon motsvarande lag i någon delstat i USA, eller enligt någon provinslag i Kanada, och inte heller enligt tillämplig lag i annat land.