Anoto erhåller 40 miljoner kronor för att stärka tillväxten under 2018

Som framgått av Q3-rapporten fortsätter Anoto Group AB:s ledning och styrelse att ha positiv syn på den framtida rörelsen. För att stödja denna syn har ett flertal möjligheter att finansiera den förväntade försäljningsökningen undersökts.

För att kunna leverera enligt förväntade beställningar under 2018 och för att förkorta tiden mellan beställning av komponenter och intäktsföring behöver Anoto rörelsekapital för att kunna skapa ett rimligt stort lager. Sedan 2016 har bristande rörelsekapital skapat mycket långa ledtider mellan order och leverenas, vilket resulterat i förlorade order.

Med bolagets nya effektivare pennplattform som innebär lägre tillverkningskostnad anser ledningen att nästa logiska steg är att utöka portfolion av pennor. Detta steg förväntas bidra väsentligen till en ökning av Anotos omsättning, bruttomarginal och förbättring av kassaflödet under 2018.

Ledningen och styrelsen har noggrant undersökt en lång rad möjliga finansieringsformer för tillväxt som förändrade avtalsvillkor med kunder samt emission av olika aktierelaterade instrument till svenska och internationella investerare. Inget av dessa har visat sig vara möjligt att genomföra eller skulle ha lett tillräckligt snabbt till nödvändigt rörelsekapital för möjliggörandet av planerat positivt reslutat. Traditionell bankfinansiering är den finansieringsform bolaget skulle föredra, men denna är möjlig först senare då försäljning av nya pennor visats sig vara hållbar.

Bolagets största aktieägare och en ny investerare från USA har erbjudet sig att förse bolaget med den nödvändiga finansieringen genom en riktad emission av seniora, ej säkerställda konvertibla skuldebrev vilka förfaller den 22 juli 2019. Konvertiblerna kommer inte att löpa med ränta och har en konverteringskurskurs om fyra kronor. Detta är det bästa finansieringsalternativet ledningen och styrelsen har kunnat identifiera.

Alternativet till en riktad emission av konvertibler är en företrädesemission. Denna möjlighet tar lång tid att verkställa, vilket skulle försena nödvändig produktion och utveckling, vilket i sin tur skulle väsentligen hämma försäljningsökningen. Om inte emissionen skulle vara garanterad, vilket har visat sig vara mycket dyrt, så är resultatet av en sådan emission osäker.

Med hänsyn till ovan nämnda faktorer så har ledningen och styrelsen kommit fram till att det är i bolagets och aktieägarnas bästa intresse att genomföra en riktad emission av konvertibler.

Denna information är sådan information som Anoto Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 november 2017 kl. 03.30 CET.