Xbrane Biopharma publicerar delårsrapport för perioden juli - september 2017

Pressmeddelande
2017-11-13

Xbrane Biopharma ABs kvartalsrapport för juli - september 2017 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbsida, www.xbrane.com

Juli till september

 • Nettoomsättning -47 TSEK (-)
 • EBITDA -8 181 TSEK (-8 433)
 • Resultat efter skatt -9 092 TSEK (-9 027)
 • Forsknings- och utvecklingskostnader i % av rörelsekostnader 80% (80%)
 • Likvida medel 23 624 TSEK (43 923)
 • Resultat per aktie före utspädning -1,53 SEK (-1,95)
 • Resultat per aktie efter utspädning -1,38 SEK (-1,55)

Väsentliga händelser under perioden

 • Xbrane erhöll marknadsgodkännande för Spherotide i Iran.
 • Xbrane bekräftar order av Spherotide till ett värde av 8,5 MSEK.
 • Styrelsen beslutade att initiera arbetet för ett listbyte till Nasdaq OMX:s huvudlista.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Dina Jurman, Head of Clinical Affairs, utsågs till medlem av ledningsgruppen.

Om Xbrane
Xbrane Biopharma är ett bioteknikbolag i kommersiell fas som utvecklar och tillverkar biosimilarer och långtidsverkande injektionsläkemedel. Xbrane har världsledande kompetens inom utveckling av långtidsverkande injektionsläkemedel och en patenterad proteinproduktionsplattform för utveckling av biosimilarer. Xbranes huvudkontor ligger i Stockholm och företaget har forskning- och utvecklingsanläggningar i Sverige och Italien. Xbrane är noterat på Nasdaq First North sedan den 3 februari 2016 under kortnamnet XBRANE och Avanza Bank AB är Xbranes Certified Adviser. För mer information besök gärna www.xbrane.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Åmark, VD, Xbrane Biopharma AB
M: +46 (0) 763-093 777
E: martin.amark@xbrane.com

Susanna Helgesen, CFO/IR, Xbrane Biopharma AB
M: +46 (0) 708-278 636
E: susanna.helgesen@xbrane.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Xbrane Biopharma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 november 2017 kl. 8:00.

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/dcd49bb3-c231-48b9-b993-c962e485b2dd