LIDDS offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission

LIDDS AB ("LIDDS" eller "Bolaget") offentliggjorde den 11 juni 2020 att styrelsen, med stöd av årsstämmans bemyndigande, beslutat att bland annat genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Styrelsen har med anledning av Företrädesemissionen upprättat ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt därefter offentliggjorts av Bolaget.

Offentliggörande av Prospekt
LIDDS meddelar idag att Prospektet avseende Företrädesemissionen har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.liddspharma.com/share-issue-2020/, tillsammans med all annan information relaterad till Företrädesemissionen. Prospektet kommer även göras tillgängligt på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se/sv/vara-register/prospektregistret.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

Sista dag för handel med aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter 16 juni
Första dag för handel med aktier exklusive rätt att erhålla teckningsrätter 17 juni
Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen 18 juni
Teckningsperioden i Företrädesemissionen 23 juni – 7 juli
Handel med teckningsrätter 23 juni – 3 juli
Handel med BTA 23 juni till omkring 16 juli
Slutligt teckningsresultat i Företrädesemissionen offentliggörs 9 juli
Leverans av nya aktier 22 juli
Handel med nya aktier inleds 22 juli

Ansvariga personer
Informationen i detta pressmeddelande har offentliggjorts genom nedanstående personers försorg för offentliggörande vid den tidpunkt som är angiven av LIDDS AB:s nyhetsdistributör GlobeNewswire vid publiceringen av detta pressmeddelande. Nedanstående personer kan också kontaktas för ytterligare information.

Monica Wallter, VD

Email: monica.wallter@liddspharma.com | Mobil: 0737-07 09 22

Anja Peters, CFO

Email: anja.peters@liddspharma.com | Mobil: 0733-26 00 00

Om LIDDS AB
LIDDS AB (publ) är ett svenskbaserat läkemedelsbolag som utvecklat den patenterade drug delivery-teknologin NanoZolid®. NanoZolid® är en kliniskt validerad teknologi för läkemedelsutveckling och har en överlägsen förmåga att på ett kontrollerat och varaktigt sätt frisätta läkemedel med effekt i upp till sex månader. LIDDS har tecknat licensavtal där NanoZolid® kombineras med ett antiandrogent läkemedel och driver interna utvecklingsprojekt i klinisk och preklinisk fas med cellgifter och immunaktiva läkemedel. LIDDS (kortnamn LIDDS) aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är bolagets Certified Advisor och nås på e-post certifiedadviser@redeye.se och telefon
08-121 576 90. För mer information, vänligen besök: www.liddspharma.com.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i LIDDS i någon jurisdiktion, varken från LIDDS eller från någon annan.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Information till distributörer
I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har de erbjudna aktierna varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("Målmarknadsbedömningen"). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på LIDDS aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att LIDDS aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i LIDDS aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Emissionerna.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende LIDDS aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende LIDDS aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.