Rättelse: Cortus Energys företrädesemission av konvertibler övertecknad

I pressmeddelandet avseende utfallet i Cortus Energys företrädesemission av konvertibler som offentliggjordes den 25 juni 2020 klockan 15:20 angavs emissionslikviden som tillförs Bolaget före avdrag för emissionskostnader felaktigt. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 62,6 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Nytt stycke med korrekt skrivelse återfinns nedan.

Teckning

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 22 juni 2020. Det slutliga utfallet visar att Företrädesemissionen tecknades till totalt 101,1 procent, där cirka 83,1 procent tecknades med stöd av teckningsrätter och cirka 18,0 procent tecknades utan stöd av teckningsrätter. Detta innebär att inga garantiåtaganden har tagits i anspråk. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 62,6 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Håkan Sigfridsson, VD
Tel: +46 8 588 866 30
www.cortusenergy.com

Om Cortus Energy AB

Cortus Energy AB utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energy har idag två WoodRoll® anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs under konstruktion med planerad uppstart 2020. Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission AB, e-post: ca@mangold.se, tel: 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser.

Bilaga