Beslut av Clean Motion årsstämma 2020

Vid dagens årsstämma i Clean Motion AB fastställdes årsredovisningen för 2019 och beslutades att ingen utdelning lämnas. Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2019. Hela styrelsen och revisor omvaldes. En ny bolagsordning antogs. Dessutom beslutades om bemyndigande enligt styrelsens förslag. Samtliga beslut var enhälliga.

Val av styrelse
Niklas Ankarcrona, Göran Folkesson, Mathias Jernhed, Hans Folkesson, Anna Petre och Lennart Jeansson omvaldes till styrelseledamöter.

Val av revisor
BDO med huvudansvarige Katarina Eklund valdes till revisor till nästa årsstämma.

Arvode
Stämman beslutade att arvode för styrelsen skall utgå med 25 000 kr per ledamot förutom VD.
Arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

Bolagsordning
Stämman beslutade att anta styrelsens förslag om ändring av bolagsordning.

Bemyndigande
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktier och aktiekapital, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller kontant betalning.

Lerum, 2020-06-29


För mer information, vänligen kontakta:
Niklas Ankarcrona
Styrelseordförande, Clean Motion AB
Tel: +46 735 310 273
Email: niklas@cleanmotion.se

Göran Folkesson
VD, Clean Motion AB
Tel: +46 735 320 273
Email: goran@cleanmotion.se


Om Clean Motion AB
Clean Motion AB är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer elfordon. Bolagets vision är att utveckla verkligt hållbara produkter som den stora massan av världens befolkning har råd att använda. Bolagets elfordon, Zbee, är lätt, har en hög effektivitet och således en mycket god driftsekonomi. Clean Motion förser marknaden med säkra och energieffektiva fordon för en hållbar stadstrafikmiljö.

Clean Motion AB är listat på First North vid Nasdaq Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08- 503 000 50.

För ytterligare information, vänligen besök: www.cleanmotion.se.