Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för det tredje kvartalet (juli-september 2017)

Pressmeddelande
15 november 2017, 08:30

Sdiptech AB (publ) publicerar delårsrapport för det tredje kvartalet (juli-september 2017)

Delårsrapporten kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbplats: www.sdiptech.com.

Vinsttillväxt i kvartalet drivet av god utveckling i förvärvade nischer

Tredje kvartalet

· Nettoomsättningen ökade med 35,3 procent till 254,3 Mkr (187,9)
· EBITA ökade till 30,1 Mkr (24,5)
· Periodens resultat efter skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till 12,7 Mkr (17,0)
· Periodens resultat för kvarvarande verksamhet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 11,1 Mkr (16,1)
· Resultat per stamaktie för kvarvarande verksamhet efter avdrag för utdelning till preferensaktier uppgick till 0,25 kronor (0,59)
· Under perioden förvärvades AVA Monitoring AB, som utvecklar och säljer mätsystem för övervakning av vibration och buller

Januari till september

· Nettoomsättningen ökade med 48,6 procent till 737,4 Mkr (496,4)
· EBITA ökade till 74,3 Mkr (55,9)
· Periodens resultat efter skatt för kvarvarande verksamhet uppgick till 35,8 Mkr (37,3)
· Periodens resultat för kvarvarande verksamhet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 32,4 Mkr (33,6)
· Resultat per stamaktie för kvarvarande verksamhet efter avdrag för utdelning till preferensaktier uppgick till 0,85 kronor (1,09)
· Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 36,2 Mkr (2,4)

Väsentliga händelser efter rapportperioden

· Sdiptech förvärvade den 31 oktober Tello Service Partner AB, specialiserat på ommålning av tak samt installation av personskydd på tak, med nettoomsättning om ca 32 Mkr
· Sdiptech förvärvade den 1 november Polyproject Environment AB, specialiserat på kundanpassade komponenter och anläggningar för rening av kontaminerade vätskor, gaser och vatten, med nettoomsättning om ca 39 Mkr

Sdiptech AB:s stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.
Sdiptech AB:s preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Sdiptech AB:s Certified Adviser på NASDAQ First North Stockholm är Erik Penser Bank. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Holm, VD, +46 761 61 21 91, jakob.holm@sdiptech.com
Carl Johan Åkesson, CFO, +46 708 30 70 57, cj.akesson@sdiptech.com

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på urbana infrastrukturer. Koncernen erbjuder djupt nischade tjänster och produkter för att såväl bygga ut som att renovera snabbväxande huvudstäder. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Sdiptech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 november 2017 kl. 08:30.

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/eaa5fdaf-21e3-4048-8767-e6ebc2ffc5be