CellaVision AB: God lönsamhet trots negativ covid-19-effekt

Informationen lämnades för offentliggörande 2020-07-16 kl 08.20

1 april–30 juni 2020

 • Nettoomsättningen ökade med 5% till 118,0 MSEK (112,4).
 • Organiskt minskade omsättningen med 15% (+18).
 • EBITDA uppgick till 36,2 MSEK (41,3).
 • EBITDA-marginalen uppgick till 31% (37).
 • Resultatet före skatt uppgick till 34,4 MSEK (37,9).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,14 SEK (1,27).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 34,1 MSEK (17,3).

1 januari–30 juni 2020  

 • Nettoomsättningen ökade med 17% till 252,5 MSEK (216,3). 
 • Organiskt minskade omsättningen med 8% (+24). 
 • EBITDA uppgick till 77,4 MSEK (79,6). 
 • EBITDA-marginalen uppgick till 31% (37). 
 • Resultatet före skatt uppgick till 59,8 MSEK (72,8). 
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,99 SEK (2,42). 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 49,5 MSEK (68,4). 

Väsentliga händelser relaterade till covid-19

 • Bolaget räknar med att covid-19-pandemin kommer att ha en betydande negativ påverkan på CellaVisions omsättning och resultat under ett antal månader framöver.
 • Årsstämman beslutade att ingen utdelning för verksamhetsåret 2019 skulle utbetalas.
 • I kvartalet genomfördes flera åtgärder på kostnadssidan som resulterat i att en god lönsamhet kunnat upprätthållas trots negativ organisk tillväxt.

”Den fortsatta utvecklingen av den pågående pandemin är svår att förutspå. Just nu är pandemins negativa effekter i Americas vår största utmaning. Vi genomförde tidigt åtgärder på kostnadssidan för att säkra CellaVisions möjligheter att accelerera så snart världsläget normaliseras.”  Zlatko Rihter, vd

VD-kommentar

Försäljningen andra kvartalet 2020 uppgick till 118,0 MSEK (112,4), motsvarande en negativ organisk tillväxt om 15 procent (+18). Inklusive försäljningen av RAL Diagnostics (RAL) produkter uppgick tillväxten till fem procent. Försäljningen varierade kraftigt mellan våra olika regioner. EMEA växte med sju procent exklusive försäljning av RAL:s produkter, inklusive RAL, som har cirka 90 procent av sin försäljning i EMEA, uppgick tillväxten till 89 procent. Americas hade en svag utveckling i spåren av covid-19-pandemin med en negativ tillväxt om 57 procent. Utvecklingen i APAC var den omvända med en tillväxt om 106 procent. Valutapåverkan var negativ med tre procent i kvartalet.

CellaVision reagerade tidigt på covid-19-pandemin och genomförde en rad åtgärder på kostnadssidan som fått stort genomslag i kvartalet. Årsstämman följde styrelsens förslag och fattade beslut att ingen utdelning skulle lämnas för 2019 och säkrade därmed likviditeten i bolaget. Effekten blev tydlig i koncernens totala kassaflöde för kvartalet som ökade till 18,1 MSEK (-23,8).

Vidare har vi prioriterat hårt och riktat om våra insatser och därmed lyckats behålla en god lönsamhet i kvartalet trots negativ organisk tillväxt. EBITDA uppgick till 36,2 MSEK (41,3) i kvartalet, motsvarande en EBITDA-marginal om 31 procent (37). EBITDA-marginalen är något lägre än tidigare, men givet den rådande situationen är vi nöjda med utfallet och vår förmåga att snabbt ställa om verksamheten för att möta nuvarande utmaningar. De vidtagna åtgärderna gör att vi står väl rustade framgent och snabbt kan accelerera när världsläget normaliseras.

Effekter av covid-19-pandemin

Våra slutkunder i Amerika och EMEA påverkades starkt av de omfattande nedstängningarna under kvartalet och mycket få installationer har genomförts i USA och Frankrike under de senaste tre månaderna. I länder som Kina och Korea, som tidigt drabbades av begränsningar på grund av covid-19-pandemin, har läget förbättrats under kvartalet och de marknaderna är nu på väg mot en mer normaliserad situation.

CellaVision har inte permitterat eller sagt upp någon personal på grund av covid-19-pandemin, men som en del av åtgärderna på kostnadssidan har vi skjutit planerade nyrekryteringar på framtiden.

Marknadsutveckling

Americas påverkades starkt av covid-19-pandemin under årets andra kvartal med en tillväxt som uppgick till negativa 57 procent. Americas är normalt CellaVisions största region, men under årets andra kvartal var Americas regionen med lägst försäljning. Försäljningen uppgick till 28,8 MSEK (66,7). Nedstängningen i regionen har inneburit att installationer av våra system endast kunde genomföras i ytterst begränsad omfattning, vilket även drabbade våra distributionspartners. Fokus för CellaVision har istället legat på att genomföra utbildningar och marknadsbearbetning via digitala kanaler, något som ökat kraftigt. Vi har utvecklat en ny metodik för att nå våra kunder i pandemins spår som vi kommer att ha nytta av i framtiden.

EMEA hade ett kvartal med en tillväxt om sju procent exklusive strukturell effekt från förvärvet av RAL. Inklusive försäljningen av RAL:s reagenser uppgick tillväxten till 89 procent. Trots att möjligheten till installationer varit klart begränsade på grund av covid-19-pandemin var försäljningen av stora system relativt god. I likhet med Nordamerika har vi kommit att bli en standard i stora delar av Västeuropa, innebärande att när ett laboratorium ersätter sina instrument och system ingår CellaVisions lösningar i installationen. Detta innebär att vi kommer att se en normalisering av försäljningen så snart hematologiinstallationer kan återupptas. CellaVision DC-1 har lanserats på de flesta europeiska marknaderna, men begränsningarna orsakade av pandemin har inneburit att många mindre laboratorier varit stängda, vilket fördröjt kommersialiseringsprocessen väsentligt.

APAC hade ett starkt kvartal med en försäljning om 32,6 MSEK (15,8), vilket motsvarar en ökning med 106 procent. Covid-19-situationen i APAC är mer blandad än i övriga regioner. Kina utvecklades väl i kvartalet, i Korea ser vi en mer normaliserad situation, medan andra länder som Japan, Australien och Indien har varit helt nedstängda under delar av andra kvartalet.

RAL/Reagenser

Förvärvet av RAL slutfördes formellt den första oktober 2019 och RAL är sedan dess en integrerad del av CellaVision. Försäljningen av reagens utvecklads väl i kvartalet och bidrog till försäljningstillväxten framförallt i EMEA. Vi fortsätter att lansera reagenser på nya marknader samtidigt som vi fortsätter det viktiga arbetet att optimera de så kallade infärgningsprotokollen. Förvärvet har inneburit att CellaVision nu har ett bredare produktutbud och större marknad. Reagenser blir en integrerad del i kunderbjudandet och kompletterar tidigare kapitalvaror med förbrukningsvaror. Vi arbetar intensivt för att expandera provberedningsprodukter inom hematologi till nya marknader genom CellaVisions omfattande organisation för lokal marknadssupport. På sikt räknar vi också med att förvärvet av RAL ska göra det möjligt för oss att expandera till närliggande analysområden utanför hematologi.

Geografisk expansion

Under kvartalet blev vi operationella i Ryssland. Sammantaget har CellaVision nu 18 lokala organisationer som erbjuder marknadssupport i fler än 40 länder. Vi kommer att avvakta med ytterligare etableringar tills covid-19-pandemin har avtagit.

Vidare upprättades ett globalt avtal för CellaVisions instrument för veterinärmarknaden samt ett globalt avtal om reagens med en av våra distributionspartners under kvartalet.

Innovation

CellaVision DC-1 har nu gått in i fullskalig serieproduktion efter en stegvis upprampning av produktionen under 2019. På grund av effekterna av den pågående pandemin har efterfrågan på CellaVision DC-1 begränsats under årets andra kvartal.

Under årets första kvartal skickade vi in vår ansökan till FDA (510k) om marknadsgodkännande i USA för CellaVision DC-1 och förberedelserna inför lanseringen 2021 är i full gång. Även processen för marknadsgodkännande i Kina för CellaVision DC-1, som initierades under årets första kvartal, löper enligt plan.

Den nya mjukvaran för veterinärmarknaden slutfördes och släpptes till marknaden under kvartalet. Med mjukvaran blir det möjligt att köra veterinärapplikationen på CellaVision DC-1 Vet och Sysmex DI-60. En unik funktion för CellaVision DC-1 Vet, som ingår i mjukvaran är möjligheten att även klassificera fågelblod. Funktionen förväntas öppna upp nya affärsmöjligheter. Dessutom kommer mjukvaran innehålla arbetsflödesförbättringar för alla system.

Vår långsiktiga strategi ligger fast

Geografisk expansion och innovation är CellaVisions kärnområden. Vi fortsätter att öka investeringarna inom innovation och geografisk expansion för att säkra vår framtida position inom vårt marknadssegment och upprätthålla en stark tillväxt så snart effekterna av covid-19 avtagit och världen återgått till ett mer normaliserat tillstånd.

I maj meddelade jag styrelsen att jag önskar att lämna CellaVision. Rekryteringsprocessen för att finna min efterträdare är initierad och jag kommer att fortsätta i min nuvarande roll under uppsägningstiden och lämnar senast den 28 november 2020. Att lämna CellaVision var ett svårt beslut på många plan. CellaVision är ett fantastiskt bolag som befinner sig i ett mycket starkt momentum med en stark internationell marknadsorganisation, en successivt utökad utvecklingsorganisation och en erfaren och skicklig ledningsgrupp.

Zlatko Rihter,
Vd och koncernchef

NyckeltalApr-JunJan-JunJan-Dec
(MSEK)20202019202020192019
Nettoomsättning118,0112,4252,5216,3461,8
Bruttoresultat77,987,1170,2164,1336,7
EBITDA36,241,377,479,6146,7
EBITDA-marginal, %3137313732
Resultat före skatt34,437,959,872,8129,2
Periodens kassaflöde18,1-23,812,921,2-67,3
Soliditet, %6074607454

Frågor kring rapporten besvaras av: 
Zlatko Rihter, VD, CellaVision AB, Tel: 0733-62 11 06. 
E-post: zlatko.rihter@cellavision.se

Magnus Blixt, CFO, CellaVision AB, Tel: 0708-33 81 68. 
E-post: magnus.blixt@cellavision.se

Om CellaVision
CellaVision är ett innovativt, globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer produkter inom provberedning samt system för rutinanalys av blod och andra kroppsvätskor inom sjukvården. Analyserna utgör ett viktigt underlag för snabba och korrekta sjukdomsdiagnoser, tex vid infektioner och allvarliga cancersjukdomar. CellaVisions produkter rationaliserar manuellt laboratoriearbete, säkrar och stödjer effektiva arbetsflöden och kompetensutveckling inom och mellan sjukhus. Spetskompetens finns inom provberedning, bildanalys, artificiell intelligens och automatiserad mikroskopering. Försäljningen sker via globala partners med stöd från moderbolaget i Lund och av bolagets 18 lokala organisationer för marknadssupport med direkt närvaro i mer än 40 länder. 2019 var omsättningen 462 miljoner kronor och bolagets tillväxtmål är 15% per år över en konjunkturcykel. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Läs mer på www.cellavision.se

Offentliggörande
Denna information är sådan information som CellaVision AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 juli 2020, kl. 08:20 CET.

Bilaga