Sinch AB (publ): Delårsrapport januari – juni 2020

Delårsrapport januari – juni 2020

April – juni 2020

 • Nettoomsättningen ökade med 38 procent till 1 621,9 MSEK (1 176,7). Den organiska tillväxten i lokal valuta var 27 procent.
 • Bruttoresultatet ökade med 43 procent till 460,3 MSEK (321,1). Den organiska tillväxten i lokal valuta var 24 procent.
 • Justerad EBITDA1 ökade med 55 procent till 176,5 MSEK (114,2).
 • Justerad EBIT2 uppgick till 161,7 MSEK (104,1).
 • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 37,1 MSEK (53,3).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,61 SEK (0,98).

Januari – juni 2020

 • Nettoomsättningen ökade med 42 procent till 3 246,1 MSEK
  (2 278,4). Den organiska tillväxten i lokal valuta var 29 procent.
 • Bruttoresultatet ökade med 49 procent till 907,0 MSEK (610,6). Den organiska tillväxten i lokal valuta var 29 procent.
 • Justerad EBITDA1 ökade med 59 procent till 360,8 MSEK (226,4).
 • Justerad EBIT2 uppgick till 330,5 MSEK (206,3).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 133,5 MSEK (111,1).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,19 SEK (2,06).

”Fördelarna med molnbaserade tjänster syns tydligt och klart när länder och företag nu letar nya arbetssätt i spåren av covid-19” – Oscar Werner, VD

Viktiga händelser under kvartalet

 • Den 1 april slutfördes förvärvet av Chatlayer BV för en total köpeskilling om 5,6 MEUR på skuldfri basis. Förvärvet finansierades med befintlig kassa. Chatlayer erbjuder en molnbaserad mjukvaruplattform för att skapa avancerade, flerspråkiga chatbots som förstår både talat språk och textbaserad kommunikation.
 • Den 5 maj ingick Sinch ett bindande avtal att förvärva SAP AG Digital Interconnect (SDI), en enhet inom SAP AG, för en total kontant köpeskilling om 225 MEUR. Förvärvet finansieras med befintlig kassa och tillgängliga lånefaciliteter. SDI erbjuder molnbaserade kommunikationstjänster och består av segmenten Programmable Communications, Carrier Messaging och Enterprise Solutions. Under den 12-månadersperiod som avslutades 31 mars 2020 hade SDI en omsättning om 340 MEUR, bruttoresultat om 94 MEUR och justerad EBITDA om 15,4 MEUR. Verksamheten har cirka 330 anställda i 20 länder med huvudkontor i San Ramon, Kalifornien. Transaktionens genomförande är föremål för sedvanliga villkor och godkännande från konkurrensmyndigheter i flera länder. Transaktionen förväntas slutföras under andra halvåret 2020.
 • Den 15 juni ingick Sinch ett bindande avtal att förvärva ACL Mobile Ltd (ACL) för en total köpeskilling om 5 350 MINR (cirka 655 MSEK). Förvärvet finansieras genom en kombination av befintlig kassa och lånefaciliteter. Bolaget är en ledande leverantör av kommunikationstjänster i Indien och Sydostasien och sysselsätter 288 personer med huvudkontor i Delhi, Indien. Under den 12-månadersperiod som avslutades 31 mars 2020 hade ACL en omsättning om 4 959 MINR (607 MSEK), bruttoresultat om 1 091 MINR (134 MSEK) och justerad EBITDA om 480 MINR (59 MSEK). Transaktionen förväntas slutföras under tredje kvartalet 2020.
 • Den 15 juni genomfördes en riktad nyemission om 1 052 631 aktier till en teckningskurs om 665 SEK per aktie. Den riktade nyemissionen genererade stort intresse och har genomförts till utvalda svenska och internationella institutionella investerare. Genom emissionen tillfördes Sinch cirka 700 MSEK före emissionskostnader.
 • Fortsatta negativa effekter av covid-19 i det mindre segmentet Röst och Video, beroende på minskad efterfrågan från appbaserade taxiföretag då resandet minskat.

1  Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar exklusive jämförelsestörande poster. För jämförelsestörande poster, se sidan 3.
2  Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster och avskrivningar av förvärvsrelaterade tillgångar, vilka ej påverkar kassaflödet. För specifikation av avskrivningar, se not 4.


 

Inbjudan till telefonkonferens

Sinch presenterar delårsrapporten i en telefonkonferens klockan 14.00 CET den 17 juli. Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in och registrera dig några minuter innan konferensen börjar.

Sverige:                  +46 (8) 506 921 85
Storbritannien:       +44 (0) 203 009 5710
USA:                     +1 917 720 0178

Access code:           27 56 118#

För att följa presentationen via Webcast, registrera dig här: investors.sinch.com/webcast.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Thomas Heath, strategichef och ansvarig för investerarrelationer
+46 72 245 50 55
thomas.heath@sinch.com

Roshan Saldanha, finanschef
+46 73 660 24 19
roshan.saldanha@sinch.com

 

Om Sinch

Sinch utvecklar digitala verktyg som möjliggör en personlig interaktion mellan företag och individer. Med Sinch molnbaserade kommunikationsplattform kan företag nå världens alla mobiltelefoner – inom en eller ett par sekunder – via meddelanden, röstsamtal och video. Flera av världens största företag använder Sinch avancerade teknikplattform för att kommunicera med sina kunder och Sinch är en etablerad mjukvaruleverantör till mobiloperatörer över hela världen. Sinch har vuxit med lönsamhet sedan det grundades 2008. Koncernen har huvudkontor i Stockholm, Sverige, samt närvaro i mer än 30 ytterligare länder. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, XSTO: SINCH.


 

Observera: Informationen i denna delårsrapport är sådan som Sinch AB (publ), ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks­förordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 juli 2020 klockan 07.30.

Denna rapport är publicerad på svenska och engelska. Vid eventuella skillnader mellan den engelska versionen och den svenska originaltexten ska den svenska versionen gälla. Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor.


 

Bilaga