Ökade SaaS-intäkter, stabil kundbas och kostnads­kontroll driver förbättrad lönsamhet

April - juni 2020

 • Nettoomsättningen minskade med -19,8 % till 78,1 (97,4) MSEK
 • SaaS-intäkter ökade med 17,8 % till 38,3 (32,5) MSEK
 • ARR (Annual recurring revenue) ökade med 17,8 % till 152,3 (129,3) MSEK.
 • EBITDA uppgick till 11,1 (9,6) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 2,6 (3,3) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,06 (-0,04) respektive -0,06 (-0,04) SEK

Januari - juni 2020

 • Nettoomsättningen minskade med -3,8 % till 183,6 (190,8) MSEK
 • SaaS-intäkter ökade med 21,4% till 77,8 (64,1) MSEK
 • ARR (Annual recurring revenue) ökade med 17,8 % till 152,3 (129,3) MSEK.
 • EBITDA uppgick till 4,5 (17,8) MSEK. Justerat för poster av engångskaraktär uppgick EBITDA till 21,4 (17,8) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -12,9 (5,2) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter ut­spädning uppgick till -0,61 (-0,14) respektive -0,61 (-0,14) SEK

Väsentliga händelser under kvartalet

 • ZetaDisplay tecknade ett tilläggskontrakt inom befintligt ramavtal med Swedish Match.
 • ZetaDisplay ingick ett partnerskap med det irländska företaget Kastus® för att tillhandahålla dess patenterade antimikrobiella ytbeläggningsteknik.
 • Den 4 maj 2020 hölls årsstämma i Malmö. Stämman beslutade i samtliga föreslagna ärenden i enlighet med styrelsens eller aktieägares tidigare offentliggjorda förslag.
 • ZetaDisplay följer sin COVID-19 aktivitetsplan med fokus på likviditet, kostnader och prioriterade långsiktiga investeringar
 • Jacob Stjernfält utsett som ny CFO som tillträder den 1 september 2020

Väsentliga händelser efter kvartalet

 • Nederländska Gauddi som förvärvades oktober 2019 byter namn till ZetaDisplay.
 • ZetaDisplay meddelar att dess mjukvara installeras hos franchisetagare av mer än 750 snabbmatsrestauranger i Ryssland.

Kommentar från koncernchefen

Det andra kvartalet präglades av stabilitet i den underliggande SaaS-affären, längre ledtider för nya projekt samt fokus på kostnader och likvi­ditet. Påbörjade projekt löper enligt plan men till följd av COVID-19 har beslutsprocessen för nya investeringar blivit längre. EBITDA förbät­trades med 14% i jämförelse mot föregående år och uppgick till 11 MSEK, SaaS intäkterna öka­de med 18 % och Annual Reccur­ring Revenue uppgick till 152,3 MSEK.

Kvartalets nettoomsättning uppgick till 78,1 (97,4) MSEK, en minskning med 19,9 % jämfört med sam­ma kvartal föregående år. Projektförsäljningen på­verkades av osäkerhet relaterad till COVID-19 och minskade med närmare 40% i jämförelse mot före­gående år. Bruttoresultatet minskade med -1,1 MSEK till 51,3 (52,4) MSEK. Brutto­marginalen ökade med 22% till 65,7 (53,8) % som resultat av högre andel SaaS-intäkter.

Koncernens fokus på likviditet och besparings­programmet har bidragit till att perio­dens EBITDA uppgick till 11,0 (9,6) MSEK, en marginal om 14,2 (9,9) %. Kundförluster, churn och betalnings­förseningar har varit begränsade även om enskilda kunder tillfälligt stängde sina verksamheter.

Koncernledningen har tidigt analyserat och agerat för att möta konsekvenserna av COVID-19 pan­demin. Vi har delat in vår handlingsplan i en kort­siktig fokus på likviditet och kostnader och lång­siktiga prioriterade invest­ering­ar. Besparings­programmet som lanserades förra kvartalet följer målsättningen om en be­sparing på 20 MSEK till och med första kvartal 2021.

De stabila och lönsamma SaaS-intäkter till­sam­mans med vår säkrade långsiktiga finans­iering genom obligationslånet om 300 MSEK ger oss ut­rymme för att investera i vårt erbjudande av prod­ukter och tjänster.

Investeringar i erbjudande och organisation

Investeringarna i vårt produkt- och tjänste­erbjudande resulterar i bredare funktionalitet i såväl mjukvara som tjänster. Vi ligger nära våra kunder och bistår med värde­skapande lös­ningar, till exempel har vi under kvartalet lanserat AccessControl och vårt tekniska samarbete med det irländska bolaget Kastus.

Beroende på nationella regler har våra medarbetare under kvartalet antingen arbetat hemifrån eller utgått från våra kontor. Vår interna IT struktur och våra arbetsrutiner är väl rustade för fullskaliga leveranser till kund oavsett arbetssätt. Inga sjuk­domsfall relaterade till COVID-19 bland våra med­arbetare är rapporterade vilket är mycket glädjande.

Under kvartalet rekryterades även Jacob Stjernfält som ny CFO. Jacob efterträder Ola Burmark och kommer att börja den 1 september.

Efterfrågan på väg tillbaka

Investeringsviljan finns kvar hos våra kunder, men beslutsprocessen har blivit längre. Den senaste ut­vecklingen leder till att digitaliseringen i sam­hället tar än mer fart. En oberoende bransch­analys som publicerades under juli månad befäste vår position som ledande Digital Signage företag i Norden och andra största aktör i Europa. Vår marknadsposition, våra målinriktade invest­eringar i erbjudandet och den underliggande till­växten ger en bra utgångs­position när marknaden tar fart igen.

Vi är med våra tjänster och produkter en viktig del i våra kunders digi­tali­serings­resa och vi är väl rustade för att bredda vårt erbjudande och vår geo­grafiska täckning och därmed tillmötesgå ökade kundkrav.

I takt med att samhällen öppnats igen ser vi att efterfrågan är på väg tillbaka och planerade projekt startas åter. Vår stabila och diversifierade kundbas gör oss mindre känsliga för enskilda branscher och enstaka kunder.

Utblick

Vi vidhåller vår strategi om skalbarhet, harmoni­sering och kundcentriskt agerande med fokus på komplexa, internationella uppdrag. Vi är rustade för att växa ytterligare, såväl organiskt som via förvärv.

 

Malmö den 21 juli 2020

Per Mandorf

Koncernchef och VD

Denna rapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Denna delårsrapport är sådan information som ZetaDisplay AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Per Mandorfs försorg, för offentliggörande den 21 juli kl 08:00

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Per Mandorf, Koncernchef och VD
Telefon 0704- 25 82 34
E-mail per.mandorf@zetadisplay.com

Ola Burmark, CFO
Telefon 0708-21 57 86
E-mail ola.burmark@zetadisplay.com

Daniel Oelker, CCO
Telefon 0708-45 80 54
E-mail daniel.oelker@zetadisplay.com

Om ZetaDisplay

ZetaDisplay driver den digitala transformeringen i fysiska miljöer. Våra koncept och vår mjukvara påverkar människors beteende vid beslutstillfället i butiks- och offentliga miljöer samt arbetsplatser. Våra lösningar är kända som Digital Signage som vi utvecklar och erbjuder som SaaS-lösningar. ZetaDisplay är en europeisk ledare och kommer att driva den fortsatta konsolideringen av marknaden organiskt och genom förvärv.

ZetaDisplay har sitt säte i Malmö, omsatte under 2019 436 Mkr och sysselsätter 160 medarbetare vid nio kontor i sex europeiska länder. Totalt hanterar bolaget 50 000 installationer på 50 marknader. Aktien är noterad på Stockholmsbörsen Nasdaq [ZETA].

Mer information på www.ir.zetadisplay.com 

 

Bilagor