Alingsås Tingsrätt fastställer ackord enligt förslag

Alingsås Tingsrätt har idag meddelat beslut från ackordsförhandling och fastställer ackordsförslaget. Samtidigt beslutar tingsrätten att förlänga rekonstruktionen till den 21 oktober.

Det ackordsförslag som Clean Motion AB framställde den 18 juni har fastställts av tingsrätten. Beslutet vinner laga kraft den 14 augusti. Tingsrätten har samtidigt fattat beslut om att förlänga rekonstruktionen till den 21 oktober.
Det offentliga ackordet innebär att fordringar betalas fullt upp till 2 000 kr och med 25% på belopp överstigande 2 000 kr. Alternativt erbjuds deltagande I kvittningsemission till en kurs på 1,05 kr per aktie.
Ackordsförslaget och bolagets framtida verksamhet enligt rekonstruktionsplanen finansieras genom ett tillskott av eget kapital omfattande 15 000 000 kr genom riktad emission av aktier och/eller konvertibler till Interest Group Scandinavia AB.

Lerum, 2020-07-24

För mer information, vänligen kontakta:
Göran Folkesson
VD, Clean Motion AB
Tel: +46 735 320 273
Email: goran@cleanmotion.se

Denna information är sådan information som Clean Motion AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-07-24 kl. 14:00 CET.

Om Clean Motion AB
Clean Motion AB är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer elfordon. Bolagets vision är att utveckla verkligt hållbara produkter som den stora massan av världens befolkning har råd att använda. Bolagets elfordon, Zbee, är lätt, har en hög effektivitet och således en mycket god driftsekonomi. Clean Motion förser marknaden med säkra och energieffektiva fordon för en hållbar stadstrafikmiljö.

Clean Motion AB är listat på First North vid Nasdaq Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08- 503 000 50.

För ytterligare information, vänligen besök: www.cleanmotion.se.