Kommuniké från extra bolagsstämma i Acarix


Kommuniké från extra bolagsstämma i Acarix

Extra bolagsstämma i Acarix AB ("Acarix" eller "Bolaget") hölls idag den 11 augusti 2020 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Godkännande av företrädesemission

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna den av styrelsen sedan tidigare beslutade företrädesemission avseende nyemission av högst 86 156 738 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Genom företrädesemissionen kan aktiekapitalet öka med högst 861 567,38 kronor, till totalt 1 378 507,81 kronor, och antalet aktier och röster kan öka från 51 694 043 aktier och röster till maximalt 137 850 781 aktier och röster. Teckningskursen för aktierna är 0,65 kronor per aktie. Företrädesemissionen tillför Bolaget högst 56 001 879,70 kronor före transaktionskostnader om samtliga aktier tecknas. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 21 augusti 2020 till och med den 4 september 2020.

För befintliga aktieägare som inte tecknar sig i företrädesemissionen uppgår utspädningen till sammanlagt cirka 62,50 procent av antalet aktier och röster i Bolaget efter genomförandet av företrädesemissionen.

Ytterligare information angående företrädesemissionen kommer finnas tillgänglig i det prospekt som kommer offentliggöras efter Finansinspektionens godkännande.

Beslut om incitamentsprogram

Vid årsstämman den 14 maj 2020 beslutades att anta ett incitamentsprogram bestående av högst 2 500 000 teckningsoptioner. Med anledning av företrädesemissionen enligt ovan har styrelsen beslutat att inga teckningsoptioner som emitterades i enlighet med årsstämmans beslut kommer erbjudas till teckning eller förvärv och istället beslutat att föreslå ett nytt incitamentsprogram.

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om nyemission av högst 3 000 000 teckningsoptioner samt att godkänna efterföljande vidareöverlåtelse av teckningsoptionerna. Om samtliga utgivna teckningsoptioner utnyttjas kommer Bolagets aktiekapital att öka med 30 000 kronor.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska tillkomma ledande befattningshavare, anställda och nyckelpersoner i Bolaget och koncernen samt dotterbolaget Acarix Incentives AB med rätt och skyldighet att, vid ett eller flera tillfällen, vidareöverlåta teckningsoptioner till ledande befattningshavare, anställda och nyckelpersoner, som är eller blir anställda i Bolaget eller i koncernen till ett pris som inte understiger optionens marknadsvärde enligt Black & Scholes värderingsmodell och i övrigt på samma villkor som i emissionen.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs som motsvarar 130 procent av den volymviktade genomsnittskursen på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden från och med den 7 september 2020 till och med den 18 september 2020.

Teckningsoptionerna får utnyttjas för teckning av aktier under perioden från och med den 1 augusti 2023 till och med den 1 oktober 2023.

Den maximala utspädningseffekten av incitamentsprogrammet uppgår till högst cirka 5,49 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, förutsatt full teckning och förvärv samt utnyttjande av samtliga erbjudna teckningsoptioner.

För detaljerade villkor avseende besluten på stämman enligt ovan hänvisas till kallelsen och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.acarix.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Persson, vd, e-mail: per.persson@acarix.com, telefon: +46 73 600 59 90

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 augusti 2020 kl. 11.00 CET.

Om Acarix
Acarix grundades 2009 och är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market (ticker: ACARIX). Acarix CADScor®System använder en avancerad sensor som placeras på huden ovanför hjärtat för att lyssna på ljudet av hjärtkontraktion och turbulent flöde. Det har utformats för att vara ett allt-i-ett-system i den meningen att signalen från hjärtat spelas in, bearbetas och visas som en patientspecifik s k CADscore på skärmen. Presentation av mätresultaten erhålls på mindre än tio minuter. Som en säker metod och lämplig för användning i både primärvården och på inneliggande patienter kan CADScor®System potentiellt komma att spela en viktig roll för patient-triage, något som gör att många patienter inte behöver undersökas ytterligare med invasiva, diagnostiska metoder. Wildeco Ekonomisk Information AB är bolagets Certified Adviser (+46 8 545 271 00, info@wildeco.se). För mer information besök www.acarix.com.

Bilaga