Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm ålägger Northbaze Group AB vite för brister i efterföljandet av reglerna kring informationsgivning

Regulatoriskt Pressmeddelande 11:e augusti 2020 kl. 14:00

Northbaze Group AB (publ) (”Bolaget”) har erhållit beslut från disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm om att Bolaget åläggs att betala vite för att vid två tillfällen inte ha offentliggjort pressmeddelanden på rätt sätt, genom att inte ha hållit pressmeddelanden innehållande insiderinformation tillgängliga på Bolagets hemsida, inte ha offentliggjort bolagsstämmokommunikén från årsstämman den 27 maj 2020 så snart som möjligt, samt genom att användare av Bolagets hemsida inte givits möjlighet att i en lätt identifierbar del av denna lokalisera offentliggjord insiderinformation. Vitesbeloppet uppgår till sex årsavgifter a' 100 000 kronor. Bolaget noterar disciplinnämndens beslut och har vidtagit åtgärder för att stärka rutinerna vid Bolagets hantering av insiderinformation och informationsgivning.

Denna information är sådan som Northbaze Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11:e augusti 2020, klockan 14.00 CET.

För mer information vänligen kontakta:
Henrik Andersson, CEO
Mobile: +46 761 99 35 55
Email: henrik@jaysheadphones.com

Om Northbaze Group AB

Northbaze Group grundades 2006 med en vision att alla skall ha möjlighet att uppleva bra ljud och sofistikerad design. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsför egna varumärken och produkter inom ”Audio & Sound” och “Smart Mobility” för utvalda marknader globalt och online. Det egenutvecklade produktsortimentet marknadsförs under varumärken som Jays Headphones, Jays Speakers, Clint Audio, Clint Digital, Krusell, Pagalli, Walk on Water och KAVAJ. Koncernen utvecklar och tillverkar även produkter för andra välrenommerade varumärken på OEM basis. Northbaze Group har idag verksamhet i Sverige, Danmark, Tyskland, Hongkong och i Thailand, där även bolagets egna tillverkning inom Smart Mobility är lokaliserad.

Inom ”Audio & Sound” området, där Jays Headphones ingår, förvärvade koncernen 2019 det prisbelönta danska audio varumärket CLINT® Digital i syfte att etablera koncernens framtidssatsning inom streamat ljud via multimedia och smarta högtalare. Koncernen expanderade 2018 inom ”Smart Mobility” området genom förvärvet av Krusell, som designar och tillverkar mobila tillbehör, väskor och skal av högsta kvalitet. Det tyska ehandelsföretaget KAVAJ förvärvades och integrerades under april 2019 i syfte att förstärka koncernens online-närvaro genom framförallt Amazon och andra marknadsplatser online. 

I slutet av 2017 tillkännagav Northbaze Group sin nya koncern- och tillväxtstrategi som bygger på en stark organisk tillväxt med lönsamhet i kombination med förvärvsdriven tillväxt inom ljudsegmentet och andra nära relaterade produkter och tjänster inom konsumentelektronik samt smart connectivity och mobila produkter. Northbaze Group har för avsikt att genomföra flertalet förvärv under kommande år i syfte att diversifiera och bygga en stark koncern med tydligt fokus på långsiktig tillväxt under lönsamhet.

Northbaze koncernens långsiktiga årliga finansiella mål är att ha en årlig tillväxt om 20 procent med en samtidig lönsamhet om minst 10 procent EBITDA och en soliditet överstigande 30 procent. Koncernen har som målsättning att öka andelen av omsättningen inom B2C samt online med cirka 10% per år under kommande tre års period, samtidigt som erbjudandet via befintliga marknadskanaler inom retail förstärks. Koncernen kommer ej lämna löpande detaljerade prognoser, utan verksamheten kommer helt styras mot bolagets långsiktiga finansiella mål.

Northbaze Group AB (publ) är noterad på Nasdaq First North Growth Market.
Certifierad Adviser är Partner Fondkommission AB med e-postadress info@partnerfk.se och telefonnummer. + 46 31 761 22 30.