Aktia Kapitalförvaltning fusioneras med Aktia Bank

Aktia Bank Abp
Pressmeddelande
14.8.2020 kl. 9.00

Aktia Kapitalförvaltning fusioneras med Aktia Bank

Aktia Bank Abp inleder fusionsförfarande med sikte på att fusionera det helägda dotterbolaget Aktia Kapitalförvaltning Ab med Aktia Bank Abp. Fusionen är ett led i koncernens strategiska målsättning att effektivera verksamheten och förenkla koncernstrukturen. Fusionen planeras verkställas per 31.12.2020. Efter fusionen blir kapitalförvaltningen ett eget verksamhetsområde inom Aktia Bank.

Kapitalförvaltningen är ett centralt fokusområde i Aktias strategi och den förenklade koncernstrukturen stöder ytterligare implementeringen av strategin. Aktia söker målmedvetet tillväxt inom kapitalförvaltning från såväl privatkunder som institutioner genom att utveckla utbudet och tillhandahålla sin expertis inom kapitalförvaltning till en bredare krets både i Finland och internationellt.

Aktia Kapitalförvaltning erbjuder kapitalförvaltningstjänster till fonder och övriga institutionella kunder. Fusionen kräver inga åtgärder av kunderna.

Mera information:
Niina Bergring, direktör med ansvar för kapitalförvaltning, Aktia Bank Abp, tfn +358 40 822 1514

Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd generation efter generation redan under 200 års tid. Vi tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår belönade kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter ca 750 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade kundmedel (AuM) uppgick 31.12.2019 till 9,9 miljarder euro och balansomslutningen till 9,7 miljarder euro. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy (AKTIA). aktia.com.