NEXSTIM ABP:S HALVÅRSRAPPORT 1/1–30/6 2020 (OREVIDERAD)

Företagsmeddelande, Insiderinformation, Helsingfors 14 augusti 2020 kl. 15.00 (EEST)

NEXSTIM ABP:S HALVÅRSRAPPORT 1/1–30/6 2020 (OREVIDERAD)

Viktiga händelser januari–juni 2020

 • Vi fokuserade på att minimera effekterna av covid-19-pandemin och utforma en ny strategi. Med tanke på den svåra affärsmiljön gjorde vi goda framsteg genom att sälja fyra nya NBS-system, tre i USA och ett i EU och installera fem nya NBT®-system på kliniker i USA och Europa för behandling av egentlig depression.
   
 • Halvåret 1/1–30/6 2020 var det bästa någonsin för bolaget, med avseende på omsättningen, rörelseresultatet och räkenskapsperiodens resultat. Bolagets totala omsättning under första halvåret var 1,6 miljoner euro (H1 2019: 1,2 mn euro), rörelseresultatet var -1,8 miljoner euro (H1 2019: -3,4 mn euro) och räkenskapsperiodens resultat var -1,2 miljoner euro (H1 2019: -3,7 mn euro).
   
 • Under första halvåret ökade omsättningen för NBS (med 47 %) till 0,9 miljoner euro (H1 2019: 0,2 mn euro) och för NBT (med 18 %) till 0,7 miljoner euro (H1 2019: 0,6 mn euro).
   
 • Den framgångsrika företrädesemissionen på våren övertecknades och bolaget hämtade in totalt 2,2 miljoner euro nytt bolagskapital.
   
 • Business Finland beslutade att inte återkräva en del av tre FoU-lån med ränta som beviljats Nexstim Abp:s insatser inom strokerehabilitering. Det efterskänkta beloppet uppgår totalt till cirka 0,9 miljoner euro.
   
 • Verkställande direktören och styrelseledamoten Martin Jamieson lämnade bägge befattningarna i bolaget och bolagets styrelse utnämnde Mikko Karvinen till verkställande direktör och Joonas Juokslahti till ekonomidirektör.

            
Om bolaget

Nexstim är ett finländskt medicinteknikbolag som verkar på den globala marknaden. Bolaget har tagit fram och marknadsför banbrytande system för navigerad icke-invasiv hjärnstimulering för terapeutiska tillämpningar (NBT®-systemet) och diagnostiska tillämpningar (NBS-systemet).
      
Nexstim har tagit fram NBT®-systemet på samma teknikplattform som NBS-systemet. Kommersialisering av NBT®-systemet är ett viktigt fokusområde i Nexstims gällande affärsstrategi. 
  
NBT®

 • Nexstims NBT®-plattform bygger på en unik teknik för navigerad transkraniell magnetstimulering (navigated Transcranial Magnetic Stimulation, nTMS), som möjliggör individuellt anpassad, exakt, reproducerbar och icke-invasiv stimulering av hjärnan.
 • Nexstim lanserade systemet för navigerad hjärnterapi (NBT®) i USA för behandling av egentlig depression i maj 2018, efter att systemet godkänts av FDA i november 2017.
 • Egentlig depression drabbar mer än 300 miljoner människor världen över, och 20–40 procent av patienterna svarar inte på de behandlingsalternativ som hittills varit tillgängliga. Därför ligger Nexstims fokus för försäljningen och marknadsföringen av NBT®-systemet på behandling av egentlig depression.
 • NBT®-systemet har fått CE-märkning för behandling av depression och kronisk smärta.
 • Bolaget planerar att under andra halvåret inleda nya kliniska pilotstudier inom kortare behandlingsprotokoll för både svår depression och kronisk neuropatisk smärta.
 • Den aktiva basen omfattar 28 installerade NBT®-system för kommersiell användning på tre kontinenter.

NBS

 • Nexstims NBS-system är den enda CE-märkta och FDA-godkända lösningen för icke-invasiv kartläggning av motoriska hjärnbarken före hjärncanceroperation. Kliniska data har visat värdet av Nexstims unika navigeringssystem vid prekirurgisk kartläggning före ingrepp i relation till utgången för patienterna.
   
 • Genom noggrann prekirurgisk kartläggning av talcentrum och motoriska hjärnbarken kan NBS-systemet hjälpa kirurger att förbereda sig bättre för ingreppet och ingripa aktivare i att avlägsna en hjärntumör. Den icke-invasiva lösningen har bevisats förlänga den progressionsfria överlevnaden med 46 procent vid låggradiga gliom, jämfört med gällande ”guldstandard”.
   
 • NBS-system har sålts till cirka 170 forskningsuniversitet och ledande sjukhus runtom i världen.


VD Mikko Karvinen har ordet

Från och med mars 2020 fokuserade Nexstims ledning och medarbetare främst på att minimera covid-19 pandemins följder för affärsverksamheten genom att vidta nödvändiga anpassningsåtgärder och snabbt aktivera ett sparprogram. Åtgärderna gav gott resultat och vi kunde säkerställa kontinuiteten av kundrelationerna inom både NBS och NBT® och öka omsättningen inom bägge segmenten i en mycket svår affärsmiljö. Jag gläder mig över den positiva utvecklingen som enligt flera ekonomiska nyckeltal gav bolagets bästa halvår hittills. Samtidigt som vi förbättrat den ekonomiska prestandan har vi också lyckats se till medarbetarnas välbefinnande och hälsa, så att vi hittills inte har haft några säkerställda fall av covid-19 i något av bolagen inom koncernen.

Det gläder mig att Nexstims styrelse och ledningsgrupp under våren och sommaren, trots hälsokrisen och den ekonomiska krisen med covid-19, har lagt ner tid på att begrunda vår strategi för 2020–2024. Nexstim möjliggör även framöver individualiserad och effektiv behandling och diagnostik av patienter som drabbats av svåra sjukdomar och störningar i hjärnan. Strategins fokus är fortsättningsvis på terapeutiska indikationer, och de nya kortare behandlingsprotokollen hör nu till kärnan i affärsutvecklingen. Enligt vår bedömning kan de radikalt förändra området för TMS-behandling där vi utför pilotstudier för att bevisa att behandlingen ger ännu bättre effekt än tidigare. De valda terapeutiska indikationerna (egentlig depression och kronisk smärta) är sådana inom vilka våra kunder med vår unika teknik redan uppnår avsevärda kliniska resultat och lönsammare verksamhet. I framtiden är det möjligt att fallen är svårare och kräver oftare vård på sjukhus. Vi fortsätter våra forskningsbaserade insatser för att utifrån de nya indikationerna främja användningen av Nexstims system för navigerad TMS i banbrytande behandlingsformer.

Under första halvåret gav NBS-verksamheten betydande inkomster för bolaget då omsättningen ökade med 47 procent och uppgick till 0,9 miljoner euro (H1 2019: 0,6 mn euro). Systemet sålde bra i USA där vi trots situationen med covid-19 lyckades sälja och leverera tre nya NBS-system under rapportperioden. Därigenom ökade bolagets totala omsättning under första halvåret 2020 med 33 procent och uppgick till 1,6 miljoner euro (H1 2019: 1,2 mn euro). Vi kunde också säkerställa kontinuiteten i vår NBS-serviceverksamhet i den svåra kundmiljön och vi förlorade inga av våra serviceavtalskunder då verksamheten neurokirurgi fortsatte på sjukhusen i stort sett som förut trots hälsokrisen. Under andra halvåret 2020 kommer vi att fortsätta satsa på tillväxt inom NBS-verksamheten bland annat genom att arbeta för försäkringsgodkännande i USA. Vi fortsätter också att leta efter en långsiktig strategisk partner för bredare kommersiellt utnyttjande av denna diagnostiska affärsverksamhet.

NBT-verksamheten blev svårare drabbad av covid-19-pandemin under första halvåret 2020. Kliniker och sjukhus bland våra NBT-kunder fick ställa in terapibehandlingar på grund av de lokala begränsningarna på rörligheten, vilket avspeglades som mindre försäljningsvolymer för utrustning, tjänster och engångsartiklar speciellt till terapikliniker i USA. Som en följd av sparåtgärderna tvingades vi till drastiska personalneddragningar i den kommersiella verksamheten i dotterbolagen. Detta drabbade i synnerhet NBT-säljarna, eftersom åtgärder med omedelbar effekt var nödvändiga för att trygga bolagets kassa. Trots dessa negativa effekter ökade omsättningen inom NBT-verksamheten under första halvåret 2020 med 18 procent och uppgick till 0,7 miljoner euro (H1 2019: 0,6 mn euro). Under första halvåret 2020 levererade och installerade vi totalt 5 nya NBT®-system – fyra i USA och ett i Europa (Italien) – för behandling av egentlig depression. Det innebär att det vid utgången av första halvåret runtom i världen fanns 28 NBT®-system för behandling av depression och kronisk neuropatisk smärta.

Vi är övertygade om att vi genom att fortsätta fokusera på de unika navigeringsegenskaperna i NBT®-systemet kan öka vår marknadsandel även i framtiden. Vi kan lyckas med det genom att tydligt profilera det bland de icke-navigerande TMS-lösningar som för närvarande finns på marknaden. I framtiden kommer navigeringsegenskaper sannolikt att få en större roll i metoder för behandling av patienter som vårdas på sjukhus på grund av svår behandlingsresistent depression (treatment resistant depression, TRD) och suicidrisk. Det kan öppna upp en ny marknad för Nexstim inom TMS-behandling som är separat från nuvarande behandling av egentlig depression. För att fördjupa vår förståelse för potentialen i Nexstims NBT®-system för behandling med kortare behandlingsprotokoll kommer vi att under andra halvåret inleda nya pilotstudier inom behandling av både svår depression och kronisk neuropatisk smärta. Nexstim vill ligga i framkant inom forskning och kommersiell utveckling av detta nya behandlingsprotokoll som kan vara revolutionerande för hela TMS-sektorn.

Förutom den bättre kommersiella utvecklingen av NBT®-system såg vi också en fortsatt expansion av försäljningen, som främjats av post-sales med god lönsamhet, inklusive intäkter från tjänster, supportfunktioner, reservdelar och engångsartiklar som säljs per vårdtillfälle. Genom att NBT®-verksamheten står för en större andel av den totala omsättningen kommer också andelen av omsättningen för fortlöpande verksamheter att öka. Under första halvåret 2020 härrörde 100 procent av behandlingsverksamhetens omsättning från fortlöpande verksamheter (den totala försäljningen inom behandlingsverksamheten exkl. försäljning av NBT®-utrustning). Den genomsnittliga omsättningen rullande 12 månader inom behandlingsverksamheten uppgick till 70 tusen euro per NBT®-utrustning.

Nexstims kassa per 30 juni 2020 var sammanlagt 4,8 miljoner euro, inklusive lånet från Kreos. Under första halvåret 2020 lyckades vi speciellt tack vare sparåtgärderna minska det negativa kassaflödet till -1,6 miljoner, jämfört med -3,7 miljoner euro första halvåret 2019. Lånebördan lättade i april 2020 då Innovationsfinansieringsverket Business Finland beslutade att efterskänka sammanlagt cirka 0,9 miljoner euro av lån som beviljats till tre av Nexstim Abp:s produktutvecklingsprojekt. För att finansiera affärsverksamheten och bolagets tillväxtstrategi tog vi in totalt 2,2 miljoner euro nytt kapital genom en företrädesemission våren 2020. Jag vill tacka alla aktieägare som tecknade emissionsaktier. Vi är mycket nöjda med emissionsutfallet i det synnerligen svåra investeringsläget under våren till följd av pandemin orsakad av covid-19. Det stöd som bolaget erhållit åskådliggör investerarnas förtroende för och engagemang i Nexstims framtid.

Vår fokus under andra halvåret kommer att vara, med beaktande av pandemiläget med covid-19, att fortsättningsvis säkerställa serviceverksamheten för våra befintliga NBS- och NBT-kunder och effektivisera utnyttjandet av den installerade kapaciteten. Vi arbetar också för att utöka antalet installerade NBT®-system för behandling av svår depression, främst tillsammans med uppskattade partners i enlighet med vår förnyade strategi. Vårt särskilda fokusområde är den stora marknaden i USA samt valda insatser inom EU.

Samtidigt vill vi fortsätta arbetet för att höja medvetenheten på marknaden om NBT®-systemet genom att öka antalet patienter med egentlig depression som fått behandling med NBT®. Med ett större antal patienter och genom pilotstudier med de nya kortare behandlingsprotokollen kan vi samla in kliniska data som bevis på den nytta som vårt unika system kan ge den stora skaran depressionspatienter.  Dessa data ska stödja vårt marknadsförande budskap och vi är övertygade om att de ska öka installationerna av NBT®-system på våra viktigaste marknadsområden i USA och inom EU. Vi planerar att fortsättningsvis dra nytta av vårt starka nätverk av ledande experter i USA samt registrerade patientdata. I april 2020 rapporterade vi om kliniska resultat om de första 55 patienterna som behandlats med NBT för egentlig depression (MDD) på kliniker i USA. Cirka 40 procent av de behandlade patienterna uppnådde klinisk remission och 71 procent gav ett kliniskt svar på slutet. Vi fortsätter att registrera dessa värdefulla patientdata och siktar på ett register med över 100 patienter vid utgången av 2020. I takt med att vi bygger upp en patientdatabas kommer vi att publicera en serie bakgrundsdokument som lyfter fram fördelarna med NBT® vid behandling av egentlig depression.

Jag är övertygad om att de åtgärder som fastställs i den förnyade strategin för 2020–2024 kommer att öka ägarvärdet på lång sikt genom en starkare konkurrensposition, snabbare tillväxt och bättre ekonomiskt resultat. Trots framtidsoptimismen följer vi noga med pandemin med covid-19 då vi fortsätter att genomföra strategin under andra halvåret 2020.

Nyckeltal

Tusen euro1–6/2020
6 mån.
1–6/2019
6 mån.
1–12/2019
12 mån.
Nettoomsättning1 614,51 217,43 348,1
Personalkostnader-1 597,3-2 079,1-4 713,0
Övriga rörelsekostnader-1 363,7-1 968,2-3 647,5
Avskrivningar och nedskrivningar-189,2-205,3-524,6
Rörelsevinst/-förlust-1 836,5-3 362,0-6 517,5
Räkenskapsperiodens vinst/förlust-1 169,1-3 664,9-6 782,6
Vinst per aktie (euro)-0,01-0,29-0,25
Kassaflöde från löpande verksamhet-1 560,6-3 679,0-6 681,5
Kassa och bank4 754,26 378,64 266,2
Summa eget kapital288,2-495,2-740,1
Soliditet (%)4,65-3,94-8,49
Antal aktier vid rapportperiodens utgång (st.)439 622 75635 400 87362 786 630
Antal aktier under rapportperioden i genomsnitt (st.)93 873 95912 835 27727 611 274
Utspätt antal aktier vid rapportperiodens utgång (st.)479 636 77652 450 11864 080 578
Utspätt antal aktier under rapportperioden i genomsnitt (st.)99 280 93417 817 55136 392 323

Framtidsutsikter

Utifrån affärsprognoserna förväntar sig bolaget att rörelseförlusten för 2020 är mindre än för 2019.

Helsingfors 14 augusti 2020

Nexstim Abp

Styrelsen

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:

Mikko Karvinen, verkställande direktör
+358 50 326 4101
mikko.karvinen@nexstim.com

Erik Penser Bank AB (Certified Adviser)
+46 8 463 83 00
certifiedadviser@penser.se


Publicering av finansiell information

En webbsändning riktad till medier, investerare och analytiker ordnas fredagen den 14 augusti 2020 klockan 16.00 (EEST). Verkställande direktör Mikko Karvinen och ekonomichef Joonas Juokslahti presenterar det finansiella resultatet och rörelseresultatet varefter deltagarna ges möjlighet att ställa frågor. Den webbsändningen ordnas på engelska.

Uppgifter om webbsändningen:

Anmälning till webbsändningen sker via länken nedan. De deltagare som anmält sig får närmare anvisningar per e-post.

Webbsänt informationsmöte på engelska 14 Augusti 2020 klockan 16.00 (EEST): Till anmälan >>>


Bokslutskommunikén för räkenskapsåret som slutar 31 december 2020 publiceras omkring 26 februari 2021.


Om Nexstim Abp

Nexstim är ett finländskt medicinteknikbolag som verkar på den globala marknaden. Vår mission är att möjliggöra individualiserad och effektiv diagnostik och behandling av svåra sjukdomar i hjärnan.

Nexstim har tagit fram en banbrytande teknik för icke-invasiv hjärnstimulering som kallas SmartFocus®. SmartFocus® bygger på transkraniell magnetstimulering (transcranial magnetic stimulation, TMS) i kombination med 3D-navigering. Den unika tekniken möjliggör exakt och individuellt anpassad stimulering av det rätta området i hjärnan.

SmartFocus® TMS används i Nexstims system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) som fått godkännande från FDA för marknadsföring och försäljning i USA för behandling av egentlig depression. NBT®-systemet har i Europa fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstim marknadsför också sitt system för navigerad hjärnstimulering (Navigated Brain Stimulation, NBS) som bygger på samma teknikplattform, dvs. SmartFocus® TMS. NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal. Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Growth Market Finland och Nasdaq First North Growth Market Sweden.

Mer information finns på www.nexstim.com

Bilaga