Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2020

STABIL OPERATIV UTVECKLING, FÖRVÄRV AV ADMIT, GENOMFÖRD FÖRETRÄDESEMISSION

Det andra kvartalet var händelserikt. Verksamheten och portföljbolagen stod alla på tå för att möta pandemin med så begränsade effekter som möjligt. Som koncern räknat har Stockwik klarat sig mycket bra. Portföljbolagen är intakta och de flesta verksamheterna är i stort opåverkade.

I mitten av maj annonserades förvärvet av Admit Ekonomi. Förvärvet är Stockwiks elfte. Admit har sedan starten år 1999 inriktat sig på att erbjuda sina kunder ekonomitjänster som ett helhetskoncept kring redovisning, lönehantering, rapportering, bokslut och skatterådgivning. Admit har en obruten och lång historik med positiva resultat. Företagets verksamhet bedrivs med hög kvalitet och dess uppdragsgivare har samma karaktär.

Företrädesemissionen genomfördes framgångsrikt. Den var från början garanterad till 100 procent. Intresset var dock överväldigande med en slutlig teckningsgrad på hela 512 procent. Även övertilldelningsemissionen kunde således nyttjas. Totalt tillfördes Stockwik 14,35 MSEK före emissionskostnader.

För rullande tolv månader redovisar koncernen proforma 456,6 MSEK i nettoomsättning och 51,1 MSEK i EBITDA, exklusive effekt från IFRS 16 om 11,9 MSEK uppgick EBITDA till 39,2 MSEK, en god och tillfredställande nivå i linje med vad som kommunicerats tidigare.

PERIODEN 1 APRIL - 30 JUNI 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 98,4 (76,2) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 11,4 (-0,2) MSEK, exklusive effekt från IFRS 16 om 3,2 (2,0) MSEK uppgick EBITDA till 8,2 (-2,2) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till 7,7 (-3,2) MSEK
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 5,8 (-4,8) MSEK, exklusive effekt från IFRS 16 om 0,2 (0,1) MSEK uppgick EBIT till 5,6 (-4,9) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till 2,1 (-7,4) MSEK, varav -5,6 (-4,5) MSEK utgjorde avskrivningar och - (-) MSEK förändring uppskjuten skatt på underskottsavdrag vilka inte påverkade koncernens likviditet
 • Resultat per aktie för verksamheten före utspädning uppgick till 0,49 (-1,80) SEK och efter utspädning till 0,39 (-1,80) SEK

PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 194,7 (120,7) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 17,5 (1,5) MSEK, exklusive effekt från IFRS 16 om 6,0 (3,6) MSEK uppgick EBITDA till 11,5 (-2,1) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till 10,1 (-3,4) MSEK
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 6,4 (-6,3) MSEK, exklusive effekt från IFRS 16 om 0,4 (0,1) MSEK uppgick EBIT till 6,0 (-6,4) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -1,4 (-10,9) MSEK, varav -11,1 (-7,8) MSEK utgjorde avskrivningar och - (-) MSEK förändring uppskjuten skatt på underskottsavdrag vilka inte påverkade koncernens likviditet
 • Resultat per aktie för verksamheten före utspädning uppgick till -0,33 (-2,72) SEK och efter utspädning till -0,33 (-2,72) SEK

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Stockwik Förvaltning AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2020 kl. 08:00 (CET).

För ytterligare information kontakta:

David Andreasson, VD och koncernchef
Stockwik Förvaltning AB (publ)
Telefon: nollsjunolltresexåttatrettonnittionio

Om Stockwik

Stockwik ger sina aktieägare möjlighet att vara delägare i en portfölj av välskötta, stabila och lönsamma, mindre, svenska kvalitetsföretag. Stockwik erbjuder en stabil plattform för småföretag att utvecklas organiskt och via kompletterande förvärv. Stockwik tar tillvara på de mindre bolagens spetskompetens och erbjuder det stora bolagets trygghet och möjligheter. Vi investerar långsiktigt och förvärvar bolag för att behålla dem. I vår investeringsprocess ställer vi krav på såväl kvantitativa parametrar såsom kapitaleffektivitet som kvalitativa värden såsom god affärsetik samt ordning och reda. Vårt arbete baseras på tre grundprinciper; Rätt människor, rätt värderingar, rätt bolag. Stockwik är noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap med kortnamn STWK.


Bilaga