Matra Petroleum AB: Tredje kvartalet och niomånadersrapport 2017

Tredje kvartalet 2017 (tredje kvartalet 2016)

 • Intäkterna uppgick till TUSD 2 201 (TUSD 1 744), upp 26%
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital uppgick till
  TUSD 201 (TUSD -417)
 • EBITDA ökade till TUSD 256 (TUSD -321)
 • Periodens resultat uppgick till TUSD -1 795 (TUSD -2 177)
 • Resultat per aktie uppgick till USD -0,05 per aktie (USD -0,07 per aktie)
 • Produktion av olja och gas, brutto, uppgick i genomsnitt till 713 fat oljeekvivalent per dag ("boepd") (679 boepd)
 • Fyra produktionsbrunnar som borrades under andra kvartalet sattes i produktion under tredje kvartalet 2017

Niomånadersrapport 2017 (niomånadersrapport 2016)

 • Intäkterna uppgick till TUSD 7 301 (TUSD 3 428), upp 113%
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital uppgick till
  TUSD 36 (TUSD -1 868)
 • EBITDA uppgick till TUSD 756 (TUSD -2 407)
 • Periodens resultat uppgick till TUSD -5 016 (TUSD -7 799)
 • Resultat per aktie uppgick till USD -0,13 per aktie (USD -0,24 per aktie)
 • Matra Petroleum ABs (publ) aktier noterades på NASDAQ First North i Stockholm den 20 april 2017
 • Nyemissioner tillförde TUSD 5 701 (före emissionskostnader)
 • Produktion av olja och gas, brutto, uppgick i genomsnitt till 680 boepd, upp 24% (550 boepd)
 • 10 olje- och gasproduktionsbrunnar och en brunn för avlägsnande av saltvatten borrades
  Tredje
kvartalet
2017
Tredje
kvartalet 2016
Nio månader 2017 Nio månader 2016
 
Operativa resultat     
Oljeproduktion, brutto, fat 33 745 30 109 96 717 71 840
Produktion av gas och flytande gas, brutto, tusen kubikfot (mcf) 190 869 194 063 534 007 473 340
Genomsnittlig dagsproduktion, brutto, boepd 713 679 680 550
     
Oljeproduktion, netto, fat 27 782 24 587 79 389 58 148
Produktion av gas och flytande gas, netto, tusen kubikfot (mcf) 141 181 140 580 397 355 343 091
Genomsnittlig dagsproduktion, netto, boepd 558 522 533 421
     
Försäljningspris olja, USD/fat 44,89 44,46 46,18 38,94
Försäljningspris gas USD/mcf 6,91 5,17 6,35 4,16
     
Finansiella resultat     
Intäkter, TUSD 2 201 1 744 7 301 3 428
EBITDA, TUSD 256 -321 756 -2 407
Rörelseresultat, TUSD -77 -728 -169 -3 648
Periodens resultat, TUSD -1 795 -2 177 -5 016 -7 799
Resultat per aktie, USD -0,05 -0,07 -0,13 -0,24

Bäste aktieägare,

Matras operativa och finansiella resultat fortsatte att förbättras under det tredje kvartalet 2017.

Under 2017 har bolaget borrat 10 olje- och gasbrunnar som tagits i produktion. Cirka 75 äldre brunnar har tagits ur produktion. Våra nya brunnar presterar allt bättre allteftersom vi fortsätter att förbättra metoderna för borrningar och färdigställande. Fyra av de nya brunnarna färdigställdes för produktion under tredje kvartalet och bidrog till att olje- och gasproduktionen ökade med 7% jämfört med andra kvartalet. För niomånadersperioden ökade olje- och gasproduktionen med 24%.

Med stöd av ökad produktion och stigande olje- och gaspriser redovisas betydande tillväxt i intäkterna jämfört med motsvarande perioder förra året.  De realiserade gaspriserna steg med 24% medan oljepriserna var oförändrade jämfört med andra kvartalet i år. Intäkterna under tredje kvartalet reducerades av omvärdering av prissäkringspositioner som inte påverkade kassaflödet. Efter rapportperiodens utgång har olje- och gaspriserna stärkts ytterligare vilket bidrar till intäkterna.

Effektiviteten ökade under tredje kvartalet till följd av fortsatta produktionsoptimeringar och kostnadsrationaliseringar. Produktionskostnaderna per fat oljeekvivalent minskade med 19% jämfört med föregående kvartal, till USD 15,91.

Högre intäkter, efter omvärdering av prissäkringspositioner, och kostnadseffektivitet medförde att EBITDA, kassaflödet från verksamheten (före rörelsekapitalförändringar) och resultatet förbättrades jämfört med förra kvartalet och jämförelseperioderna i fjol.

Investeringarna i borrningar ökade under kvartalet och niomånadersperioden, vilket medförde att bolagets nettokassa minskade. Investeringarna finansierades ur kassan och nyemissioner i början av året.

Med stöd av positiva borresultat och högre olje- och gaspriser har vi påbörjat en uppdatering av Matra's olje- och gasreserver och utvecklingsplan. Den beräknade förväntade avkastningen från investeringar i nya brunnar har ökat och vi arbetar med att säkra resurser för ett utökat investeringsprogram 2018. I korthet är vår ambition att borra fler brunnar under det kommande året för att fortsätta förbättra den finansiella utvecklingen, genom att tillföra lönsam olje-och gasproduktion i linje med det långsiktiga målet att nå 6 000 fat oljeekvivalent per dag. Ytterligare möjligheter att expandera Matras produktion och reserver genom förvärv har också identifierats.

23 november 2017

Maxim Integrated Products Barskiy
Verkställande direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta
Maxim Integrated Products Barskiy, VD Matra Petroleum AB
Tel: +46 (0)8 611 4995

Investor Relations
E-post: ir@matrapetroleum.com
Webb: www.matrapetroleum.com

Denna information är sådan information som Matra Petroleum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 november 2017 kl. 07:45 CET.

Matra Petroleum AB är ett oberoende olje- och gasbolag med inriktning på prospektering och produktion i USA. Bolaget äger genom det helägda dotterbolaget Matra Petroleum Inc. 136 olje-och gasrättigheter som täcker en yta om 15 700 hektar (38 800 acres) i Panhandle-regionen i Texas. Matras reserver uppgår till 22,9 miljoner fat oljeekvivalent. Matra Petroleums aktier handlas på NASDAQ First North i Sverige under tickerkod MATRA. Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser (www.mangold.se).

Matra Petroleum AB (publ) | Eriksbergsgatan 10 | Box 7292 | 115 22 Stockholm
Telefon: +46 (0)8-611 4995 | webb: www.matrapetroleum.com | Email: ir@matrapetroleum.com

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/920b9225-9cba-4741-b3c8-21f87b2b8341