ZetaDisplays stamaktier har godkänts för handel på Nasdaq Stockholm

Sverige, 2017-11-24 14:21 CET (GLOBE NEWSWIRE) --  

Datum: 24 november 2017

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt att ZetaDisplay AB:s (publ) stamaktier upptas till handel på Nasdaq Stockholms huvudmarknad. Första dag för handel är planerad till den 4 december 2017.

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt att ZetaDisplay AB:s (publ) stamaktier upptas till handel på Nasdaq Stockholms huvudmarknad. Godkännandet är villkorat av att bolaget uppfyller vissa formella krav avseende bland annat prospekt och intyg om spridning av bolagets stamaktier.

”Noteringen på Nasdaq Stockholms huvudmarknad är en viktig milstolpe för ZetaDisplay och ett resultat av vårt målmedvetna arbete. Bolaget har haft en framgångsrik resa sedan vi noterades på First North Premier 2011. Vi har breddat verksamheten såväl geografiskt, via förvärv i Finland, Norge och Nederländerna, som vertikalt genom förvärvet av LiveQube tidigare i år. Vi har etablerat en stark position i norra Europa och arbetar vidare i linje med lagd strategi att med god lönsamhet ta del i branschens pågående konsolidering i Europa”, säger Leif Liljebrunn, VD och koncernchef för ZetaDisplay.

Noteringen på huvudmarknaden är inte förenad med någon nyemission, försäljning eller annat erbjudande till marknaden.

Genom börsnoteringen upphör ZetaDisplays listning av stamaktier på First North Premier. Sista dag för handel i stamaktien på First North Premier väntas bli den 1 december 2017 och första dag för handel i stamaktien på Nasdaq Stockholm väntas bli den 4 december 2017. Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med börsnoteringen.

ZetaDisplays preferensaktier och teckningsoptioner kommer även fortsättningsvis att handlas på First North.

ZetaDisplay AB har hos Finansinspektionen ansökt om godkännande och registrering av ett prospekt som upprättats med anledning av börsintroduktionen. Prospektet väntas godkännas, registreras och offentliggöras senast den 1 december 2017. Prospektet kommer att hållas tillgängligt via Finansinspektionens webbsida (www.fi.se/Register/Prospektregistret) och bolagets webbplats (www.zetadisplay.com).

Fredersen Advokatbyrå AB har varit rådgivare i processen.

För ytterligare information kontakta:

CEO Leif Liljebrunn

Telefon: +46 70 845 80 52

E-mail: leif.liljebrunn@zetadisplay.com

Denna information är sådan information som ZetaDisplay AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom CEO Leif Liljebrunns försorg, för offentliggörande den 24 november 2017 kl 14.20

Viktig information

Detta pressmeddelande får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller något annat land där sådan åtgärd skulle kräva andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag.

Informationen i detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i ZetaDisplay AB. Inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller i enlighet med andra regler eller föreskrifter i något annat land än Sverige och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller något annat land där sådan överföring eller erbjudande kan vara otillåten, eller till personer med hemvist i något sådant land eller på grund av sådana personer, förutom i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för, registreringskraven i Securities Act eller liknande lagstiftning i ett annat land.

 

Om ZetaDisplay

ZetaDisplay är en ledande leverantör av Digital Signage till större kedjor inom detaljhandels- och servicebranschen på den europeiska marknaden. Huvudkontoret finns i Sverige och försäljningskontor finns i Danmark, Norge, Finland, Estland och Holland. Aktien handlas sedan april 2011 på NASDAQ OMX First North Premier, med kortnamnet ZETA. Certified Adviser är Erik Penser Bank. Mer information finns på http://www.zetadisplay.com.

Om Digital Signage och multikanalkommunikation

ZetaDisplay definierar Digital Signage som system för reklam, profilering och butikskommunikation som förmedlar ljud, bild och film i anslutning till butik och i offentlig miljö. Ett svenskt namn för Digital Signage är digital butikskommunikation. Lösningar baserade på digitala bildskärmar är en stor del av marknaden, men utvecklingen går mot att utnyttja fler digitala kanaler för att kommunicera kunderbjudanden och annan information. Det handlar om lösningar, som integreras med sociala medier och webbplatser, och appar för smarta mobiltelefoner och surfplattor vilka skapar interaktivitet med kunden. Utvecklingen går också mot att integrera lösningar med butikskedjans kassasystem för automatisk prisuppdatering och automatiskt byte av budskap på de digitala bildskärmarna.