Ökning av reserver på Edvard Grieg med 50 miljoner fat oljeekvivalenter och platåproduktion förlängd till slutet av 2023

Lundin Energy AB (Lundin Energy) meddelar en ökning av bevisade och sannolika 2P reserver, om cirka 50 miljoner fat oljeekvivalenter (MMboe), brutto för Edvard Griegfältet till följd av att fältet fortsätter att överträffa förväntningarna. Detta medför att fältets slutliga utvinningsbara 2P reserver ökar till 350 MMboe1,2, brutto. Den förväntade platåproduktionen från det större Edvard Griegområdet, som även inkluderar den första fasen av Solveig-utbyggnaden och Rolvsnes förlängda borrtest, har förlängts med ytterligare ett år, till slutet av 2023.

Edvard Griegfältet fortsätter att överträffa förväntningarna och producerar betydligt mindre vatten än förväntat. En nyligen genomförd 4D-seismik undersökning stöder detta och avbildar tydligt vattnets rörelse i reservoaren och visar att vattengränsen befinner sig längre bort från produktionsborrningarna än förväntat, vilket tyder på att fältet innehåller en ökad mängd olja (oil-in-place). Resultaten har inkorporerats i reservoarmodellen som har uppdaterats och pekar på en reservökning och förlängd platåproduktion.

Edvard Griegs 2P reserver ökar med cirka 50 MMboe, brutto (33 MMboe, netto för Lundin Energy), vilket innebär att fältets slutliga utvinningsbara 2P reserver ökar till 350 MMboe, brutto. Detta är en ökning med cirka 90 procent sedan den ursprungliga utbyggnadsplanen gjordes. Reservökningen är av betydande värde eftersom några ytterligare investeringar, utöver de som planerats för det kompletterande borrprogrammet, inte krävs. Reservsuppskattningarna har reviderats av ERCE3.

Slutliga utvinningsbara 2P reserver för det större Edvard Griegområdet, vilket inkluderar såväl Edvard Grieg som den första fasen av Solveig-utbyggnaden och Rolvsnes förlängda borrtest, ökar till 410 MMboe2, brutto. Reservökningen innebär att platåproduktionen för det större Edvard Griegområdet förlängs med ytterligare ett år, till slutet av 2023, vilket motsvarar en förlängning med fem år jämfört med den ursprungliga uppskattningen i utbyggnadsplanen.

Det finns ytterligare stor resurspotential i det större Edvard Griegområdet, och potentialen i de slutliga utvinningsbara bruttoresurserna beräknas uppgå till 800 MMboe, vilket inkluderar ytterligare resurspotential i befintliga fält och i obekräftade prospekteringsresurser. Flera intressanta prospekteringsmål har identifierats, där närheten till befintliga anläggningar ger återkopplingsmöjligheter, däribland Merckx-strukturen i licens PL981, där Lundin Energy är operatör, och där en borrning planeras till det fjärde kvartalet 2020. Målsättningen är att vidareutveckla dessa för att hålla anläggningarna i full produktion även efter 2023.

Nick Walker, COO för Lundin Energy kommenterade:
”Ända sedan produktionsstarten 2015 har Edvard Grieg år efter år överträffat våra förväntningar, både när man ser till reservoaren och själva driften. Det som uppnåtts vid Edvard Grieg är ett uttryck för det allra bästa med Lundin Energy: spetskompetens inom undervattensmiljö, banbrytande teknik och en driftverksamhet i världsklass i kombination med en handlingskraftig och entreprenörsdriven syn på operatörskap. Denna reservökning och förlängda platåproduktion är extremt värdeskapande, eftersom endast mindre tillkommande investeringar krävs. Jag är säker på att det större Edvard Griegområdet kommer att växa ytterligare, i takt med att vi fortsätter att prospektera i området, och skapa väsentligt mervärde för partnerskapet och för Norge.”


(1) Reserverna har beräknats med ett nominellt pris för brent-olja om 42 USD per fat för 2020, 48 för 2021, 54 för 2022, 61 för 2023, 62 för 2024, 64 för 2025, 66 för 2026, 67 för 2027, 68 för 2028, 70 för 2029 och med en ökning om 2 procent per år därefter.

(2) Slutliga utvinningsbara 2P reserver innefattar den sammanlagda produktionen fram till dagens datum samt återstående bevisade och sannolika (2P) reserver. Återstående 2P reserver på Edvard Grieg uppgick till 190 MMboe, brutto per den 31 juli 2020.

(3) Reservsuppskattningarna för Edvard Grieg har reviderats av ERC Equipoise Limited, ett oberoende revisionsföretag för olje- och gasreserver, och har beräknats enligt 2018 Petroleum Resource Management System (SPE PRMS), Guidelines of the Society of Petroleum Engineers (SPE), World Petroleum Congress (WPC), American Association of Petroleum Geologists (AAPG) och Society of Petroleum Evaluation Engineers (SPEE). Deras analys gjordes per den 31 juli 2020.


Lundin Energy har utvecklats från att vara ett bolag för prospektering av olja och gas till att bli ett erfaret nordiskt energibolag aktivt inom både utbyggnad och drift. För att bibehålla vår branschledande position när det gäller såväl produktionseffektivitet som hållbarhet och låga koldioxidutsläpp, utvecklar vi hela tiden nya idéer, koncept och lösningar. (Nasdaq Stockholm: LUNE). För mer information, besök www.lundin-energy.com eller ladda ner vår app via www.myirapp.com/lundin


För ytterligare information var vänlig kontakta:

Edward Westropp
VP Investor Relations
Tel: +41 22 595 10 14
edward.westropp@lundin-energy.com
Robert Eriksson
Head of Media Communications
Tel: +46 701 11 26 15
robert.eriksson@lundin-energy.com


Denna information är sådan som Lundin Energy AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 september 2020 kl. 08.00 CEST.

Framåtriktade uttalanden

Vissa uttalanden samt viss informationen i detta meddelande utgör “framåtriktad information” (enligt tillämplig värdepapperslagstiftning). Sådana uttalanden och information (tillsammans, “framåtriktade uttalanden”) avser framtida händelser, inklusive Lundin Energys framtida resultat, affärsutsikter och affärsmöjligheter. Framåtriktade uttalanden inkluderar, men är inte begränsade till, uttalanden avseende uppskattningar av reserver och/eller resurser, framtida produktionsnivåer, framtida investeringar och fördelningen av dessa på prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter, framtida borrningar samt andra prospekterings och utbyggnadsaktiviteter. Slutlig utvinning av reserver och resurser baseras på prognoser om framtida resultat, uppskattningar av kvantiteter som ännu inte kan fastställas samt antaganden av företagsledningen. Samtliga uttalanden, förutom uttalanden avseende historiska fakta, kan vara framåtriktade uttalanden. Uttalanden om bevisade och sannolika reserver och resursestimat kan också anses utgöra framåtriktade uttalanden och återspeglar slutsatser som baseras på vissa antaganden om att reserverna och resurserna är möjliga att utnyttja ekonomiskt. Samtliga uttalanden som uttrycker eller involverar diskussioner avseende förutsägelser, förväntningar, övertygelser, planer, prognoser, mål, antaganden eller framtida händelser eller prestationer (ofta, men inte alltid, med ord eller fraser som “söka”, “antecipera”, “planera”, “fortsätta”, “uppskatta”, “förvänta”, “kan komma att”, “kommer att”, “projektera”, “förutse”, “potentiell”, “målsättning”, “avse”, “kan”, “skulle kunna”, “bör”, “tror” och liknande uttryck) utgör inte uttalanden avseende historiska fakta och kan vara “framåtriktade uttalanden”. Framåtriktade uttalanden inbegriper kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan förorsaka att faktiska resultat och händelser skiljer sig väsentligt från dem som förutses i sådana framåtriktade uttalanden. Ingen garanti kan lämnas att dessa förväntningar och antaganden kommer att visa sig vara korrekta och sådana framåtriktade uttalanden bör inte förlitas på. Dessa uttalanden är gällande endast vid tidpunkten för informationen och Lundin Energy har inte för avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtriktade uttalanden, utöver vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning. Dessa framåtriktade uttalanden innefattar risker och osäkerheter som rör bland annat operativa risker (inklusive risker relaterade till prospektering och utbyggnad), produktionskostnader, tillgång till borrutrustning, tillit till nyckelpersoner, reservestimat, hälsa, säkerhet och miljöfrågor, legala risker och förändringar i regelverk, konkurrens, geopolitiska risker och finansiella risker. Dessa risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs mer i detalj under rubriken “Riskhantering” samt på andra ställen i Lundin Energys årsredovisning. Läsaren uppmärksammas på att ovanstående lista över riskfaktorer inte ska uppfattas som uttömmande. Faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från dem som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är uttryckligen föremål för förbehåll enligt detta varnande uttalande.
Bilaga