Bokslutskommuniké

september 2019-augusti 2020

FJÄRDE KVARTALET PRÄGLADES AV CORONA-KRISEN: STARK EFTERFRÅGAN INFÖR VINTERSÄSONGEN MED TRYGGHET OCH SÄKERHET I FOKUS

Fjärde kvartalet

  • Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet ökade med 42 MSEK, 38 procent, till 151 MSEK (109) jämfört med föregående år.
  • Resultat efter skatt för det fjärde kvartalet ökade med 105 MSEK, 51 procent, till -101 MSEK (-206) jämfört med föregående år.
  • Resultat per aktie uppgick till -1:23 SEK (-2:57), en ökning med 52 procent.

Helåret

  • Nettoomsättningen för helåret minskade med 314 MSEK, 12 procent, till 2 362 MSEK (2 676) jämfört med föregående år.
  • Resultat efter skatt för helåret minskade med 173 MSEK, 38 procent, till 287 MSEK (460) jämfört med föregående år.
  • Resultat per aktie uppgick till 3:71 SEK (5:95), en minskning med 38 procent.
  • Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2019/20.

Väsentliga händelser

  • Hela intäktstappet i det tredje kvartalet om -413 MSEK (exklusive försäljning av andelar i boende och exploateringstillgångar) förklaras av den tidiga nedstängningen av skidanläggningarna.
  • I det fjärde kvartalet syns en positiv effekt av egna kostnadsreduktioner samt de statliga stöd om totalt 35 MSEK som SkiStar erhållit.
  • Stark efterfrågan inför vintersäsongen 2020/21 med en ökning med tio procent mätt i antalet bokade objektsnätter genom SkiStars logiförmedling jämfört med samma period föregående år.

Som en kommentar till aktuellt läge i SkiStar säger VD Stefan Sjöstrand:
Vintersäsongen 2019/20 fick ett oväntat och abrupt slut då coronapandemin inte enbart skakade om världen i stort, utan även SkiStar drabbades med nedstängning av våra verksamheter, först i Norge och Österrike och sedan även i Sverige, då Folkhälsomyndigheten gav oss rådet att stänga med anledning av det ökade tryck som fanns på sjukvården vid den tidpunkten.

En kortare vintersäsong har lett till att vi sett över våra kostnader och samtidigt haft möjlighet att utveckla vår affär och våra produkter. Vi har gjort flera digitala satsningar som inte bara gör det smidigare och enklare för gästerna att till exempel checka in digitalt på våra boenden eller ladda sitt SkiPass i vår app direkt vid liften, utan också bidrar till att skapa trygghet och gör det säkrare för såväl gäster som medarbetare, vilket vi alltid prioriterar.

Konsekvensen av den corona-påverkade säsongen blev att vi under verksamhetsåret totalt minskade vår omsättning med 314 MSEK och visar ett resultat efter skatt på 287 MSEK. Vi har därmed haft ett annorlunda verksamhetsår som vi nu lämnar bakom oss. Samtidigt ser vi att intresset för alpin fjällturism är fortsatt stort och vi kan med stolthet visa en stark efterfrågan inför säsongen 2020/21 med en ökning med tio procent mätt i antalet bokade objektsnätter, genom SkiStars logiförmedling, jämfört med samma period föregående år. Sverige står för den största ökningen medan den norska marknaden är något mer avvaktande.

Vår shopverksamhet har en fortsatt stark tillväxt online och har under verksamhetsåret vuxit med 42 procent. Antalet medlemmar i MySkiStar uppgår till 973 000.

Den nya redovisningsstandarden för leasing, IFRS 16, som ersätter IAS17, får en relativt stor effekt för SkiStar. Vi har många långa leasingavtal för bland annat markarrenden som nu med tillämpning av den nya standarden redovisas som en skuld i balansräkningen. Vår balansomslutning efter räkenskapsåret stiger som en effekt av detta med 698 MSEK, vilket försämrar vår soliditet med sex procentenheter. Mer detaljer kring effekten av IFRS 16 finns på sidan 17 i rapporten.

I Sverige hann vi under vintern vidta flera försiktighetsåtgärder på grund av coronasituationen som vi tog med oss till sommarsäsongen. Lärdomarna från vintern och sommaren gör att vi är stärkta i våra förberedelser inför vintersäsongen. Vi har fördjupat vår dialog och samverkan med lokala och regionala aktörer, såsom vården, räddningstjänsten, restaurangägare och hotell, genom destinationsbolagen på våra skidorter. Målet är att tillsammans enas om tydliga riktlinjer för minskad smittspridning, där vi också har en nära dialog med myndigheterna och branschorganisationerna i respektive land. Allt detta gör vi med omtanke för våra gäster och medarbetare.

Under sommarmånaderna såg vi en stark tillströmning av gäster till våra destinationer då många valde att semestra på hemmaplan i fjällen – en trend som vi tror är här för att stanna. Fler väljer en aktiv livsstil och gärna tillsammans med familj och vänner på semestern, där en hållbar livsstil blir allt viktigare. Därför känns det extra bra att vi gör den största sommarsatsningen någonsin i vår 45-åriga historia genom att lansera ett nytt sommarkoncept – SkiStar Sports & Adventures – inför sommaren 2021. Förändrade resvanor och fokus på svemester gör att vi inför kommande år strategiskt lägger än mer kraft på vår hemmamarknad Skandinavien.

Hållbarhet har varit ett fokusområde för oss under året och kommer även fortsatt att vara det, då vi nu satsar mer på att bjuda in våra gäster till året-runt-aktiviteter i fjällen i nära samspel med naturen. Vi har inlett ett samarbete med Generation Polenergia SA för att bidra till bättre folkhälsa genom att skapa en ökad rörelseglädje för barn och unga. Som vd ser jag det som min främsta uppgift att vi som bolag tar ansvar för att nästa generation får leva hållbart och njuta av den fantastiska fjällmiljö och natur vi har att tillgå, även i framtiden.

Stefan Sjöstrand
Verkställande direktör


Denna information är sådan som SkiStar AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 oktober 2020 klockan 07.30 CET.

Ytterligare information lämnas av:
Stefan Sjöstrand, Verkställande direktör, tel +46 (0)280 841 60.
Anders Örnulf, Ekonomi- och finansdirektör, tel +46 (0)280 841 60.

Kort om SkiStar:
SkiStar AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap. Koncernen äger och driver alpina skidanläggningar i Sälen, Åre och Vemdalen samt Hammarbybacken (Stockholm) i Sverige, Hemsedal och Trysil i Norge samt St. Johann in Tirol i Österrike. Marknadsandelen är i Sverige 53 %, i Norge 29 % och totalt i Skandinavien 43 %. Kärnverksamheten är alpin skidåkning med gästens skidupplevelse i centrum. Verksamheten delas in i två segment; Drift av skidanläggningar och Fastighetsutveckling & exploatering. För mer information, se www.skistar.com/sv/corporate.

Bilaga