Utfall för första konverteringsperioden av utestående konvertibler KV1 i Cortus Energy

PRESSMEDDELANDE                                                                         

Stockholm, torsdagen den 1 oktober 2020

Under perioden 24 september – 30 september 2020 fanns möjligheten för innehavarna av Cortus Energys konvertibel KV1 att konvertera innehavda konvertibler till konverteringskursen 0,37 SEK. Av bolagets utestående konvertibellån om 96 585 857,5 SEK har totalt ett nominellt belopp om 23 390 051 SEK anmälts till konvertering, vilket motsvarar cirka 24%.

Konvertibellån och ränta

Efter att konverteringen registrerats kommer det utestående konvertibellånet att uppgå till 73 195 806,5 SEK.

Den totala upplupna räntan för konvertibler som anmälts för konvertering uppgick till 551 108,05 SEK.

Aktier och aktiekapital

Genom konvertering av det nominella värdet av anmälda konvertibler kommer 63 216 354   nya aktier emitteras. Vidare kommer 1 489 481 aktier emitteras genom konvertering av upplupen ränta avseende sådana konvertibler. Sammanlagt ökar antalet aktier i bolaget med 64 705 812 aktier. Cortus Energys aktiekapital ökar med 1 941 174,36 SEK till 39 348 233,61 SEK.

Den årliga räntekostnaden för bolagets konvertibla lån sjunker med 2 394 115,9 SEK till 7 264 490,85 SEK.

Registrering av konvertering

Interimsaktier (IA) kommer att tilldelas i väntan på registrering hos Bolagsverket. Omvandling av interimsaktie till aktie beräknas ske inom cirka 3 veckor.

Konverteringsperiod

Nästa konverteringsperiod kommer att påbörjas den 22 december och pågå fram till 30 december 2020.

Fullständiga konvertibelvillkor

Fullständiga konvertibelvillkor finns tillgängliga på bolagets hemsida: www.cortus.se.

Emissionsinstitut

Mangold Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med konvertibelemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Håkan Sigfridsson, VD, Tel: +46 (0)8 588 866 30, www.cortus.se.

Om Cortus Energy

Cortus Energy AB (publ) är ett svenskt företag som tillhandahåller förnybar energigas till process-, transport- och kraftindustri baserat på den patenterade WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energy har idag två WoodRoll® anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs med planerad uppstart 2020.

Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission AB, e‑post: ca@mangold.se, tel: 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser.

Viktig information

[Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna konvertibler i Cortus Energy och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Cortus Energy i någon jurisdiktion, varken från Cortus Energy eller från någon annan.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan eller Kanada eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Cortus Energys aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. Cortus Energy lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovan angivna kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 oktober 2020, klockan 20.57.

Bilaga