BIMobject AB: Offentliggörande av delårsrapport för januari - september 2017

BIMobject AB ("BIMobject") publicerar härmed delårsrapport avseende perioden januari - september 2017. Koncernens omsättning för tredje kvartalet ökar med 108% och fakturering med 138% jämfört med motsvarande period föregående år. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig via bifogat dokument samt på bolagets hemsida (bimobject.com). 

Den fullständiga rapporten finns som bifogat dokument samt att tillgå på bolagets hemsida under 
http://info.bimobject.com/bimobject_data/documents/AnnualReports/BIMobject-Del%C3%A5rsrapport-2017-01-01--2017-09-30.pdf

Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Nio månader
2017-01-01 - 2017-09-30
· Koncernens nettoomsättning uppgick till 44 809 (19 705) TSEK, vilket innebär en ökning med 127% i jämförelse med samma period föregående år. Faktureringen för de första nio månaderna uppgick till 56 803 (24 179) TSEK, vilket innebär en  ökning med 135% i jämförelse med samma period föregående år.

· Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 13 688 (10 389) TSEK, vilket innebär en ökning med 32% i jämförelse med samma period föregående år.

· Koncernens resultat före skatt uppgick till -46 203 (-29 915) TSEK.

· Resultatet per aktie* för koncernen uppgick till -0,89/-0,87 (-1,36/-1,33) SEK.

· Koncernens soliditet** uppgick den 30 september 2017 till 78,7 (53)%.

Tredje kvartalet
2017-07-01 - 2017-09-30
· Koncernens nettoomsättning uppgick till 15 326 (7 366) TSEK, vilket innebär en ökning med 108% i jämförelse med samma period föregående år. Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 17 578 (7 392) TSEK, vilket innebär en ökning med 138% i jämförelse  med samma period föregående år.

· Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 4 289 (3 743) TSEK, vilket innebär en ökning med 15% i jämförelse med samma period föregående år.

· Koncernens resultat före skatt uppgick till -16 656 (-10 031) TSEK.

· Resultatet per aktie* för koncernen uppgick till -0,32/-0,31 (-0,46/-0,45) SEK.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.
* Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier uppgår till 51 717 254. Per 2017-09-30 uppgick totalt antal aktier till 51 717 254.
** Eget kapital dividerat med totalt kapital. 

VD Stefan Larsson kommenterar
Årets tredje kvartal har präglats av stora framsteg, som det nu blivit dags för mig att summera. Vår fakturerade försäljning har ökat med 138% jämfört med motsvarande period under 2016, och vi har nått och passerat en rad milstolpar: 500 000 registrerade användare, 1000 publicerade tillverkare och 100 miljoner produktvisningar.

Sommaren inleddes med tillkännagivandet att den internationella klassificeringsstandarden ETIM integrerats i BIMobject® Cloud. Integrationen genomfördes i nära samarbete med Solar A/S, och framgången med detta är ett tydligt exempel på värdet av strategiska samarbeten i vår bransch. Implementeringen av ETIM på vår plattform kommer att gagna såväl tillverkare och leverantörer som byggindustrin i stort. Med de nya möjligheterna som API ger oss, innebär ETIM-standarden att vi nu har förutsättningarna för vidare integration med de e-handelssystem som används inom handel med byggprodukter.

I september kunde vi stolt meddela att vi tecknat avtal med brittiska justitiedepartementet. Syftet är att stödja den pågående utvecklingen av departementets digitala bibliotek, med hjälp av vår BIMobject® Hercules-lösning. BIMobject har stöttat den brittiska regeringens BIM-initiativ ända sedan dess uppstart år 2011, och vi har hjälpt dem i en rad projekt sedan 2013. Samarbetet med justitiedepartementet i Storbritannien är vägledande för flera andra departement, liksom för andra länder och kunder. Projektet är ett mycket viktigt referensprojekt för oss.

I september tecknade vi även en avsiktsförklaring med företaget Hoylu, som beskriver vår intention att samarbeta på den globala byggmarknaden och gentemot arkitekt och ingenjörsbranschen. Målet är att skapa synergieffekter mellan våra respektive lösningar. Det finns ett stort antal beröringspunkter mellan våra erbjudanden och vi delar ett intresse av att utforska hur de kan komplettera och förstärka varandra.

I samband med vår årliga och välbesökta konferens, BIMobject LIVE 2017 i oktober, offentliggjordes en rad viktiga nyheter. En glädjande grön nyhet är vårt samarbete med italienska FED Spinoff, med syftet att erbjuda våra användare data från miljö-och hållbarhetscertifieringar. Tillgången till hållbarhetsdata kommer att göra det möjligt för designers och arkitekter att göra grundliga och tillförlitliga beräkningar av vilka miljöeffekter deras BIM-modeller och byggprojekt kommer att ha. Detta är en mycket positiv utveckling, som kommer att hjälpa oss att driva byggindustrin mot mer hållbara byggprocesser.

Vi har etablerat ett nytt dotterbolag i Japan, i samarbete med japanska Nohara Holdings, Inc, som är en ledande distributör av byggmaterial på den japanska marknaden. Vårt japanska dotterbolag kommer att erlägga en årlig licensavgift till BIMobject som för de tre första verksamhetsåren är garanterad till minst 1 MUSD per år. Vi ser avtalet som ännu en bekräftelse på att vi har ett globalt och attraktivt erbjudande, och som ett strategiskt viktigt steg mot en expansion i Asien. Japan är världens tredje största ekonomi och en av de viktigaste marknaderna i regionen. Potentialen på den japanska marknaden är enorm, och samarbetet med Noharas väletablerade och omfattande verksamhet öppnar dörren till ett stort antal användare och tillverkare.

I oktober släppte vi vårt Application Program Interface (API), och gensvaret har varit mycket positivt. I förlängningen kommer vårt öppna API att leda till att BIM-objekt som publiceras på vår plattform når ut till användarna genom ett allt större antal olika kanaler och applikationer, vilket skapar nya affärsmöjligheter för våra tillverkare. Med ett öppet API kommer även integreringen i redan existerande BIM-verktyg och annan relaterad mjukvara att gå snabbare och smidigare, en process som ytterligare underlättas av att vi valt att släppa våra egna appar för Revit, ARCHICAD och andra BIM-mjukvaror som gratis källkod.

I samband med att vi släppte vårt API, tillkännagav vi vår avsikt att under 2018 lansera plattformen bim.com, en digital marknadsplats för molnbaserade applikationer för Building Information Modelling (BIM)-marknaden. Plattformen kommer att utgöra ett helt nytt affärsområde för oss, och vi planerar en lansering i slutet av 2018, då antalet användare på BIMobject Cloud förväntas passera en miljon.

Vi har tagit ett viktigt steg mot ökad användarnytta, genom att göra formaten STL för 3D-printing och Virtual Reality-formatet FBX tillgängliga för BIMscript, vår lösning för skapande av BIM-objekt. De nya filformaten skapar ett stort mervärde för utvecklingsprocessen, och innebär att tillverkare som utvecklar sina BIM-objekt med BIMscript nu kan erbjuda en nedladdningsbar skalmodell av sina produkter för 3D-printing.

Vi inledde året med det uttalade målet att nå följande milstolpar: 500 000 registrerade användare, 1000 publicerade tillverkare och 100 miljoner produktvisningar. Redan under årets tredje kvartal hade vi nått de två första, och vi har i skrivande stund med goda marginaler passerat dem alla tre. Vår fakturerade försäljning har ökat med 138% jämfört med motsvarande period under 2016, och vi har nu siktet inställt på en ännu snabbare tillväxt under årets sista kvartal. Vi har i skrivande stund passerat 600 000 registrerade användare, och räknar med att nå en miljon användare under 2018.

Malmö, 2017-11-28
Stefan Larsson
Verkställande direktör

För fullständig rapport, se BIMobjects hemsida (bimobject.com) alternativt bifogad fil.

För mer information, vänligen kontakta
Louise Otto - presskontakt
Tel: +46 40 - 685 29 00 
E-mail: press@bimobject.com

Denna information är sådan information som BIMobject AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 november 2017 kl. 08:30 CET.
                                                                                          
Om BIMobject AB
BIMobject® är ett svenskt teknologiföretag med global närvaro som ligger i framkanten av byggindustrins digitalisering. BIMobject erbjuder en molnbaserad plattform som genom kraftfull teknologi tillgängliggör digital produktinformation - Building Information Modelling (BIM) - som kan användas tidigt i byggprocessen för att visualisera, konkretisera och analysera. Plattformen samlar dessutom in värdefull data som möjliggör effektivisering av byggindustrin genom hela produktlivscykeln. Smartare design och konstruktion leder till bättre produktval, minskat svinn och mer effektiv logistik under byggprocessen. Samtidigt gynnas fastighetsförvaltningen av högre kvalitet, bättre energianvändning och lägre driftkostnader.

BIMobject är idag verksamt på ett stort antal marknader och har en global tillväxtstrategi. Bolagets erbjudande består av utveckling, hosting, underhåll, administration och publicering av digitala kopior av tillverkares produkter: BIM-objekt. Kunderna är tillverkare av bygg- och interiörprodukter som marknadsför dessa via BIMobject® Cloud. Användarbasen består främst av arkitekter, designers och konstruktörer som via CAD/BIM-applikationer, appar och webbtjänster får tillgång till BIMobject® Cloud. BIM-objektet integreras i en detaljerad modell av byggnaden, vilket i sin tur ökar chansen att den verkliga produkten föreskrivs för projektet.

BIMobject är listat på Nasdaq Stockholm First North och handlas under symbolen BIM.

Certified Adviser: Sedermera Fondkommission

bimobject.com

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fd481424-912f-4756-8ba4-7c24759b202a

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c1693634-cdbe-4c0d-b973-e53ca8811bb5