Ellen AB levererar fortsatt försäljningstillväxt och ett förbättrat resultat på en marknad kraftigt präglad av en global pandemi

Ellens nettoomsättning uppgick till 14 790 (14 575) KSEK för perioden januari till september vilket innebär en försäljningstillväxt om +1,5 procent jämfört med samma period 2019. Ellen redovisar en bruttomarginal på 45 procent för perioden vilket är -2 procent jämfört med samma period 2019. EBITA landar på -5 349 (-6 000) KSEK vilket är ett starkt förbättrat resultat om +10,9 procent jämfört med samma period 2019.

Den globala pandemi som pågår innebär kraftiga restriktioner på flertalet av de marknader Ellen är verksam på. Många av marknaderna som till exempel Frankrike, Tyskland samt Ryssland har under längre perioder haft total lock down som resulterat i kraftigt tapp av försäljningen.

Det är försäljningstapp i Frankrike och Tyskland samt utebliven försäljning till Ryssland som påverkar Ellens utveckling för perioden. Sverige och övriga marknader har en fortsatt fin försäljningstillväxt, trots pandemin.

I maj och nu i oktober har Ellen utökat sin distribution ytterligare på den svenska marknaden via ny distribution på Sveriges största privatägda apotekskedja. Nu finner man sortimentet i större delen av kedjans 390 apotek.

Fram till maj hade Ellen en försäljningstillväxt om +44,5 procent. Ett helt fantastisk resultat som visar att vår strategi och målmedvetna arbete ger det resultat vi önskar. Juni månad är första månaden där vi ser effekten av de restriktioner som drabbat flertalet av våra marknader. Denna påverkan ser vi även under kvartal tre och den fina försäljningstillväxten har bromsats in. Dock får vi positiva signaler från flera marknader där man ser att försäljningen börjar ta fart igen och vi ser med tillförsikt på framtiden som i dagsläget är svår att sia om då vi inte vet hur pandemin kommer fortlöpa och påverka de marknader vi finns på”, säger Charlotta Nilsson, VD i Ellen AB.

Ellen genomför en fullt ut säkerställd företrädesemission om cirka 14,9 MSEK

Styrelsen för Ellen har idag, med stöd i bemyndigandet givet vid Bolagets årsstämma den 16 juni 2020, beslutat att genomföra en fullt ut säkerställd nyemission om cirka 14,9 MSEK före emissionskostnader med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare.

Ellens ledning har uppdaterat affärsplanen och strategin för framtiden. Den innebär ett tydligt fokus på fyra stora och viktiga områden som kommer prioriteras.

• Utökad distribution med fokus på de strategiskt viktiga marknaderna Sverige/Norden, Tyskland, Frankrike/Belgien samt fortsatta marknadstester och utvärdering av potential i Ryssland.
• Produktutveckling – erbjuda ett bredare, mer relevant och attraktivt sortiment inom intimhälsa för framtiden. Ambitionen är att identifiera och lansera nya relevanta produkter och därigenom erbjuda en bred och attraktiv produktportfölj. Parallellt med detta finns ett behov av att harmonisera Ellens varumärken Ellen och LN. Syftet är att tydliggöra produktportföljen och underlätta möjligheterna att kommunicera helheten.
• Stärka kännedomen om Ellen och Ellens produktportfölj via ökade och målgruppsriktade marknadsinvesteringar samt aktivering via de återförsäljare som för Ellens sortiment i fysisk butik samt online.
• Utveckla samarbetet med befintliga distributörer och parallellt identifiera nya för att fortsätta skapa nya affärsmöjligheter på sikt för Ellen – både på befintliga och helt nya marknader.

För att fullt ut kunna genomföra Bolagets nya strategi och kapitalisera på Bolagets breda produktportfölj och varumärke är Ellen i behov av ett kapitaltillskott då det befintliga rörelsekapitalet, enligt styrelsens bedömning, inte är tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande tolvmånadersperioden. Det tillförda kapitalet, efter avdrag för återbetalning av bryggkredit om 3 MSEK, avses disponeras för följande användningsområden; marknadsföringskampanjer, produktutveckling, designförändring och harmonisering av varumärkena ellen® och LN samt rörelsekapital för expansion i Norden och på fler marknader för framtiden.

I samband med Företrädesemissionen har Ellen erhållit teckningsförbindelser från fyra av Bolagets större aktieägare som tillsammans innehar cirka 22,8 procent av aktierna i Bolaget. Därutöver har tre av Bolagets större aktieägare åtagit sig att garantera resterande del av Företrädesemissionen, motsvarande cirka 77,2 procent. Sammantaget omfattas Företrädesemissionen därmed fullt ut av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Närmare information om de parter som ingått teckningsförbindelser och garantiåtaganden kommer att framgå av det prospekt som beräknas offentliggöras av Bolaget den 21 oktober 2020

” Ellen är inne i en expansiv och offensiv fas och har en spännande resa framför sig som bara har börjat. Vi har på bara det senaste året skapat ett flertal nya affärsmöjligheter på vår hemmamarknad Sverige och det här är ett arbete som vi kommer intensifiera för fler marknader framåt. För att fortsätta driva och utveckla affären framåt kommer vi behöva investera i de fyra stora fokusområden vi har, utökad distribution, produktutveckling, marknadsaktiviteter samt utveckla befintliga och nya samarbeten för framtiden. Det är mycket glädjande att se att vi har stödet från de stora aktieägarna i den företrädesemission vi nu kommer att genomföra. Det kommer möjliggöra för oss att fortsätta utveckla affären för framtiden”, säger Charlotta Nilsson, VD i Ellen AB.

För ytterligare information:
Charlotta Nilsson, VD på telefon 08-412 10 00 eller via epost info@ellen.se

Denna information är sådan information som Ellen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 oktober  kl. 08.35 CEST.


Om Ellen

Bioteknikföretaget Ellen erbjuder bland annat patenterade produkter med probiotika för att förbättra kvinnors intimhälsa. Unika produkter i Ellens produktportfölj idag är den probiotiska tampongen ellen® som innehåller Lacto Naturel® (LN®), som består av humana mjölksyrabakterier och ellen® Probiotisk Utvärtes Intim Crème som också innehåller Lacto Naturel® (LN®). Krämen innehåller också naturligt fett som ger en skyddande och smörjande effekt. Båda produkterna är unika och ensamma i sitt slag på marknaden. I produktsortimentet finns också ett  pH-test för hemmabruk, en aqua block tampong, en intim foam, intim deo och en after shave & wax gel. Foamen och deon är båda baserade på ekovänliga ingredienser med Salvia som ingrediens. Produkterna säljs genom ett globalt nätverk av distributörer. Ellen är noterat på Nasdaq First North Growth Market (Ticker: ELN). Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser, kontaktuppgifter: telefon 08-463 83 00, eller via e-post certifiedadviser@penser.se. För ytterligare information om bolaget: www.ellen.se 

 

 

 

Bilaga