NAXS Delårsrapport januari – september 2020

Nio månader 2020

  • Resultat efter skatt uppgick till -6,0 (26,4) MSEK.
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,54 (2,29) SEK.
  • Substansvärdet uppgick till 676 MSEK (60,58 SEK per aktie) per den 30 september 2020, jämfört med 710 MSEK (SEK 63,63 per aktie) per den 31 december 2019.
  • Nettokassan uppgick till 215 MSEK (19,29 SEK per aktie) per den 30 september 2020, jämfört med 230 MSEK (20,60 SEK per aktie) per den 31 december 2019.
  • Årsstämman i mars 2020 beslutade att lämna en utdelning om 3,00 SEK per aktie.

Tredje kvartalet 2020

  • Resultat efter skatt uppgick till 55,0 (11,7) MSEK.
  • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 4,93 (1,05) SEK.

VD-kommentar

NAXS substansvärde ökade med 9,3% under tredje kvartalet och återhämtade därmed en stor del av nedgången under andra kvartalet. Ökningen återspeglar en allmän uppgång i private equity fondernas värderingar i sin tur baserade på snabbt förbättrad ekonomisk omvärldsmiljö liksom en uppgång i värderingsmultiplar.

Under kvartalet utnytjade vi vår starka finansiella ställning genom att göra ett investeringsåtagande till Nordic Capital Fund X, den senaste fonden att resas av Nordic Capital. Fonden kommer att fokusera på majoritetsinvesteringar inom Healthcare, Technology & Payments och Financial sevices.

Lennart Svantesson

Ekonomisk översikt

 2020
1/1–30/9
2019
1/1–30/9
2020
1/7–30/9
2019
1/7–30/9
Resultat efter skatt, TSEK-5 99126 37554 96911 679


 2020
30/9
2019
31/12
Andelar i private equity fonder, TSEK428 029439 638
Andelar i private equity fonder i % av eget kapital6362
Kvarstående investeringsåtaganden, TSEK134 50497 116
Total exponering mot private equity fonder, TSEK562 533536 754
Övriga investeringar, TSEK
32 96640 824
Nettokassa, TSEK215 087229 748
Andelar i private equity fonder per aktie, SEK38,3839,42
Övriga investeringar per aktie, SEK2,963,66
Nettokassa per aktie, SEK19,2920,60
Eget kapital per aktie, SEK60,5863,63
Börskurs, SEK46,0049,30

Kontaktinformation

Lennart Svantesson, verkställande direktör
Telefon: 073 311 00 11
Gösta Lundgren, CFO
Telefon: 070 710 47 88

Denna information är sådan information som NAXS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2020 kl. 17.45 CET.

Pressmeddelanden och ytterligare information finns tillgängliga på www.naxs.se

NAXS AB (publ)
Org.nr 556712-2972
Grev Turegatan 10
114 46 Stockholm
Tel: 08 611 33 25, E-post: info@naxs.se

NAXS är noterat på NASDAQ Stockholm. NAXS investerar huvudsakligen i private equity fonder med ett nordiskt fokus men kan också göra direktinvesteringar tillsammans med private equity och andra fonder inom alternativa tillgångar. NAXS kan, i begränsad omfattning, även göra andra typer av investeringar.

Bilaga