Aktia Bank Abp: Anmälan om ändring av ägarandel i enlighet med kapitel 9 paragraf 10 i värdepappersmarknadslagen

Aktia Bank Abp
Börsmeddelande
23.10.2020 kl. 19.00

Aktia Bank Abp: Anmälan om ändring av ägarandel i enlighet med kapitel 9 paragraf 10 i värdepappersmarknadslagen

Aktia Bank Abp har i enlighet med kapitel 9 paragraf 5 i värdepappersmarknadslagen emottagit anmälan från Svenska litteratursällskapet i Finland rf enligt vilken Svenska litteratursällskapet i Finland rf:s andel av Aktia Bank Abp:s aktier och röster uppskattningsvis 6.11.2020 kommer att sjunka under flaggningsgränsen på 5 %. Efter transaktionen äger Svenska litteratursällskapet i Finland rf 0 % av Aktia Bank Abp:s aktier och röster.

Svenska litteratursällskapet i Finland rf har 1.3.2020 meddelat Aktia Bank Abp att bolaget 1.3.2020 undertecknat ett avtal enligt vilket Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. säljer 5 803 154 aktier i Aktia Bank Abp till RG Partners Oy. Förvärvet av aktierna var villkorat av att Europeiska centralbanken godkänner RG Partners Oy:s förvärv av mer än 10 % av aktierna i ett kreditinstitut i enlighet med 3 kap. 2 § i lagen om kreditinstitut samt av att Finansinspektionen ger vissa andra tillstånd till förvärvet. Efter att transaktionens villkor uppfyllts 23.10.2020 avyttrar Svenska litteratursällskapet i Finland rf de aktier som är föremål för transaktionen uppskattningsvis 6.11.2020.

  % av aktier och röster % av aktier och röster genom finansiella instrument Summan av %-andelarna Totalantalet aktier och röster i målbolaget
Andel efter att flaggningsgränsen uppnåddes eller under/överskreds 0 % - 0 % 69 504 292
Andel som uppgetts i föregående flaggningsanmälan (om flaggning gjorts) 8,34 % - 8,34 %  

Anmälda uppgifter om resulterande situationen vid den tidpunkt då tröskelvärdet överskreds:

A: Aktier och röster

Aktieserie / aktieslag Antal aktier och röster %-andel av aktier och röster
  Direkt (VPML 9:5) Indirekt (VPML 9:6 och 9:7) Direkt (VPML 9:5) Indirekt (VPML 9:6 och 9:7)
FI4000058870 0 0 0 % 0 %
SUMMA A 0 0 %

B: Finansiella instrument enligt 9 kap. 6 a paragraf i VPML

Typ av finansiellt instrument Förfallodag Lösendag Leveranssätt (aktieleverans/kontantavräkning) Antal aktier och röster %-andel av aktier och röster
  - - - - -
SUMMA B - - - - -

Aktia Bank Abp

Mera information:
Mia Bengts, koncernjurist,
tfn 010 247 6348, mia.bengts@aktia.fi
Lotta Borgström, direktör för investerarrelationer och kommunikation,
tfn 010 247 6838, lotta.borgstrom@aktia.fi

Distribution:
Nasdaq Helsinki Oy
Massmedier
Finansinspektionen
www.aktia.com

Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd generation efter generation redan under 200 års tid. Vi tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår belönade kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter ca 750 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade kundmedel (AuM) uppgick 31.12.2019 till 9,9 miljarder euro och balansomslutningen till 9,7 miljarder euro. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy (AKTIA). aktia.com.