Rapport för niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2020

  • Starkt fritt kassaflöde om 546 MUSD och ett realiserat oljepris om 38,07 USD per boe för de första nio månaderna
  • Produktionen för det tredje kvartalet uppgick till 157,5 Mboepd med ett fritt kassaflöde om 164 MUSD
  • Produktionsprognosen för helåret höjdes från 157 Mboepd till 161–163 Mboepd och målsättningen är att nå en produktion om cirka 175 Mboepd under det fjärde kvartalet
  • Reservökning på Edvard Grieg med 50 MMboe, vilket tar fältets slutliga utvinningsbara 2P reserver till 350 MMboe, brutto, och förlängd platåproduktion med ytterligare ett år till slutet av 2023
  • Koldioxidintensiteten för samtliga tillgångar uppgick till 2,7 kg CO2 per boe, netto, för de första nio månaderna, vilket är under helårsprognosen om under 4 kg CO2 per boe
  • Förvärv av licensandelar i Barents hav, inklusive en 10-procentig licensandel i den högkvalitativa oljefyndigheten Wisting och ytterligare licensandelar i Altafyndigheten, från Idemitsu Petroleum Norge AS (IPN) för 1,80 USD per boe
  • Borrprogrammet för prospektering påbörjades i oktober 2020, med målsättning att nå över 350 MMboe nettoresurser (unrisked) från fyra borrningar
  • Nick Walker, COO, utnämndes till koncernchef och vd och Daniel Fitzgerald utnämndes till COO från den 1 januari 2021

Finansiella resultat

 1 jan 2020-
30 sep 2020
9 månader
1 jul 2020-
30 sep 2020
3 månader
1 jan 2019-
30 sep 2019
9 månader
1 jul 2019-
30 sep 2019
3 månader
1 jan 2019-
31 dec 2019
12 månader
Produktion i Mboepd157,6157,579,282,793,3
Intäkter och övriga intäkter i MUSD1 784,7687,02 199,01 215,02 948,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten i MUSD1 251,3353,2985,3230,81 378,2
Per aktie i USD4,401,243,020,764,36
EBITDA i MUSD11 431,8515,61 222,9411,31 918,4
Per aktie i USD15,041,813,751,366,07
Fritt kassaflöde i MUSD545,7164,21 117,9950,51 271,7
Per aktie i USD1,920,583,422,914,03
Periodens resultat i MUSD80,5212,3669,6519,9824,9
Per aktie i USD0,280,742,051,722,61
Justerat resultat i MUSD193,175,8173,845,4252,7
Per aktie i USD0,680,270,530,150,80
Nettoskuld i MUSD3 706,83 706,84 054,94 054,94 006,7

1Exkluderar vinst efter skatt om 756,7 MUSD hänförlig till avyttringen av en 2,6 procentig licensandel i Johan Sverdrup-projektet, redovisad under 2019.


Kommentar från Alex Schneiter, koncernchef och vd för Lundin Energy:

”Efter ett instabilt och oförutsägbart första halvår 2020, karaktäriserades det tredje kvartalet av finansiell och operativ disciplin och vi har kunnat dra fördel av vår strama kostnadskontroll och produktionseffektivitet. Detta har bidragit till ett fritt kassaflöde om 546 MUSD för niomånadersperioden och en starkare balansräkning.

Även om produktionen begränsades av de norska myndigheternas produktionsneddragningar från juni 2020, har våra producerande fält kapacitet för en betydligt högre produktion och samtliga anläggningar och reservoarer i vår tillgångsportfölj uppvisade goda resultat under rapporteringsperioden. Det gläder oss att kunna meddela att myndigheterna har ökat våra produktionstillstånd för det fjärde kvartalet 2020. Detta innebär att vi nu siktar på att nå en produktionsnivå om cirka 175 Mboepd för det fjärde kvartalet, och höjer vår produktionsprognos för helåret till mellan 161 och 163 Mboepd, från tidigare prognos om 157 Mboepd.

Edvard Griegfältet har gång på gång överträffat förväntningarna sedan det togs i drift 2015, och under kvartalet lyckades vi återigen upprepa denna bedrift med en betydande reservökning och ytterligare förlängning av platåproduktionen som resultat. Detta är verkligen en tillgång som har definierat bolaget och som jag tror kommer fortsätta att överraska oss positivt. Detta särskilt med hänsyn till den omfattande prospekteringspotential som finns i närområdet som kommer att bidra till ytterligare möjligheter för organisk tillväxt under lång tid framöver. Resultaten från Johan Sverdrup har fortsatt varit i linje med eller över förväntan, och vi ser fram emot resultaten från nästa kapacitetstest av den första fasens produktion, som kommer att genomföras under det fjärde kvartalet i år.

Det gläder mig även att vi i oktober 2020 har återupptagit vårt prospekteringsprogram för 2020 med Polmakborrningen i södra Barents hav. Polmak har tillsammans med tre andra viktiga borrningar som målsättning att nå nettoresurser (unrisked) om över 350 MMboe. Varje enskild borrning har dessutom, om framgångsrik, möjlighet att bidra med betydande värde och framtida tillväxt för bolaget. Som jag alltid sagt, strävar vi efter att komplettera vår framgångsrika organiska tillväxtstrategi med opportunistiska och värdeskapande förvärv. Det var därför glädjande att i oktober 2020 kunna meddela att vi förvärvat en tillgångsportfölj i Barents hav från Idemitsu Petroleum Norge för 1,80 USD per boe som inkluderar den stora Wistingfyndigheten. Detta befäster vår position ytterligare i södra Barents hav och ger oss en väldigt bra ingång till ett av de kommande stora utbyggnadsprojekten för olja i Norge. Bolaget fortsätter även att vara väldigt aktivt i alla övriga kärnområden, genom att driva existerande licenser mot utbyggnad och utvärdera nya områden av intresse för framtida tillväxtmöjligheter.

När det gäller vår strategi för minskade koldioxidutsläpp, fortsätter vi att arbeta med elektrifiering av våra huvudsakliga producerande tillgångar. När Edvard Griegplattformen kommer att ha elektrifierats med landström i slutet av 2022, kommer över 95 procent av vår produktion att drivas fullt ut med el. Vi fortsätter även att bygga ut och investera i projekt för förnybar energi med målsättning att ersätta och kompensera för all vår nettoförbrukning av el, och vi fortsätter att investera i innovativa lösningar för att ytterligare förbättra vår produktionseffektivitet. Vårt yttersta mål är att bli ett av de första prospekterings- och produktionsbolagen att uppnå en klimatneutral verksamhet och jag är glad över att vi är på god väg att uppnå just detta.

Jag meddelade under perioden min avsikt att avgå som koncernchef och vd i januari 2021, och lämna över tyglarna till Nick Walker, vår nuvarande COO. Nicks erfarenhet och bakgrund gör honom till ett utmärkt val för att leda bolaget in i nästa tillväxtfas. Vi har arbetat tillsammans under flera år och jag vet att han delar samma passion och ambition som både jag och resten av ledningen för att bolaget ska fortsätta att utgöra en av branschens mest effektiva aktörer inom prospektering och produktion, med en av de lägsta verksamhetskostnaderna och lägsta koldioxidutsläppen.

Jag lämnar min post i en väldigt spännande tid för bolaget som befinner sig på en tydlig tillväxtbana som understöds av en tillgångsportfölj med branschledande effektivitet och låga kostnader. Vad jag är mest stolt över från min tid med Lundin Energy är att ha varit en del av ett bolag som jag tycker visar på bästa sätt hur ett prospekterings- och produktionsbolag kan blomstra och skapa värde under energiövergången, vilket tydligt syns på de tre resultaten på sista raden; lönsam tillväxt, sociala framsteg och miljövinster. Detta i kombination med bolagets förmåga att stå emot fluktuerande oljepriser placerar Lundin Energy i en unik position för att kunna fortsätta att leverera betydande värdetillväxt samt hållbara och ökande utdelningar för aktieägarna under de kommande åren. På Lundin Energy är vi övertygade om att en lönsam ekonomisk tillväxt och miljövinster går hand i hand.

En annan avgörande faktor som jag vill lyfta fram är vårt fantastiska team som är det mest hög-kvalitativa team någon kan drömma om och ett bättre stöd finns inte för Nick när han tar över rodret i januari 2021. Jag vill tacka alla mina kollegor, styrelsen, aktieägarna och särskilt familjen Lundin som alla har stöttat mig på Lundin Energy de senaste 20 åren. Det har varit en fantastisk resa både för bolaget och för mig personligen och jag kommer att fortsätta vara en trogen och passionerad aktieägare i Lundin Energy. Nu är det full fart framåt!"

Audiocast presentation
Lyssna till Alex Schneiter, koncernchef och vd, och Teitur Poulsen, CFO, som kommenterar rapporten i en live audiocast denna morgon kl. 09.00 (30 oktober 2020). Följ sändningen live på www.lundin-energy.com eller via telefon med nedanstående telefonnummer och pinkod:

Storbritannien/Internationellt: +44 207 192 8338
Sverige: +46 8 566 184 67
Norge: +47 21 56 30 15
USA: +1 646 741 3167

Pinkod: 8031159

Länk: https://edge.media-server.com/mmc/p/ga7xerab


Lundin Energy har utvecklats från att vara ett bolag för prospektering av olja och gas till att bli ett erfaret nordiskt energibolag aktivt inom både utbyggnad och drift. För att bibehålla vår branschledande position när det gäller såväl produktionseffektivitet som hållbarhet och låga koldioxidutsläpp, utvecklar vi hela tiden nya idéer, koncept och lösningar. (Nasdaq Stockholm: LUNE). För mer information, besök www.lundin-energy.com eller ladda ner vår app via www.myirapp.com/lundin


För ytterligare information var vänlig kontakta:

Edward Westropp
VP Investor Relations
Tel: +41 22 595 10 14
edward.westropp@lundin-energy.com
Robert Eriksson
Head of Media Communications
Tel: +46 701 11 26 15
robert.eriksson@lundin-energy.com


Framåtriktade uttalanden

Vissa uttalanden samt viss informationen i detta meddelande utgör “framåtriktad information” (enligt tillämplig värdepapperslagstiftning). Sådana uttalanden och information (tillsammans, “framåtriktade uttalanden”) avser framtida händelser, inklusive Lundin Energys framtida resultat, affärsutsikter och affärsmöjligheter. Framåtriktade uttalanden inkluderar, men är inte begränsade till, uttalanden avseende uppskattningar av reserver och/eller resurser, framtida produktionsnivåer, framtida investeringar och fördelningen av dessa på prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter, framtida borrningar samt andra prospekterings och utbyggnadsaktiviteter. Slutlig utvinning av reserver och resurser baseras på prognoser om framtida resultat, uppskattningar av kvantiteter som ännu inte kan fastställas samt antaganden av företagsledningen. Samtliga uttalanden, förutom uttalanden avseende historiska fakta, kan vara framåtriktade uttalanden. Uttalanden om bevisade och sannolika reserver och resursestimat kan också anses utgöra framåtriktade uttalanden och återspeglar slutsatser som baseras på vissa antaganden om att reserverna och resurserna är möjliga att utnyttja ekonomiskt. Samtliga uttalanden som uttrycker eller involverar diskussioner avseende förutsägelser, förväntningar, övertygelser, planer, prognoser, mål, antaganden eller framtida händelser eller prestationer (ofta, men inte alltid, med ord eller fraser som “söka”, “antecipera”, “planera”, “fortsätta”, “uppskatta”, “förvänta”, “kan komma att”, “kommer att”, “projektera”, “förutse”, “potentiell”, “målsättning”, “avse”, “kan”, “skulle kunna”, “bör”, “tror” och liknande uttryck) utgör inte uttalanden avseende historiska fakta och kan vara “framåtriktade uttalanden”. Framåtriktade uttalanden inbegriper kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan förorsaka att faktiska resultat och händelser skiljer sig väsentligt från dem som förutses i sådana framåtriktade uttalanden. Ingen garanti kan lämnas att dessa förväntningar och antaganden kommer att visa sig vara korrekta och sådana framåtriktade uttalanden bör inte förlitas på. Dessa uttalanden är gällande endast vid tidpunkten för informationen och Lundin Energy har inte för avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtriktade uttalanden, utöver vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning. Dessa framåtriktade uttalanden innefattar risker och osäkerheter som rör bland annat operativa risker (inklusive risker relaterade till prospektering och utbyggnad), produktionskostnader, tillgång till borrutrustning, tillit till nyckelpersoner, reservestimat, hälsa, säkerhet och miljöfrågor, legala risker och förändringar i regelverk, konkurrens, geopolitiska risker och finansiella risker. Dessa risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs mer i detalj under rubriken “Riskhantering” samt på andra ställen i Lundin Energys årsredovisning. Läsaren uppmärksammas på att ovanstående lista över riskfaktorer inte ska uppfattas som uttömmande. Faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från dem som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är uttryckligen föremål för förbehåll enligt detta varnande uttalande.

Bilaga