Aktia Bank Abp:s delårsrapport 1.1–30.9.2020: Den stabila resultatutvecklingen fortsatte, värdeförändringarna i Livbolagets placeringsportfölj tyngde rörelseresultatet

Aktia Bank Abp
Börsmeddelande
3.11.2020 kl. 8.00

Aktia Bank Abp:s delårsrapport 1.1–30.9.2020: Den stabila resultatutvecklingen fortsatte, värdeförändringarna i Livbolagets placeringsportfölj tyngde rörelseresultatet

I korthet

  • Stadig tillväxt av lånestocken och låga finansieringskostnader bidrog till den goda utvecklingen av räntenettot
  • Kreditförlustreserveringarna på oförändrad nivå – lånestocken uppvisar inga betydande riskkoncentrationer
  • Provisionsintäkternas återhämtning fortsätter, hushållens lägre konsumtion minskade dock kortbetalningarna
  • De negativa värdeförändringarna i fastighetsplaceringarna tyngde livförsäkringsnettot
  • Kundernas intresse för placeringsrådgivning ökade märkbart, kapitalförvaltningens produktutbud utvidgades ytterligare

Utsikter 2020 (uppdaterade)

Aktia informerade 18.3.2020 om att de väsentliga försämrade makroekonomiska utsikterna och den ökade volatiliteten på marknaden till följd av situationen med coronaviruset förväntas ha en negativ inverkan på Aktias rörelseresultat 2020.

Trots att hela årets jämförbara rörelseresultat förväntas minska från förra året på grund av det svaga resultatet under första kvartalet, förväntas den underliggande verksamheten ändå utvecklas stabilt under årets sista kvartal, förutsatt stabila marknads- och samhällsförhållanden:  

  • Tillväxten i räntenetto förväntas fortsätta. Fortsatt återhämtning i provisionsintäkterna från speciellt fond- och kapitalförvaltning är beroende av förändringar i marknadsvärden.
  • Livförsäkringsnetto fortsättningsvis mycket beroende av förändringar i marknadsvärden.
  • Reserveringar för eventuella kreditförluster förväntas fortsätta på en moderat nivå under årets sista kvartal samtidigt som Aktias likviditet och kapitaltäckning fortsättningsvis är stark.
     

Dividend (uppdaterad)

Aktias kapitaltäckning och likviditet möjliggör dividendutbetalning för 2019 i enlighet med bolagsstämmans bemyndigande till styrelsen (högst 0,63 euro/aktie). Styrelsen avser att i januari 2021 fatta beslut om utbetalning av dividend för 2019 om 0,63 euro/aktie, förutsatt att (nya) myndighetsrekommendationer inte utgör ett hinder för detta.  Aktia meddelar separat om styrelsens beslut, avstämnings- och utbetalningsdag för dividenden.

Mikko Ayub, verkställande direktör:

Året i Aktia fortsatte trots omständigheterna stabilt under det tredje kvartalet. Med tanke på den ökade osäkerhet som coronaviruset förorsakat och som starkt reflekterats i samhället, utvecklades vår kundrelaterade verksamhet fortfarande gynnsamt.

Kvartalets räntenetto uppgick till 20,0 miljoner euro, vilket till och med är något bättre än under jämförelseperioden.

Jag är särskilt nöjd med hur räntenettot utvecklades under rapporteringsperioden trots att marknaden fortfarande är utmanande på grund av den låga räntenivån och hårt pressade marginaler. Såväl relativt låga finansieringskostnader som stabil tillväxt i lånestocken bidrog till den goda utvecklingen av kvartalets räntenetto. Som konservativ kreditgivare har vi fortfarande inte observerat några betydande enskilda riskbranscher eller -koncentrationer som skulle ge oss anledning till särskild oro. Vi har inte heller gjort några väsentliga förändringar i de modellbaserade kreditförlustreserveringarna som vi tidigare rapporterat om.

Provisionsnettot var 24,2 miljoner euro och således något lägre än föregående år. Hushållens minskade konsumtion och resande har fortsättningsvis minskat kortbetalningarna betydligt, vilket var den största orsaken till det något svagare provisionsnettot. Nettoteckningarna ökade och marknadsvärdeförändringarna var positiva för kvartalet – i sin helhet låg de förvaltade tillgångarna fortfarande något under fjolårets nivå på grund av den kraftiga marknadsnedgången i våras.

Tredje kvartalets resultat påverkades dock mest av det minskade livförsäkringsnettot som var 4,7 miljoner euro och således klart lägre än föregående år. De negativa värdeförändringarna i Livbolagets placeringsportfölj, relaterade till det försämrade allmänna ekonomiska läget samt osäkerheten inom fastighetsbranschen, var den mest betydande negativa faktorn som påverkade det tredje kvartalets resultat.

Det jämförbara rörelseresultatet för kvartalet var 16,0 (17,6) miljoner euro och var därmed lägre än under jämförelseperioden. Jag anser emellertid att vi gjort ett bra arbete. Efter marknadsnedgången i början av året har vi snabbt kunnat återgå till att skapa tillväxt och Aktias underliggande resultat utvecklas nu i rätt riktning. Kostnaderna för kvartalet var 33,8 miljoner euro, vilket är i linje med föregående år. Det är dock klart att även om vi är på rätt spår avseende effektiveringen av vår verksamhet, återstår det fortfarande mycket att göra.

Aktias kapitaltäckning och likviditet möjliggör dividendutbetalning för 2019 i enlighet med bolagsstämmans bemyndigande till styrelsen (högst 0,63 euro/aktie). Styrelsen avser att i januari 2021 fatta beslut om utbetalning av dividend för 2019 om 0,63 euro/aktie, förutsatt att (nya) myndighetsrekommendationer inte utgör ett hinder för detta.  Aktia meddelar separat om styrelsens beslut, avstämnings- och utbetalningsdag för dividenden.

Kapitalförvaltningens produktutbud utvidgas ytterligare

Kundernas intresse för placeringsrådgivningstjänster har klart ökat under coronaperioden. Detta har varit glädjande att notera, eftersom placerande borde vara en väsentlig del av varje finländares egen personliga ekonomihantering. Ett ökat intresse i kombination med en väldigt exceptionell situation har ytterligare ökat antalet användare av våra digitala tjänster.

På grund av att antalet kundsamtal snabbt ökade under sommaren blev också telefonservicens kötider längre. För att åtgärda situationen förstärkte vi telefonservicens resursering och utvidgade telefontjänstens servicetider till att även omfatta lördagar och söndagar. Dessutom tog vi i bruk den nya chatbot-tjänsten. Det är mycket viktigt för oss att betjäna våra kunder så smidigt som möjligt och vi kommer även i fortsättningen att ägna särskild uppmärksamhet åt detta. 

Utvidgandet av kapitalförvaltningens utbud är en väsentlig del av Aktias strategi. Vi utökade privatkundernas produktutbud med en ny strukturerad produkt samt förvärvade Askel Partners Oy:s fondverksamhet. Affären ger Aktia förutsättningar att lansera en ny infrastrukturfond under inkommande vinter. Det är också värt att nämna att vår aktiva portföljförvaltning åter har visat sin styrka i dessa turbulenta tider. Aktias fonder är i en klass för sig när man jämför genomsnittliga Morningstar-ratingar som fonderna i olika fondbolag i Finland har fått. Man kan vara framgångsrik i dylika oberoende klassificeringar endast om man uppnått mycket goda resultat på lång sikt. Ett imponerande exempel på detta är Aktias Micro Cap-aktiefond, vars årsavkastning uppgick till 78,5 procent mitt under pandemin.

Aktias huvudkontor i Helsingfors flyttade till nya utrymmen på Arkadiagatan i slutet av kvartalet. För oss är flytten historisk eftersom den tidigare byggnaden på Mannerheimvägen byggdes 1963 för Aktias föregångare, Helsingfors Sparbank, och bankverksamheten fortsatte där i 57 år utan avbrott. Även om Aktias huvudkontor länge var en bekant syn tätt intill statyn Tre Smeder i Helsingfors så erbjuder de nya och moderna utrymmena våra medarbetare en inspirerande arbetsmiljö som stöder flexibilitet och ett bättre samarbete.

 Nyckeltal

(mn euro) 3Q2020 3Q2019 %      1-9/2020 1-9/2019 %      2Q2020 %      1Q2020 2019
Räntenetto 20,0 19,6 2 % 59,9 58,2 3 % 20,1 0 % 19,7 77,6
Provisionsnetto 24,2 25,3 -5 % 72,2 73,3 -1 % 22,9 6 % 25,2 99,1
Livförsäkringsnetto 4,7 6,8 -31 % 9,6 21,7 -56 % 10,1 -53 % -5,2 30,0
Rörelseintäkter totalt 49,4 52,9 -7 % 144,1 166,2 -13 % 54,8 -10 % 39,9 221,4
Rörelsekostnader -33,8 -37,5 -10 % -105,7 -108,6 -3 % -36,3 -7 % -35,6 -143,9
Nedskrivningar av krediter och övriga åtaganden -0,1 -1,2 -96 % -3,2 -3,7 -13 % -1,8 -97 % -1,4 -4,5
Rörelseresultat 16,0 14,3 12 % 35,1 55,6 -37 % 16,3 -2 % 2,8 74,8
Jämförbara rörelseintäkter1 49,4 52,9 -7 % 144,1 156,2 -8 % 54,8 -10 % 39,9 211,4
Jämförbara rörelsekostnader1 -33,8 -34,2 -1 % -105,5 -105,2 0 % -36,1 -6 % -35,6 -140,4
Jämförbart rörelseresultat1 16,0 17,6 -9 % 35,3 49,0 -28 % 16,5 -3 % 2,8 68,2
K/I-tal 0,68 0,71 -4 % 0,73 0,65 12 % 0,66 3 % 0,89 0,65
Jämförbart K/I-tal1 0,68 0,65 5 % 0,73 0,67 9 % 0,66 3 % 0,89 0,66
Resultat per aktie (EPS), euro 0,18 0,16 13 % 0,39 0,67 -41 % 0,19 -5 % 0,03 0,90
Jämförbart resultat per aktie (EPS), euro1 0,18 0,20 -10 % 0,40 0,56 -29 % 0,19 -5 % 0,03 0,79
Avkastning på eget kapital (ROE), % 7,8 7,4 5 % 5,8 10,2 -43 % 8,4 -7 % 1,4 10,3
Jämförbar avkastning på eget kapital (ROE), %1 7,8 9,2 -15 % 5,9 8,6 -32 % 8,5 -8 % 1,4 9,1
Kärnprimärkapitalrelation (CET1), %2 15,6 15,6 0 % 15,6 15,6 0 % 15,7 -1 % 15,9 14,7
Kärnprimärkapitalrelation (CET1), %2 med beaktande av maximal dividendutbetalning för 2019 14,0 15,6 -10 % 14,0 15,6 -10 % 15,7 -11 % 15,9 14,7

1) Alternativa nyckeltal utan jämförelsestörande poster
2) Vid periodens slut

Webcast-sändning från resultattillställningen

En direkt webcast-sändning från resultattillställningen ordnas den 3 november 2020 kl. 10.00. Verkställande direktör Mikko Ayub och ekonomi- och finansdirektör Outi Henriksson presenterar resultatet. Tillställningen hålls på engelska och den kan följas direkt på https://aktia.videosync.fi/2020-q3-results. En inspelning av webcast-sändningen kommer att finnas tillgänglig på adressen www.aktia.com efter tillställningen.

AKTIA BANK ABP

Mera information:
Outi Henriksson, ekonomi- och finansdirektör, tfn 010 247 6236
Lotta Borgström, direktör för investerarrelationer och kommunikation, tfn 010 247 6838, ir (at) aktia.fi

Distribution:
Nasdaq Helsinki Oy
Massmedier
www.aktia.com

Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd generation efter generation redan under 200 års tid. Vi tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår belönade kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter ca 750 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade kundmedel (AuM) uppgick 31.12.2019 till 9,9 miljarder euro och balansomslutningen till 9,7 miljarder euro. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy (AKTIA). aktia.com.

 

Bilaga