Sinch AB (publ): Delårsrapport januari – september 2020

Delårsrapport januari – september 2020

Juli – september 2020

 • Nettoomsättningen ökade med 46 procent till 1 777,7 MSEK (1 216,4). Den organiska tillväxten var 35 procent.
 • Bruttoresultatet ökade med 40 procent till 480,6 MSEK (343,6). Den organiska tillväxten var 24 procent.
 • Justerad EBITDA1 ökade med 53 procent till 226,0 MSEK (147,6).
 • Justerad EBIT2 uppgick till 210,7 MSEK (131,5).
 • Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 96,4 MSEK (68,7).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,56 SEK (1,27).

Januari – september 2020

 • Nettoomsättningen ökade med 44 procent till 5 023,8 MSEK
  (3 494,9). Den organiska tillväxten var 31 procent.
 • Bruttoresultatet ökade med 45 procent till 1 387,6 MSEK (954,2). Den organiska tillväxten var 27 procent.
 • Justerad EBITDA1 ökade med 57 procent till 586,8 MSEK (374,0).
 • Justerad EBIT2 uppgick till 541,2 MSEK (337,9).
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 229,9 MSEK (179,8).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 3,88 SEK (3,34).

”I slutet av oktober lanserades Sinch Conversation API, en ny produkt för tvåvägskommunikation i nästa generations meddelandetjänster. Det är ett sätt för företag att lägga till ny och kraftfull funktionalitet, utan att öka komplexiteten, och det är fantastiskt roligt att nu lansera produkten till företag världen över.” – Oscar Werner, VD

Viktiga händelser under kvartalet

 • Den 1 september slutförde Sinch det första steget i förvärvet av ACL Mobile Ltd (ACL). Total köpeskilling uppgår till 5 345 MINR (cirka 630 MSEK). Förvärvet finansieras med befintlig kassa och lånefaciliteter. Bolaget är en ledande leverantör av molnbaserade kommunikationstjänster i Indien och Sydostasien och sysselsätter 288 personer med huvudkontor i Delhi, Indien.
 • Den 29 oktober lanserade Sinch ett nytt Conversation API för samlad tvåvägskommunikation genom flera populära meddelandetjänster som WhatsApp, Viber, RCS och SMS. Produkten ger företag ett enkelt sätt att framtidssäkra sin kundkommunikation med stöd för dagens och morgondagens meddelandetjänster.
 • Covid-19 har fortsatt negativ påverkan på det mindre segmentet Röst och Video eftersom minskat resande leder till lägre efterfrågan från app-baserade taxiföretag. Den sammantagna effekten på hela koncernen förblir dock måttlig eftersom volymerna samtidigt ökat inom Meddelandetjänster.  

Viktiga händelser efter kvartalets slut

 • Den 1 november slutförde Sinch förvärvet av SAP Digital Interconnect (SDI), en enhet inom SAP . Köpeskillingen uppgår till 225 MEUR och finansieras med befintlig kassa och tillgängliga lånefaciliteter. SDI erbjuder molnbaserade kommunikationstjänster och har över 1 500 företagskunder i hela världen. Bland bolagets kunder finns flera av världens högst värderade företag, bland annat ledande teknikföretag, banker, betaltjänstbolag, retailbolag och mobiloperatörer. Under den 12-månadersperiod som slutade den 31 mars 2020 hade SDI en omsättning om 340 MEUR, bruttoresultat om 94 MEUR, och justerad EBITDA om 15,4 MEUR. Verksamheten har cirka 330 anställda i 20 länder med huvudkontor i San Ramon, Kalifornien.

1 Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar exklusive jämförelsestörande poster. För jämförelsestörande poster, se sidan 3.

2 Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster och avskrivningar av förvärvsrelaterade tillgångar, vilka ej påverkar kassaflödet. För specifikation av avskrivningar, se not 4.

Inbjudan till telefonkonferens

Sinch presenterar delårsrapporten i en telefonkonferens klockan 14.00 CET den 3 november. Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in och registrera dig några minuter innan konferensen börjar.

Sverige:                  +46 8 566 426 51
Storbritannien:      +44 33 3300 0804
USA:                    +1 631 913 1422

Access code:          345 565 62#               

För att följa presentationen via Webcast, registrera dig här: investors.sinch.com/webcast.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Thomas Heath, strategichef och ansvarig för investerarrelationer
+46 72 245 50 55
thomas.heath@sinch.com

Roshan Saldanha, finanschef
+46 73 660 24 19
roshan.saldanha@sinch.com


Om Sinch

Sinch utvecklar digitala verktyg som möjliggör en personlig interaktion mellan företag och individer. Med Sinch molnbaserade kommunikationsplattform kan företag nå världens alla mobiltelefoner – inom en eller ett par sekunder – via meddelanden, röstsamtal och video. Flera av världens största företag använder Sinch avancerade teknikplattform för att kommunicera med sina kunder och Sinch är en etablerad mjukvaruleverantör till mobiloperatörer över hela världen. Sinch har vuxit med lönsamhet sedan det grundades 2008. Koncernen har huvudkontor i Stockholm, Sverige, samt närvaro i mer än 30 ytterligare länder. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, XSTO: SINCH.


Observera: Informationen i denna delårsrapport är sådan som Sinch AB (publ), ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks­förordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 november 2020 klockan 07.30.

Denna rapport är publicerad på svenska och engelska. Vid eventuella skillnader mellan den engelska versionen och den svenska originaltexten ska den svenska versionen gälla.

Bilaga