Ändring i antalet aktier i Aktia Bank Abp

Aktia Bank Abp
Börsmeddelande
3.11.2020 kl. 15.00

Ändring i antalet aktier i Aktia Bank Abp

Aktia Bank Abp har inom ramen för aktiesparprogrammet AktiaUna 2019–2020 emitterat 69 881 stycken nya aktier. Aktierna har emitterats med stöd av bolagsstämmans emissionsbemyndigande 16.4.2020.

Inom ramen för aktiesparprogrammet AktiaUna, som erbjuds koncernens alla medarbetare, har deltagaren möjlighet att spara en del av sin lön och med sparsumman förvärva Aktia-aktier till ett rabatterat pris (sk. sparaktier). Programmet beskrivs närmare i Aktia Bank Abp:s års- och hållbarhetsredovisning.

De nya aktierna som emitteras är sk. sparaktier som tecknats för programdeltagarnas räkning med de sparmedel som ackumulerats under sparperioden 1.4–30.9.2020. Aktierna har tecknats till kursen 8,45 euro per aktie, vilket motsvarar Aktia-aktiens medelkurs på Nasdaq Helsinki Oy vägd med volymen av genomförda transaktioner under perioden 1–30.9.2020 minskad med 10 procent.

De nya aktierna registreras i handelsregistret 16.11.2020 och upptas till handel på Nasdaq Helsinki Oy från och med 17.11.2020. Efter emissionen ökar antalet aktier i Aktia med 69 881 aktier till 69 574 173 aktier. Teckningspriset avsätts i sin helhet till bolagets fond för inbetalt fritt eget kapital.

Aktia Bank Abp

Mera information:
Mia Bengts, koncernjurist, tel. 010 247 6348

Distribution:
Nasdaq Helsinki Oy
Massmedier
www.aktia.com

Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd generation efter generation redan under 200 års tid. Vi tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår belönade kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter ca 750 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade kundmedel (AuM) uppgick 31.12.2019 till 9,9 miljarder euro och balansomslutningen till 9,7 miljarder euro. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy (AKTIA). aktia.com.