Auriant Mining AB publicerar sin delårsrapport för perioden 1 januari - 30 november 2020

Viktiga händelser

 • Guldproduktionen under 9 månader 2020 var 755 kg (24 285 oz), en ökning med 57 % jämfört med 481 kg (15 467 oz) under 9 månader 2019. Malmbaserad guldproduktion vid Tardan ökade från 430 kg (13 812 oz) under 9 månader 2019 till 750 kg (24 112 oz) under
  9 månader 2020 eller med 75 %.
 • Volymen av malm som bearbetats genom den nybyggda CIL-anläggningen uppgick till 291 kt

med en snitthalt om 2,77 g/t (totalt guld i malmen - 806 kg). CIL-anläggningen var i drift med beräknad bearbetningskapacitet per arbetstimme (>50 ton/timme) och återvinningsgrad (92,9 %).

 • Guldförsäljning under 9 månader 2020 uppgick till 761 kg (24 442 oz), jämfört med 465 kg (14 962 oz) under 9 månader 2019, en ökning med 296 kg (9 480 oz) eller 64 %.
 • Konsoliderade intäkter var 397,6 MSEK (42,3 MUSD), en ökning med 103 % på årsbasis

(under 9 månader 2019: 195,4 MSEK (20,8 MUSD)).

 • Nettovinst efter skatt uppgick till 109,1 MSEK (11,5 MUSD), jämfört med en förlust på
  -0,4 MSEK (-0,6 MUSD) under 9 månader 2019.
 • Betydande ökning av EBITDA: under 9 månader 2020 uppgick EBITDA till 234,0 MSEK
  (24,9 MUSD) jämfört med 40,4 MSEK (4,3 MUSD) under föregående år.
 • Nettokassaflöde från den löpande verksamheten var 215,4 MSEK (23,0 MUSD), en

ökning med 283 % på årsbasis (under 9 månader 2019: 56,2 MSEK (5,9 MUSD)).

 • I april 2020 omstrukturerade koncernen återbetalningsvillkoren för de befintliga lån som

tillhandahölls av VTB som löper fram till slutet av 2023. I juli 2020 återbetalade koncernen sina lån om 23,2 MSEK (2,6 MUSD) som upptogs i samband med finansieringen av CIL-anläggningen 2018–2019. I oktober 2020 förhandlade koncernen med VTB om en sänkning av räntan på utestående saldo. Från och med den 21 oktober 2020 är den nya räntan 3 månader LIBOR plus 4,7 % (motsvarar för närvarande en årlig ränta på 4,9 %).

Den fullständiga rapporten finns att läsa här.

Detta kommer att följas av en live ZOOM-videokonferens för analytiker och investerare med Danilo Lange (VD), Vladimir Vorushkin (Ekonomichef) and Petr Kustikov (Operativ chef från den 1 december 2020), som kommer att presentera Auriant Mining:s resultat för Q3 2020 samt med en möjlighet att ställa frågor.

Evenemanget börjar kl. 12:00 CET (12:00 Stockholm, 14:00 Moskva, 11:00 London).

För att delta i ZOOM-videokonferensen måndagen den 30 november, vänligen skicka till e-post conf@auriant.com följande uppgifter: e-post, namn, företagsnamn. Vi kommer att skicka konferens-ID och lösenord via mail.

För mer information, vänligen kontakta:

Danilo Lange, VD
Tel: +7 495 109 02 82
E-post: d.lange@auriant.com

Företagsnamn: Auriant Mining AB
Kortnamn: AUR
ISIN-kod: SE0001337213

Webbplats: www.auriant.com
www.facebook.com/AuriantMining/

Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på prospektering och guldproduktion i Ryssland, främst i Zabaikalskiy regionen och republikerna Khakassia och Tyva. Bolaget har för närvarande fyra licenser, inklusive två gruvor i drift (Tardan och Solcocon), en prospekteringstillgång i ett tidigt skede och en prospekteringstillgång under utveckling.

Sedan den 19 juli 2010 handlas Auriants aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market under beteckningen AUR. Läs mer på www.auriant.com. Mangold Fondkommission är Certified Adviser till Auriant, för mer information 08-503 015 50, e-mail CA @mangold.se  eller besök www.mangold.se.

Denna information är information som Auriant Mining AB är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande, genom förmedling av kontaktpersonerna, som anges ovan, klockan 07.15 den 30 november 2020.

Aktsamhetsuppmaning: Uttalanden och antaganden gjorda i bolagets informationsgivning med avseende på Auriant Mining ABs (”AUR”) nuvarande planer, prognoser, strategier, tankar och övriga uttalanden som ej utgör historiska fakta är bedömningar eller s k ”forward looking statements” om AURs framtida verksamhet. Sådana bedömningar av framtiden inbegriper men är ej begränsade till uttalanden omfattande ord som ”kan komma”, ”avser”, ”planerar”, ”förväntar”, ”uppskattar”, ”tror”, ”bedömer”, ”prognostiserar” och liknande uttryck. Sådana uttalanden reflekterar företagsledningens för AUR förväntningar och antaganden mot bakgrund av vid varje tillfälle tillgänglig information. Dessa uttalanden och förväntningar är föremål för ett stort antal risker och osäkerheter. Dessa, i sin tur, inbegriper men är ej begränsade till i) förändringar i den ekonomiska, legala och politiska miljön i de länder vari AUR har verksamhet, ii) förändringar i den geologiska informationen som finns tillgänglig vad avser av bolaget drivna projekt, iii) AURs förmåga att kontinuerligt säkerställa tillräcklig finansiering för att bedriva sin verksamhet som en ”going concern”, iv) framgången vad avser koncernens deltagande, om överhuvudtaget, i olika intressebolag, joint ventures eller andra allianser, v) valutakursförändringar, i synnerhet vad avser relationen RUR/USD. Mot bakgrund av de många risker och osäkerheter som existerar i varje guldprospekterings- och guldproduktionsbolag på ett tidigt stadium, kan den faktiska framtida utvecklingen för AUR komma att väsentligt avvika från den i bolagets informationsgivning förväntade. AUR påtar sig ingen ovillkorlig skyldighet att omedelbart uppdatera sådana framtidsbedömningar.  Detta pressmeddelande får inte, vare sig direkt eller indirekt, offentliggöras, publiceras eller distribueras, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Ingenting i detta pressmeddelande ska anses utgöra ett erbjudande om att investera eller i övrigt handla i värdepapper i Auriant Mining AB (publ). De tilltänkta emissionerna kommer inte att rikta sig till personer med hemvist eller som är bosatta i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Hongkong, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd skulle innebära krav på ytterligare prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringsåtgärd eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk lag. Inga värdepapper kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933, någon motsvarande lag i någon delstat i USA, eller enligt någon provinslag i Kanada, och inte heller enligt tillämplig lag i annat land. 

Bilagor