Kvalitena har tecknat avtal om avyttring av sex kommersiella fastigheter

Kvalitena har tecknat avtal om avyttring av sex kommersiella fastigheter

Kvalitena har tecknat avtal om att i två olika transaktioner avyttra sex kommersiella fastigheter.

Den första transaktionen avser fem kommersiella fastigheter belägna i södra Sverige. Fastigheterna omfattar en total uthyrbar area om ca 21 900 kvadratmeter uthyrbar area. Försäljningen kommer att slutföras den 11 december 2020 och medför ett positivt resultat under det fjärde kvartalet. 

Den andra transaktionen avser en lagerfastighet i Helsingborg om ca 60 000 kvadratmeter uthyrbar area. Försäljningen sker genom en bolagstransaktion med Oscar Properties Holding AB (publ) som köpare. Överenskommet tillträdesdatum är 11 mars 2021. Försäljningen är villkorad av finansiering och en del av köpeskillingen kommer att erläggas genom apportemission. Försäljningen förväntas medföra ett positivt resultat under det första kvartalet 2021.

Del av nettolikviden från försäljningarna kommer enligt obligationsvillkoren att användas för att amortera på Kvalitenas obligationslån med förfall 2021-09-30 (ISIN: SE0009664949).

För ytterligare information vänligen kontakta:

Tillförordnad vd Jonas Vestin, jonas.vestin@kvalitena.se, eller styrelseordförande Seth Lieberman, seth.lieberman@kvalitena.se, +46 (0)8 121 317 00

Denna information är insiderinformation som Kvalitena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 december kl. 08.55.

Bilaga