Aktia Banks aktiebelöningsprogram för perioden 2021–2022

Aktia Bank Abp
Börsmeddelande
17.12.2020 kl. 16.00

Aktia Banks aktiebelöningsprogram för perioden 2021–2022

Aktia Bank Abp:s styrelse har beslutat om en fortsättning på det långsiktiga aktiesparprogrammet, AktiaUna, som infördes 2018 för medarbetarna inom Aktiakoncernen till stöd för genomförandet av Aktias strategi.

Syftet med aktiesparprogrammet är att uppmuntra Aktias medarbetare att investera i och äga bolagets aktier och således likrikta medarbetarnas och ledningens intressen och engagemang för att långsiktigt arbeta för en god värdeutveckling och ökat aktieägarvärde. Programmet består av två delar: aktiesparprogrammet AktiaUna för Aktias samtliga medarbetare samt den prestationsbaserade delen som är avsedd för koncernens nyckelpersoner och som bygger på nämnda aktiespardel.

AktiaUna-aktiesparprogrammet ger Aktias ca 820 medarbetare möjlighet att spara en del av sin lön (2–4 %, ledningsgruppen upp till 7 %) och med sparsumman regelbundet förvärva Aktia-aktier till ett rabatterat pris (-10 %). Deltagande i aktiesparprogrammet uppmuntras ytterligare genom att inom ramen för aktiesparprogrammet förvärvade aktier matchas med vederlagsfria tilläggsaktier efter ca 2 år. En förutsättning för erhållande av tilläggsaktier är att medarbetaren behållit de aktier som förvärvats med sparmedlen och att anställningsförhållandet inte upphört före aktieägoperioden utgår.

Värdet på tilläggsaktierna för sparperioden 2021–2022 uppgår vid tidpunkten för inrättandet av programmet till totalt högst ca 2 270 000 euro, vilket med en kursnivå på 9,50 euro för Aktia-aktien, motsvarar värdet på ca 240 000 Aktia-aktier. Programmets slutliga kostnad beror på antalet deltagare i programmet och antal aktier som medarbetarna förvärvar inom programmet.

Utöver nämnda sparprogram erbjuds cirka 50 nyckelpersoner i koncernen, däribland verkställande direktören samt ledningsgruppsmedlemmarna, möjlighet att delta i en prestationsbaserad del av aktiesparprogrammet. Den eventuella belöningen från den prestationsbaserade delen baserar sig utöver antalet aktier som personen förvärvar inom aktiesparprogrammet på hur väl de prestationsbaserade kriterierna uppnås under prestationsperioden. Prestationskriterierna för prestationsperioden 2021–2022 utgörs av Aktiakoncernens jämförbara rörelseresultat (60 %) samt provisionsnetto (40 %) för ifrågavarande period.

Värdet på den prestationsbaserade belöningen för prestationsperioden 2021–2022 uppgår vid tidpunkten för inrättandet av programmet till totalt ca 2 236 000 euro, vilket med en kursnivå på 9,50 euro för Aktia-aktien, motsvarar värdet på ca 246 000 Aktia-aktier. Programmets slutliga kostnad beror på antalet aktier som nyckelpersonerna förvärvar inom aktiesparprogrammet AktiaUna samt hur målen för prestationskriterierna uppnås under prestationsperioden.

Aktia Bank Abp:s styrelse har därtill beslutat inrätta en sk. restricted shares pool, bestående av högst 80 000 Aktia-aktier (motsvarande ett värde på ca 760 000 euro med en kursnivå på 9,50 euro). Poolen är ett verktyg för att kunna binda utvalda medarbetare till bolaget under särskilda omständigheter.

Styrelsen fattar årligen beslut om aktiesparprogrammets samt den prestationsbaserade delens fortsättning.

Aktia Bank Abp

Mera information:
Mikko Ayub, verkställande direktör
Tfn 010 247 6250

Distribution:
Nasdaq Helsinki Oy
Massmedier
www.aktia.com

Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd generation efter generation redan under 200 års tid. Vi tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår belönade kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter ca 750 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade kundmedel (AuM) uppgick 31.12.2019 till 9,9 miljarder euro och balansomslutningen till 9,7 miljarder euro. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy (AKTIA). aktia.com.