Kvalitena har tecknat avtal om avyttring av fastighet

Kvalitena har tecknat avtal om avyttring av en kommersiell fastighet i Örebro

Kvalitenas dotterbolag Kvalitena Ragde Holding AB har tecknat avtal om att avyttra fastigheten Örebro Chauffören 6 genom en bolagstransaktion. Kvalitena Ragde Holding AB är samägt med norska Ragde Eiendom AS.

Fastigheten omfattar ca 18 400 kvadratmeter och försäljningen sker till ett överenskommet marknadsvärde som ligger i linje med värdering. Frånträde förväntas ske i januari 2021.

Del av nettolikviden från försäljningen kommer att användas för att amortera på Kvalitenas obligationslån med förfall 2021-09-30 (ISIN: SE0009664949).

För ytterligare information vänligen kontakta:

Tillförordnad vd Jonas Vestin, jonas.vestin@kvalitena.se, eller styrelseordförande Seth Lieberman, seth.lieberman@kvalitena.se, +46 (0)8 121 317 00

Denna information är insiderinformation som Kvalitena AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 december kl. 12.00.

Bilaga