Karolinska Developments portföljbolag Aprea Therapeutics rapporterar resultat från fas 3-studie av eprenetapopt i MDS

STOCKHOLM, SVERIGE – 28 december 2020. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att portföljbolaget Aprea Therapeutics har rapporterat resultat från en registreringsgrundande fas 3-studie av läkemedelskandidaten eprenetapopt i kombination med azacitidin (AZA), jämfört med AZA som singelterapi, i TP53-mutant myelodysplastiskt syndrom (MDS). Studien uppnådde inte det primära målet för fullständig remission (Complete response, CR). Analysen av den primära studieparametern vid denna tidpunkt visade en högre CR-frekvens i de patienter som erhöll eprenetapopt i kombination med AZA jämfört med kontrollarmen som erhöll enbart AZA, men skillnaden var inte statistiskt signifikant.

I intention-to-treat-populationen om 154 patienter uppgick CR-frekvensen hos den grupp patienter som erhöll eprenetapopt i kombination med AZA till 33,3% (95% CI: 23,1% - 44,9%) jämfört med 22,4% (95% CI: 13,6% - 33,4%) i den grupp som endast erhöll AZA. (P = 0,13). CR-frekvensen var 53% högre i den patientgrupp som erhöll eprenetapopt i kombination med AZA jämfört med den grupp som erhöll AZA som singelterapi, men skillnaden var inte statistiskt signifikant.

”Efter att ha tagit del av top line-resultaten från Aprea Therapeutics fas 3-studie av eprenetapopt inväntar vi nu den kommande fördjupade dataanalysen för att få en bättre förståelse av konsekvenserna för den fortsatta utvecklingen av eprenetapopt i myelodysplastiskt syndrom och andra potentiella indikationer”, säger Karolinska Developments vd, Viktor Drvota.

Eprenetapopt (APR-246) är en småmolekylär läkemedelskandidat som reaktiverar muterat och inaktiverat p53-protein. Därigenom induceras programmerad celldöd i humana cancerceller. Läkemedelskandidaten har uppvisat preklinisk antitumöraktivitet i en mängd olika solida och hematologiska cancerformer, inklusive myelodysplastiskt syndrom (MDS), akut myeloisk leukemi (AML) och äggstockscancer. För information om ytterligare pågående kliniska prövningar av eprenetapopt vid hematologiska cancerformer och solida tumörer, samt om Aprea Therapeutics andra läkemedelskandidat, APR-548, besök www.aprea.com.

Karolinska Developments ägarandel i Aprea Therapeutics, genom KDev Investments AB, uppgår till 8,4%.

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Viktor Drvota, vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Fredrik Järrsten, finansdirektör och vice vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 70 496 46 28, e-mail: fredrik.jarrsten@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB

Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn, För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av tio bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.

För mer information: www.karolinskadevelopment.com.

Denna information är sådan information som Karolinska Development AB (publ) (Nasdaq Stockholm: KDEV) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom Viktor Drvota för offentliggörande den 28 december 2020 klockan 16:20.

Bilaga