Anoto Group kommer överens om en riktad nyemission om 9 miljoner aktier med en institutionell investerare samt ytterligare 21 miljoner aktier villkorat godkännande vid extra bolagsstämma

Stockholm, 29 december 2020 – Styrelsen i Anoto Group AB (”Anoto” eller ”Bolaget”) har, med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 18 maj 2020, beslutat om att genomföra en riktad nyemission av 9 000 000 stamaktier till en teckningskurs om 0,90 SEK per aktie (”Nyemissionen”). Teckningskursen har fastställts efter förhandling på armlängds avstånd mellan investerare och Anoto och motsvarar en premie om 11,0 procent mot stängningskurs den 23 december 2020.

Nyemissionen har tecknats av Rothesay Limited (”Rothesay”), en internationell investerare verksam på den svenska marknaden. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.

Genom nyemissionen tillförs Anoto cirka 8,1 miljoner SEK före emissionskostnader. Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 4,8 procent av aktiekapitalet efter utspädning genom att antalet utestående aktier ökar från 185 658 150 till 194 658 150.

Bolaget avser att använda emissionslikviden för att flytta tillverkningen till en större produktionsanläggning och för inköp av material till produktionen i Mexiko.

Styrelsen kommer också att kalla till en extra bolagsstämma för att godkänna ytterligare en riktad nyemission till Rothesay om 21 000 000 stamaktier. När emissionen har genomförts förväntas Rothesay att bli Bolagets näst största institutionella aktieägare med en ägarandel om cirka 14 % av bolaget.

”Vi har äntligen en stark institutionell aktieägarbas med långsiktiga investerare i bolaget. Genom investeringen om 30 miljoner aktier av Rothesay kommer cirka 50 % av bolagets utestående aktier att ägas av långsiktigt strategiska investerare”, säger Joonhee Won, VD för Anoto.

”Anoto är en strategisk investering för oss. Vi tror att Anoto är redo för att växa och vi är glada att kunna tillhandahålla tillväxtkapital”, säger Joachim Cato, investeringsrepresentant för Rothesay.  

För ytterligare information kontakta:

Johannes Haglund, Chief of Staff, Anoto Group AB

För mer information om Anoto, please visit www.anoto.com eller email ir@anoto.com

Anoto Group AB (publ), Reg.No. 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm

Denna information är sådan information som Anoto Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 29 december 2020, kl. 08:00 CET.

Om Anoto Group
Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknologi för att utveckla digitala pennor och tillhörande programvara. Dessa digitala pennor förenklar det dagliga livet för miljontals människor runtom i världen. Anoto har för närvarande tre affärsområden: Livescribe retail, Enterprise Forms och OEM. Anoto äger även Knowledge AI, ett ledande företag inom AI-baserade utbildningslösningar, som ett majoritetskontrollerat dotterbolag. Anotos aktie är noterad på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista under ANOT.

Bilaga