Karolinska Development ökar det bokförda värdet av innehavet i Umecrine Cognition med SEK 234 miljoner

STOCKHOLM, SVERIGE 29 december 2020. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att bolaget baserat på en extern värdering kommer att öka det bokförda värdet av sitt innehav i portföljbolaget Umecrine Cognition med SEK 234 miljoner. Bakgrunden är att Umecrine Cognition baserat på tidigare kommunicerade positiva fas 2a-resultat nu har etablerat en plan för den fortsatta kliniska utvecklingen av läkemedelskandidaten golexanolon inom området leverencefalopati. Den externa värderingen har riskjusterats av Karolinska Development och kommer preliminärt att medföra en positiv resultateffekt för bolaget om SEK 234 miljoner, motsvarande cirka 1,33 kronor per aktie, för det fjärde kvartalet 2020.

Umecrine Cognition slutförde tidigare i år en klinisk fas 2a-studie av golexanolon i patienter med leverencefalopati (leverkoma), en allvarlig neurologisk och psykiatrisk komplikation vid akut och kronisk leverskada med bakomliggande cirros. Resultaten visade att läkemedelskandidaten tolererades väl, att säkerhetsprofilen var god och att den farmakokinetiska profilen var gynnsam. En av de använda effektparametrarna – en väletablerad och känslig form av EEG-undersökningar – visar att golexanolon utövar en signifikant effekt på hjärnans signalering, med en korrelerad positiv effekt på extrem dagtrötthet. Efter fortsatta dataanalyser och kommersiella utvärderingar har Umecrine Cognition nu etablerat en plan för den fortsatta kliniska utvecklingen av projektet.  

”Baserat på de positiva fas 2a-resultaten för Umecrine Cognitions läkemedelskandidat golexanolon och den kliniska utvecklingsplanen ser vi nu goda möjligheter att säkra projektets fortsatta finansiering. Leverencefalopati är ett potentiellt dödligt tillstånd som är förknippat med betydande kostnader för samhället, vilket gör att behovet av en målriktad behandling är mycket stort”, kommenterar Karolinska Developments vd, Viktor Drvota.

Varje år vårdas 180 000–290 000 patienter på sjukhus enbart i USA på grund av komplikationer orsakade av leverencefalopati, och dödligheten under de första fem åren efter fullt utvecklad sjukdom uppgår till 22–35%. Det finns ännu ingen behandling tillgänglig som riktas mot de förändringar i hjärnan vilka tros vara orsaken till sjukdomen, och Umecrine Cognitions GABAA-receptormodulerande steroidantagonist golexanolon är såvitt känt den enda målriktade läkemedelskandidaten under utveckling mot detta allvarliga medicinska tillstånd. Golexanolon har dessutom potential som behandling vid andra CNS-sjukdomar med inslag av extrem dagtrötthet.

Karolinska Developments ägarandel i Umecrine Cognition uppgår till 74%.

För ytterligare information, vänligen kontakta:  

Viktor Drvota, vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com

Fredrik Järrsten, finansdirektör och vice vd, Karolinska Development AB
Tel: +46 70 496 46 28, e-mail: fredrik.jarrsten@karolinskadevelopment.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Karolinska Development AB

Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna.

Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn, För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella life science-investerare.

Karolinska Developments portfölj består av tio bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.

Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.

För mer information: www.karolinskadevelopment.com.

Denna information är sådan information som Karolinska Development AB (publ) (Nasdaq Stockholm: KDEV) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom Viktor Drvota för offentliggörande den 29 december 2020 klockan 08:00.

Bilaga