Förändring av antal aktier och röster i Immunicum AB (publ)

Pressmeddelande

30 december 2020

Förändring av antal aktier och röster i Immunicum AB (publ)

Antalet aktier och röster i Immunicum AB (publ; IMMU.ST) har ändrats under december månad till följd av att 73 909 635 nya aktier har emitterats i den apportemission som genomförts som köpeskilling för förvärvet av samtliga aktier i DCprime.

Apportemissionen har medfört en ökning av antalet aktier i Immunicum med 73 909 635 aktier, från 92 257 531 aktier till 166 167 166 aktier och en ökning av aktiekapitalet med 3 695 481,75 SEK, från 4 612 876,55 SEK till 8 308 358,30 SEK.

Per den 30 december 2020, den sista handelsdagen i månaden, uppgick antalet aktier till 166 167 166 och antalet röster till 166 167 166.

Denna information är sådan information som Immunicum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 december 2020 kl. 8:00 CET.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Sven Rohmann, MD, Ph.D., VD
Telefon: +46 8 732 8400
E-post: info@immunicum.com  

INVESTOR RELATIONS

Jonas Rodny och Carolin Wiken
Paues Åberg Communications
Telefon: +46 76 190 90 51
E-post: ir@immunicum.com 

Media Relations

Joanne Tudorica och Sophia Hergenhan, Ph.D.
Trophic Communications
Telefon: +49 171 351 2733
E-post: ir@immunicum.com 

Om Immunicum AB (publ

Immunicum etablerar ett unikt angreppssätt inom immunonkologi genom utveckling av lagringsbara allogena cellbaserade terapier. Vårt mål är att bekämpa cancer genom att aktivera och stärka patientens eget immunförsvar, och därmed förbättra överlevnad och livskvalitet.  Bolagets huvudprodukt ilixadencel, som består av pro-inflammatoriska allogena dendritiska celler, har potentialen att bli en grundkomponent i moderna kombinationsbehandlingar i flertalet solida tumörindikationer. Immunicum har utvärderat ilixadencel i flera olika kliniska studier, inklusive den nyligen avslutade explorativa fas II-studien MERECA inom njurcancer och bolaget går för närvarande mot klinisk utveckling i sen fas.  Immunicum är grundat och baserat i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.immunicum.com

Om DCprime

DCprime är ledande inom området vacciner för att motverka sjukdomsåterfall, en ny klass av onkologivacciner som administreras efter eller i kombination med standardvårdsterapi för att fördröja eller förhindra återkommande sjukdom. DCprimes huvudprodukt är ett vaccin baserat på hela celler för behandling av blodcancer med hög risk för återfall. DCprime arbetar med liknande angreppssätt för vaccinationer mot solida tumörer. DCprime tror att vacciner för att motverka återfall kommer att förbättra överlevnaden genom att man tar kontroll över patientens immunsystem. För mer information, vänligen besök: https://dcprime.com 

Bilaga